- Utrolig morsomt

Helse Nords forbedringspris våren 2021 ble delt ut til Kirurgisk klinikk avdeling Vesterålen i Nordlandssykehuset.


forbedringsprisen våren 2021

Glade prismottakere. Fra høyre: prosjektleder Trine P Haugen, sykepleier Trine Elvenes, fagsykepleier Stine Selstø og LIS 2 Anders Nydal. Alle foto: Ingvild Marie Dokmo, Helse Nord RHF

Prisen på 200 000 kroner får de for "Telemetriprosjekt NLSH Vesterålen: «Fra ustrukturert og tilfeldig til strukturert og etterprøvbart»."

Problemstilling og bakgrunn for prosjektet:

Det ble observert stor grad av bortetid fra overvåkningen av pasienter tilkoblet Telemetrier. Tilbudet ble vurdert til å ikke holde mål for god pasientsikkerhet omkring pasienttilbudet. Prosjektet er gjennomført som et QI-Nord prosjekt.

Prosjektleder Trine P. Haugen er naturlig nok veldig glad for utmerkelsen:

- Idrettsspørsmålet først: hvordan føles for dere det å få denne prisen?

- Utrolig morsomt å kunne komme fra et lite sykehusmiljø og gjennomføre et prosjekt som viser seg å holde mål i en større sammenheng! Det gir en boost til et lokalsykehus for å fortsette å jobbe med prosjekter – og ha trua på verdien av egen forskningskunnskap, selv i en mindre skala.

forberingsprisen våren 2021

Monica Fjeld i Fagforbundet og fagsykepleier Hilde Lauritzen åpner kaka sammen med prosjektleder Trine P. Haugen.

- Hvordan jobbet dere med prosjektet? Har dere lagt mye tid og ressurser i det?

Dette var et prosjekt som kom ut av en reell problemstilling – et rødt avvik, der omfanget viste stor kompleksitet mht problemdriverne, altså årsakene til avviket.

Først ble bildet på nåsituasjonen dokumentert. Det vil si at omfanget av problemstillingen ble plottet inn i et RUN-skjema der ulike datapunkter ble logger fra hver time på døgnet i fem uker. Deretter ble denne informasjonen satt sammen i et driverdiagram der en videre kunne observere og måle sammenhenger og problemstillinger, samt prøve ut mulige løsninger.

Dette arbeidet ble gjennomført og logget hver time i døgnet i de neste 31 ukene. Da kunne vi dokumentere fem essensielle tiltak som gjennom testing (PDSA-sirkelen) hver for seg viste å gi positive effekter på problemstillingen.

Deretter ble disse tiltakene implementert sammenstilt, fulgt opp, logget og dokumentert i de neste 16 ukene. Til sammen utgjorde dette et samlet datamateriale av loggede datapunkter hver time, fra fem ulike tiltak - fra til sammen 52 uker.

Logging og dokumentasjonen ble avsluttet med en oppfølgings-testuke etter sju måneder for å dokumentere at ny praksis og endring fortsatt ble gjennomført.

Tid og ressursbruk: For å kunne logge en slik mengde situasjonsdatapunkter var det nødvendig at alle som jobbet på Intensiv, på alle vakter, etter hver time logget datapunktene med årsaks-kommentarer. Datalogging involverte opptil 35 sykepleiere på intensiv samt alle medisinske leger i vakt. Oppfølging ofte opptil flere ganger hver dag, ble gjennomført av prosjektleder som også hadde ansvaret for sammenstilling, oppfølging, utarbeidelser og prosjektrapport. Så ja; det er brukt mye tid og involvert veldig mange ansatte på tvers av organisasjonen.

Men til tross for dette har alle gitt uttrykk for at dette var givende, morsomt og et nødvendig arbeide – som har gitt oss en forbedret og oppgradert tilbud som på en god måte holder mål mht gjeldende krav til pasientsikkerhet!

Helse Nord RHFs kvalitetssjef Eirik Holand overrakte prisen til Trine P Haugen.

Helse Nord RHFs kvalitetssjef Eirik Holand overrakte prisen til Trine P Haugen.

- Er prosjektet fullført eller vil det fortsette framover?
Prosjektet er fullført, men oppfølging av tilbudet vil følges lokalt fremover og er et fagområde som fagsykepleierne i enheten har delegert ansvaret for å følge opp. Tilbudet er også lagt inn i Klinikkens 4-års Internrevisjonsplan over fagområder som skal underlegges revisjon. 

- Hvordan tenker dere å bruke de 200.000 som følger med prisen?
Vi ønsker i å gjennomføre nye prosjekter som skal forbedre praksis og tilbud i Vesterålen. Et område vi ønsker å se nærmere på er hvilke forhold som innvirker på pasientforløpene gjennom​ akuttmottaket i Vesterålen. Hva er til hinder, og hva må ligge til rette for et best mulig/optimalisert pasientforløp gjennom akuttmottaket og ut til bestemmelsesstedet for den enkelte pasient.

Dette er et område der et prosjekt vil være både er tverrfaglig og klinikkovergripende,  og som dermed vil være interessant for hele sykehuset.

Sentrale personer i prosjektet:

 • Fagsykepleierne som representanter for de ansatte på intensiv, selv om alle var involvert, gjennom å gå vakter i turnus
  • Stine Selstø og Hilde Lauritzen
 • Lokal ledelse 
  • Avd Leder Geir Brokstad
  • Enhetsleder Bente Hansen og assisterende enhetsleder Lars Lauritzen
 • For legegruppen på Med og Kir Avd:
  • Julia Cortis overlege Med
  •  Cato Kjærvik, avd. Overlege Kir
 • Forankringer
  • Klinikkledelse for Kir og Med Klinikk
  • Medisinsk Fagdirektør
 • Prosjektleder og prosjektrapportansvarlig
  • Assisterende avdelingsleder Trine P Haugen​