Fastlegerådet 6. oktober 2021

Sakene 023-034

Saksliste

 • 23-2021 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 24-2021 - Godkjenning av referat fra møtet 26. mai 2021
 • 25-2021 - Endring av representasjon i Fastlegerådet - orienteringssak
 • 26-2021 - Nordlandssykehuset HF orienterer om status pandemi og pågående vaksinering.
 • 27-2021 - Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger og status pandemi knyttet til sin kommune og virksomhet
 • 28-2021 - Innovasjons- og samhandlingsprosjekt «Samstrømming» - orienteringssak V/Ida Grytvik og Monica Simone Johannessen, Bodø kommune
 • 29-2021 - Innleggelser i PHR-klinikken i henhold til Lov om psykisk helsevern. Utsatt sak 015/2021
 • 30-2021 - Fastlegedialog som elektronisk meldingsutveksling mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste i Nordlandssykehuset HF
 • 31-2021 - Innovasjons- og samhandlingsprosjekt rekruttering Vesterålen - UTSETTES
 • 32 - 2021 - Etablering av Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten – Orienteringssak
 • 33- 2021 - Nordlandssykehuset HF orienterer om aktuelle prehospitale saker
 • 34-2021  - Referatsaker:
  • Vesterålskurset høst 2021 – Ønske om innspill?
  • Fagdag for Lofotleger høst 2021 – Ønske om innspill?
  • Nasjonal veileder for godtgjøring av fastleger i Helsefelleskapene (Legeforeningen-KS)
  • Informasjon om regional covid senfølgeklinikk ved UNN HF


Fant du det du lette etter?