Grunnkurs i helsepedagogikk

2 dagers grunnkurs i helsepedagogikk for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter i lærings- og mestringskurs.

Helsepedagogikk

Helsepedagogikk handler først og fremst om hvordan legge til rette for læring som fremmer helse og mestringskompetanse hos brukere, pasienter og pårørende. Den pedagogiske funksjonen til fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten utøves i en kompleks kontekst, og det har betydning for den pedagogiske tilnærmingen. Det handler om møter med pasienter og pårørende i ulike situasjoner og på forskjellige arenaer; med ulike helseutfordringer, variasjon i alder, og med individuelle forutsetninger for læring og helsekompetanse. 

Målet med å utdanne gode helsepedagoger er å øke helsekompetansen i befolkningen. Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Kompetanse i helsepedagogikk er grunnleggende for å møte behovene for informasjon, veiledning, undervisning og rådgivning i helse- og omsorgstjenesten. 

Les mer om helsepedagogikk

Målgruppe

Tilbudet retter seg mot fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og brukerrepresentanter som bidrar i lærings- og mestringskurs.

Kurset er tverrfaglig og åpent for leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger, ernæringsfysiologer osv.

Vi har plass til maksimum 20 deltakere per kurs. Det må være minst 10 påmeldte for å arrangere kurset.

Læringsmål

Et overordnet mål med kurset er at du som deltaker skal bli trygg i opplæringssituasjoner med pasienter og pårørende, både individuelt og i grupper. 

Vi ønsker også å stimulere og inspirere til at du vil være med å etablere eller bidra i eksisterende lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende.

Du vil få kompetanse i:

 • sentrale begreper innen helsepedagogikk
 • planlegging, gjennomføring og evaluering av kurs
 • å være kursleder/gruppeleder

Godkjent som meritterende kurs

Kurset er godkjent som meritterende kurs av:

Den Norske legeforening

 • Leger i spesialisering og etterutdanning, 12 timer som valgfritt kurs 

Norsk Ergoterapiforbund

 • Generelt kurs og spesialist innen folkehelse, 12 timer.
Norsk fysioterapiforbund

 • Spesialistoppbygging sammen med mastergrad og fornyelse av spesialitet, 12 timer som valgfritt kurs. 

Norsk psykologforening

 • Vedlikeholdsaktivitet, 13 timer

Norsk sykepleierforbund

 • Klinisk spesialist / spesialisering, 9 timer

Innhold

Kursets emner:

 1. Erfaringer fra lærings- og mestringskurs
 2. Rammer for pasient- og pårørendeopplæring, herunder lærings- og mestringstilbud
 3. Sentrale begreper i helsepedagogikk
 4. Planlegging og gjennomføring av lærings- og mestringskurs
 5. Kursledelse og gruppeprosesser
 6. Å snakke om følsomme tema som tap, nyorientering, samliv og mestring.

Kurset er utformet ved bruk av arbeidsmetoden ”Standard metode” som brukes i Lærings- og mestringstjenesten. Her samarbeider fagpersoner og brukerrepresentanter likestilt i planlegging, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringstilbud. Forelesere vil være rådgivere fra Lærings- og mestringssenteret, en gruppeveileder og lokale kursledere og brukerrepresentanter.

I kurset ser vi både på teoretisk forankring og ny forskning og knytter dette opp mot egne erfaringer. Vi deler praktiske eksempler fra egen hverdagen og reflekterer over hva som skal til for å bli en god helsepedagog i møte med pasienter og pårørende.  Hva er en god helsepedagog ?

Salutogenese, gruppelederrollen, helsepedagogikk, forskning, læring, mestring og brukermedvirkning er blant de sentrale begreper som står på programmet. 

Kursavgift

Kurset er gratis. Du må ta med egen lunsj eventuelt handle i sykehuset kiosk/kantine. Vi serververer kaffe og frukt underveis.

Litteraturliste

Litteraturliste grunnkurs helsepedagogikk

Nyttige nettadresser

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-øst

Fant du det du lette etter?