Møte i Brukerutvalget 10. februar 2021

Sakene 001-017

Saksliste Brukerutvalget

 • 001-2021 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 002-2021 - Godkjenning av referat møte 30. november 2020
 • 003-2021 - Årsmelding Brukerutvalget 2020
 • 004-2021 - Status oppnevning av koordinator for personer med langvarige og sammensatte behov
 • 005-2021 - Virksomhetsrapport november 2020
 • 006-2021 - Budsjett Nordlandssykehuset 2021
 • 007-2021 - Arealplan Rønvik
 • 008-2021 - Henvendelse fra brukerorganisasjon: Stoler K-fløy, Nordlandssykehuset sentrum
 • 009-2021 - Status oppnevning av kontaktlege
 • 010-2021 - Nordlandssykehusets resultater i nasjonale medisinske kvalitetsregistre og ev andre nasjonale kvalitetsindikatorer
 • 011-2021 - Pasientbrev på Helsenorge – informasjon til pasienter og pårørende
 • 012-2021 - Resultater for Nordlandssykehuset etter nasjonal undersøkelse "Pasienters erfaringer med norske sykehus" i 2019 (PasOpp)
 • 013-2021 - Status prosjekter/utvalg/forskning Nordlandssykehuset
 • 014-2021 - Medisinsk direktør orienterer om aktuelle saker
 • 015-2021 - Ungdomsrådets leder orienterer om ungdomsrådets arbeid
 • 016-2021 - Oppnevninger
 • 017-2021 - Referatsaker/eventuelt

Brukerutvalgssaker
Fant du det du lette etter?