Møte i Fastlegerådet, 14. mars 2022

Sakene 01-11
Saksliste
 • 01-2022 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 02-2022 Godkjenning av referat fra møtet 16. desember 2021
 • 03-2022 Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger – bruk av tolk v/Sissel Eidhammer
 • 04-2022Oppstart dialysetilbud i Vågan v/Cecilie Vasset
 • 05-2022 Orientering om overgrepsmottak v/Raymond Dokmo
 • 06-2022 Rekvisisjon blodbanken v/Linda H. Ness
 • 07-2022 Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft og plan for nasjonal implementering v/Espen Solberg og Trude Kristiansen
 • 08-2022 Nordlandssykehuset HF orienterer om status pandemi v/Tonje Hansen 
 • 09-2022 Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger og status pandemi knyttet til sin kommune og virksomhet v/Fastlegene
 • 10-2022 Rekvisisjoner for blodprøvetaking v/Silje N. Hagen
 • 11-2022 Referatsaker:
  1. Brev til kommunene i Salten vedr leveranser til laboratoriet i Bodø
  2. Brev til kommunene i Vesterålen om kapasitetsutfordringer
  3. Brev om 4. dose til immunsvekkede
  4. Nyhetsbrev HelsefellesskapFant du det du lette etter?