Møte i Fastlegerådet, 26. mai 2021

 

Saksliste 

 • 011-2021 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 012-2021 - Godkjenning av referat fra møtet 18.mars 2021
 • 013-2021 - Nordlandssykehuset HF orienterer om status pandemi og pågående vaksinering v/direktør for fag og forskning Tonje Hansen
 • 014-2021 - Fastlegene orienterer om aktuelle problemstillinger og status pandemi knyttet til sin kommune og virksomhet
 • 015-2021 - Innleggelser i PHR-klinikken i henhold til Lov om psykisk helsevern v/Klinikksjef Hedda Soløy
 • 016-2021 - Nordlandssykehuset HF orienterer om aktuelle prehospitale saker v/Klinikksjef prehospital klinikk Harald Stordahl
 • 017-2021 - Revidering av strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF v/dir. for fag og forskning Tonje Hansen
 • 018-2021 - Fastsetting av møteplan høst 2021
 • 019-2021 - Ny elektronisk dialogmelding mellom sykehusleger og allmennlegekontorene v/medisinsk direktør Beate Sørslett
 • 020-2021 - Referatsaker:
  1. Fagdag for legene i Lofoten avholdt 20.mai - Program
  2. Vesterålskurset høst 2021 – Ønske om innspill
  3. Brev til kommunene - Samhandling om pasienter med særlige problemstillinger som bør tilbys vaksinering med forlenget observasjonstid eller tilbys vaksinasjon på sykehus
  4. Rapport: Kartlegging og evaluering av praksiskonsulentordningen PKO 2020 - 2021Fant du det du lette etter?