HELSENORGE

Styremøte i Nordlandssykehuset 21. mai 2019

Sakene 041-051
2019-041 Godkjenning av innkalling og saksliste
2019-042 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2019
2019-043 Virksomhetsrapport april 2019
2019-044 Forbedring 2019 - orientering om resultatet fra kartleggingen for
Nordlandssykehuset og plan for videre oppfølging
2019-045 Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2019 for NLSH
2019-046 Overordnet IA-plan 2019-2022
2019-047 Plan for reduksjon av innleie
2019-048 Orienteringssak - Informasjonssikkerhet - status pr mai 2019
2019-049 Innspill til rullering av langsiktig økonomiplan, planlagte IKT-investeringer
2019-037 Evaluering av endringene i Nordlandssykehusets ambulanseplan - jamfør
styresak 123-2015 (utsatt sak fra 29.04.2019)
2019-050 Orienteringssaker til styret
2019-051 Referatsaker til styret
Eventuelt
Fant du det du lette etter?