Styremøte i Nordlandssykehuset 5. april 2022

Sakene 018-035

Saksliste styremøte

 • 2022-018 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2022-019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. februar 2022
 • 2022-020 - Orienteringssaker
 • 2022-021 - Godkjenning av styrets årsberetning og årsregnskap 2021
 • 2022-022 - Årlig Melding 2021
 • 2022-023 - Virksomhetsrapport februar 2022
 • 2022-024 - Oppfølging av budsjett 2022 pr mars
 • 2022-025 -  Investeringsmidler til styrets disposisjon 2022
 • 2022-026 - Anskaffelse av ny CT til Nordlandssykehuset Lofoten
 • 2022-027 - Kvalitets-styringssystemet og tilsynssaker ved Nordlandssykehuset HF - årsrapport 2021
 • 2022-028 - Erfaringsrapport fra den Regionale pasientsikkerhetskonferansen 2022 - Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet
 • 2022-029 - Orienteringssak - Brudd på arbeids- og hviletidsbestemmelser i Nordlandssykehuset; utvikling, status og videre oppfølging
 • 2022-030 - Orienteringssak - HMS-handlingsplan 2022 for Nordlandssykehuset
 • 2022-031 - Årsmelding 2021 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF
 • 2022-032 -  Årsmelding 2021 - Ungdomsrådet i Nordlandssykehuset HF
 • 2022-033 - Ungdomsrådet – oppnevning av medlemmer 2022 - 2024 og valg av leder og nestleder
 • 2022-034 - Brukerutvalget – oppnevning av medlemmer 2022 - 2024 og valg av leder og nestleder
 • 2022-035 - Suppleringsvalg – ansattrepresentanter til styret
 • 2022-036 - Referatsaker
 • Eventuelt
Fant du det du lette etter?