HELSENORGE

Multifamiliegruppe

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende
Tilbud til unge voksne med spiseforstyrrelse og deres familier. En fast gruppe består av 5 - 7 familier som samles 4-6 ganger i løpet av et år.

Dette er ikke en direkte behandling for spiseforstyrrelse, men et supplement til annen og parallell behandling.

Tilbudet gjelder i utgangspunktet oppvekstfamilien, men andre kan også være aktuelle deltakere, for eksempel kjæreste eller samboer. Det er ikke nødvendig at familien bor sammen med den som har en spiseforstyrrelse, men at de står i nær relasjon til hverandre.

Vi vet at familien ofte organiserer seg rundt symptomene, og at hele familiens liv dreier seg mye om å håndtere spiseforstyrrelsen. Et normalt familieliv blir endret, kommunikasjonen blir forstyrret og relasjonene blir preget av redsel og håpløshet.

Vi ønsker at familiene får møte andre som står i lignende utfordringer, og at de får mulighet til å utveksle erfaringer og gi støtte til hverandre.

Målet for multifamiliegruppen

 • å gi felles informasjon og spre kunnskap
 • å mobilisere familiens ressurser slik at de kan være en støtte for hverandre
 • å lette det følelsesmessige trykket i familien
 • å hjelpe familien og finne løsninger i utfordrende situasjoner
 • å forsterke familiens evne til å takle endringer
 • å gi anledning til å utveksle tanker og erfaringer
 • å danne et fellesskap, slik at familiene ikke føler at de strever alene
 • å forhindre at symptomene spiller "hovedrollen" i familiens liv

Brosjyre

Multifamilie brosjyre

Samlinger

Her vil det informasjon bli lagt ut når det er fastsatt datoer for neste gruppe.

 • Samling 1:
 • Samling 2:
 • Samling 3:
 • Samling 4:
 • Samling 5:
 • Samling 6:

Priser og dekning av utgifter

For pasienter gjelder følgende:

Samlingene regnes som et behandlingstilbud i regi av RESSP, og reiser dekkes via Pasientreiser. Du må selv legge ut for alle utgifter, som refunderes etter gjeldende satser. Vi gir dokumentasjon for behov for reise og opphold.

Du må selv bestille billigste mulige overnatting.


For pårørende gjelder følgende:
Reise og opphold i forbindelse med samlingene dekkes av Regionalt senter for spiseforstyrrelser, etter nærmere avtale.

Du kan ha rett til opplæringspenger, dersom du har inntektstap når du deltar på samlingene. Dette søkes det om hos det lokale NAV kontoret av fastlegen.

Det er ikke en forutsetning at barnet er under 18 år, men at dere har samme bostedsadresse i folkeregisteret. Vi anbefaler at du kontakter din arbeidsgiver, dersom du søker om velferdspermisjon.

Henvisning- du må ha henvisning for å delta

Du og din familie trenger henvisning fra din lokale behandler for å delta. Henvisning sendes til:

Regionalt senter for spiseforstyrrelser
Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø

Kontakt ved spørsmål

Gro Ytterstad, tlf. 75 50 18 78
E-post: gro.anita.ytterstad@nordlandssykehuset.no

Kathrine Rasch Moyo, tlf. 75 50 14 81
E-post: kathrine.rasch.moyo@nordlandssykehuset.no

Fant du det du lette etter?