Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret tilbyr gruppeopplæring for pasienter og pårørende med ulike sykdomer, skader eller funksjonsnedsettelser. Her tilbys også opplæring i helsepedagogikk og bruk av pedagogiske verktøy til helsepersonell og brukerrepresentanter.

Mer om oss:

Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring

Pasient- og pårørendeopplæring er en lovpålagt oppgave i spesialisthelsetjenesten (Lov om spesialisthelsetjenesten §3-8)

Målet med pasient- og pårørendeopplæring i gruppe er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Studier viser at kunnskap er den viktigste enkeltfaktoren for å leve bedre med egne helseutfordringer. Studiene viser at man blir mer bevisst egne behov og prioriteringer, opplever færre symptomer over tid, håndterer symptomer mer hensiktsmessig, kommuniserer mer effektivt med helsepersonell, får økt håp og tro på fremtiden, får færre innleggelser i sykehus, færre konsultasjoner hos fastlege og færre sykedager. (NKLMH 2017)

Helsepedagogikk

Helsepedagogikk er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller skade oppstår.

Helsepedagogikk handler om hvordan helsepersonell i samarbeid med pasient og pårørende skal formidle oppdatert informasjon, legge til rette for god opplæring og helseveildening. Brukermedvirkning og myndiggjøring av pasienter og pårørende er avgjørende for å få til et likeverdig samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagpersonell. Pasient- og pårørendeopplæring brukes som betegnelse på den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak, både individuelt og i grupper. (LMS Fagnettverk- Nord 2018)

Rådgiverne ved lærings- og mestringssenteret tilbyr opplæring i helsepedagogikk og bruk av pedagogiske verktøy til helsepersonell og brukerrepresentanter.

Brukermedvirkning

Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelp og Nordlandssykehuset er opptatt av å legge til rette for brukermedvirkning både på individnivå, systemnivå og tjenestenivå.


Hva er et Lærings- og mestringssenter?

Lærings- og mestringssenteret er et helsepedagogisk ressurssenter for pasient- og pårørendeopplæring. Vi lager møteplasser for både planlagte og spontane møter mellom pasienter, pårørende, erfarne brukere, pasientorganisasjoner, helsepersonell og studenter der vi bygger kunnskap sammen.

Hovedaktiviteten er opplæringskurs for barn, ungdom og voksne med forskjellige diagnoser innenfor somatikk, rus og psykiatri. Vi tilbyr også opplæring i helsepedagogikk til helsepersonell og erfarne brukere. Vi samarbeider også med eksterne aktører om helsefremmende og forebyggende arbeid.

Utformingen av Lærings- og mestringssentrene er ulike i hvert helseforetak ut fra størrelsen på sykehus, befolkningsgrunnlag, organisering og lokaliteter. Filosofien, arbeidsoppgaver og arbeidsmetode er imidlertid lik. Vi planlegger, gjennomfører og evaluerer alle kurstilbudene sammen med tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukere i et likeverdig samarbeid. Vi jobber også kontinuerlig sammen med erfarne brukere, brukerorganisasjoner og tverrfaglig helsepersonell for å utvikle nye kurstilbud. 

Vårt mål er at lærings- og mestringskurs skal inngå som en del av behandlingen i pasientforløpene til alle som skal leve med langvarige helseutfordringer.Tekst kommer om ansvarsfordeling mellom LMS- rådgivere, brukerrepresentanter, fagpersoner, kursledere og medisinsk ansvarlig lege.

Våre lokaler

Våre kursrom er forbeholdt pasient- og pårørendeopplæring. Dersom kursrommene ikke er i bruke til dette formålet kan ansatte i sykehuset avtale lån av rom 2 uker frem i tid. Ta kontakt for avtale.

Brukerorganisasjoner kan låne våre lokaler gratis på ettermiddager og i helger. Ta kontakt for avtale.

Arrangementer i våre lokaler må være gratis og åpne for alle.

Virtuell vandring i våre lokaler i Bodø

Ansatte i Lærings- og mestringssenteret

LMS Bodø:

Jorunn Brendeford

Jorunn Brendeford
Leder LMS Nordlandssykehuset
Rådgiver barnetilbud
Tlf.: 75 57 06 66
Epost: Jorunn.Brendeford@nordlandssykehuset.no

  

Anniken Evjen

Anniken Evjen
Rådgiver somatiske tilbud
Tlf.: 75 57 11 68
Epost: anniken.evjen@nlsh.no 

Tone Bentzen

Tone Bentzen
Rådgiver psykisk helse og rus
Tlf.: 75 57 11 69
Epost: tone.dorthea.bentzen@nlsh.no 

LMS Lofoten:

Elin Pladsen

Elin Pladsen

Rådgiver Lofoten
Tlf.: 75 57 2151
Epost: Elin.Pladsen@nordlandssykehuset.no

LMS Vesterålen:

Ragna Renna

Ragna Renna

Rådgiver Vesterålen
Tlf.: 90 95 05 58
Epost: Ragna.Renna@nordlandssykehuset.no

Kursoversikt

Link til vår kursoversikt:

Pasient- og pårørendeopplæring

Kontakt

Oppmøtested

Bodø: Fløy H, 1. etasje

Lofoten: Se innkallingsbrev

Vesterålen: Se innkallingsbrev 

Telefon
Bodø: 75570014 Lofoten: 75571401 / 75572151 Vesterålen: 90950558
Telefontid: 08 -15.30
E-post
Postadresse

Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 Bodø


Nordlandssykehuset Lofoten
Boks 373
8376 Leknes


Nordlandssykehuset Vesterålen
Ivar Bergsmoes g. 3
8450 Stokmarknes

Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangementer

 • Diabetes type 2, Lofoten

  3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og din nærmeste pårørende.

 • Hjerteinfarkt Lofoten

  2-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og din nærmeste pårørende.

 • Hjerneslag Lofoten

  3-dagers Lærings- og Mestringskurs for deg som er hjerneslagrammet og din nærmeste pårørende.

 • Overvekt Lofoten

  Motivasjons- og mestringskurs for sykelig overvektige.

 • Revmakurs, Bodø

  Tre dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Revmatoid Artritt/Leddgikt, Psoriasisartritt/Psoriasisleddgikt eller Spondyloartritt/Bekhterevs sykdom og deres pårørende.

 • Diabetes type 1, Bodø

  3 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 og deres pårørende

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.