Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring. Vil du arrangere kurs eller bli en bedre helsepedagog? Her har vi samlet informasjon til deg.

Grunnkurs helsepedagogikk

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring er viktig for pasienters og pårørendes helse og livskvalitet, og for sykehusene er dette en av hovedoppgavene. Opplæringen skjer i møter med helsepersonell før – under og etter behandling. Pasientopplæring skal ha fokus på at pasienter og deres pårørende er aktive personer som skal kunne medvirke med sine erfaringer og ressurser i sin nye situasjonen. For at pasienter skal kunne gjøre sine egne valg må de få opplæring. Helsepersonell skal bruke arbeidsformer som motiverer til økt selvstendighet og kontroll for pasienter og pårørende.

Pasienter og deres pårørende kan i tillegg delta i gruppeopplæring, såkalte lærings- og mestringskurs. Disse er diagnosespesifikke.  

Pasient

Hovedaktiviteten på lærings- og mestringssentrene er opplæringskurs for barn, ungdom og voksne i forskjellige diagnoser innenfor somatikk, rus og psykiatri. Pårørende får delta i de fleste kursene. Kursdeltagerne møter forskjellige fagpersoner fra sykehuset, erfarne brukere og ulike bruker- interesseorganisasjoner. Brukerens erfaringskunnskap er en viktig ressurs i opplæringen.

Målet med kursene er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskap, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Ved å arrangere opplæring i grupper legger man til rette for at deltagerne kan lære både av helsepersonell og av hverandre. Ofte er det i treffpunktet mellom teoretisk kunnskap og erfaringskunnskap at den gode læringen oppstår. Arbeidsmåten er å legge til rette for et likeverdig samarbeid mellom erfarne brukere og tverrfaglig personell i utvikling, gjennomføring og evaluering av alle kurstilbud.

Vil du arrangere kurs?

Det er avdelingene på sykehuset som avgjør på hvilken måte pasient- og pårørendeopplæring skal tilbys. Hva skal skje individuelt og hva skal skje i grupper og til hvilken tid skal kurset komme i pasientforløpet?

Målet er at lærings- og mestringskurs skal inngå som en fast del av pasientforløpene. Kurset tilbys oftest litt ut i pasientforløpene. Her kan man samarbeide med rådgivere på Lærings- og mestringssenteret (LMS) som har kunnskap om helsepedagogikk og er pådrivere i utviklingen av nye kurs. LMS sørger for kontinuerlig forbedring av eksisterende kurstilbud.

Kriterier til hva som skal være i et kurs finner du på mestringforalle.no. Forutsetninger knyttet til finansiering for gruppebasert opplæring finnes i ISF 5.12.3.(PDF - se side 53 og 70).

Vi samarbeider også med kommunehelsetjenesten for å utvikle pasient- og pårørendeopplæring i kommunene. Ta kontakt med oss for å få vite mer.

Bli en bedre helsepedagog

Lærings- og mestringssenteret er et helsepedagogisk ressurssenter og tilbyr opplæring og veiledning i helsepedagogikk og bruk av pedagogiske verktøy. Vi tilbyr helsepedagogisk grunnkurs, Helsepedagogisk Forum samt undervisning og veiledning ved forespørsel.

Definisjon: Helsepedagogisk aktivitet i helsetjenesten er basert på fag- erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når sykdom eller skade oppstår.

Helsepedagogikk handler om hvordan helsepersonell i samarbeid med pasient og pårørende skal formidle oppdatert informasjon, legge til rette for god opplæring og helseveiledning. Brukermedvirkning og myndiggjøring av pasienter og pårørende er avgjørende for å få til et likeverdig samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagpersonell.

Pasient- og pårørendeopplæring brukes som betegnelse på den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak, både individuelt og i grupper.

Brukermedvirkning

Enhver pasient har rett til å være aktivt deltakende og medvirke når en får helsehjelp.

«Bruker – med - virkning» i helsetjenesten omfatter imidlertid mer enn den individuelle retten. Pasient- og pårørendeopplæring er et område hvor brukernes erfaringer er en forutsetning for å kvalitetsutvikle tjenesten. Brukermedvirkning er etablert som praksis mellom brukerrepresentanter, kalt «erfarne brukere» og fagfolk, der erfaringene som brukerne har anses som like viktige i opplæringen som det fagfolkene kan bidra med. I kursene bidrar brukerrepresentanter både i planlegging og gjennomføring av kursene.

For å finne brukerrepresentanter kontakter man den lokale bruker-/ interesseorganisasjon. Der lokal organisasjon ikke finnes tar avdelingen i sykehuset kontakt med aktuelle kandidater.

Vil du bli brukerrepresentant? Ta kontakt med ditt lokallag, kursleder eller Lærings- og mestringssenteret.

Ansvars- og oppgavefordeling

LMS-rådgiver

Det helsepedagogiske og koordinerende ansvaret for lærings- og mestringstilbudene er plassert ved Lærings- og mestringssenteret (LMS). Rådgiver leder arbeidsgruppen der både tverrfaglig personell og erfarne brukerrepresentanter deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av kursene. Dette innebærer utvikling av prosedyrer, helsepedagogisk veiledning og rådgivning, og praktisk tilrettelegging og veiledning til alle involverte.

Brukerrepresentanter

Representantene fra brukerorganisasjoner, eller andre egnede erfarne brukere, er deltakere i arbeidsgruppen og medvirker i planlegging, gjennomføring og evaluering. De kan også være gruppeleder sammen med fagperson i lærings- og mestringstilbud.
Å være brukerrepresentant i lærings- og mestringstilbud innebærer at man har:

 • bevissthet på rollen som brukerrepresentant 
 • respekt for andre brukere og de andres fagområder
 • respekt for individet og individets egne ressurser 
 • forståelse for at det finnes andre fora hvor brukerrepresentanter er representert (for eksempel styrer, prosjektgrupper, brukerutvalg og likemannsarbeid. 

Brukerrepresentantene har relevant og bearbeidet brukererfaring og formidlingskompetanse. Med bakgrunn i egen kompetanse har brukerrepresentantene ansvar for å:

 • dele sine erfaringer med arbeidsgruppen og sikre relevant innhold i lærings- og mestringstilbudet
 • delta i de beslutninger som arbeidsgruppen tar
 • dele sine kunnskaper og erfaringer med deltakerne på lærings- og mestringstilbudet
 • bidra til åpenhet om vanskelige tema inn i kurset
 • sikre et hverdagsspråk
 • bistå med kunnskap om praktisk tilrettelegging for brukere med spesielle behov
 • brukerrepresentantene som medvirker i gjennomføring av opplæringstilbudet bidrar med sin hverdagskunnskap og mestringsfokus. De har ikke faglig ansvar.

Brukerrepresentantenes arbeid honoreres gjennom gjeldende satser ved Lærings- og mestringssenteret.

Fagpersoner

Tverrfaglig helsepersonell er deltakere i arbeidsgrupper og hovedansvarlige for gjennomføring av lærings- og mestringstilbud. Med bakgrunn i egen kompetanse har fagpersonene ansvar for å:

 • dele sine fagkunnskaper og erfaringer med arbeidsgruppen og medvirke i de beslutninger som det ligger til arbeidsgruppen å ta
 • tilpasse undervisning og gruppeledelse med mestringsfokus basert på kunnskap om helsepedagogikk
 • sikre kvaliteten på det faglige innholdet og læringssituasjon i gjennomføring
 • formidle informasjon og kunnskap, og være en tilgjengelig ressurs
 • delta i oppsummerings- og evalueringsarbeid for å kvalitetssikre samarbeidet og tilbudet
 • kvalitetssikre egne faglige innlegg.

Medisinsk ansvarlig

Medisinsk ansvarlig er en lege fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret. Han har det overordnede faglige og medisinske ansvaret når opplæringstilbudet er i regi av spesialisthelsetjenesten. Har ansvar for at pasientens deltakelse på opplæring dokumenteres i pasientens journal i de tilbudet der kurset er en del av pasientforløp, eller det er krav om henvisning fra lege.

Kursleder

Alle samarbeidsaktører kan prinsipielt være kursledere forutsatt at de har kompetanse og motivasjon for det. Kursleder bør være fagperson med spesiell kunnskap og erfaring med pasientgruppen. Det er oftest en fagperson fra den avdelingen hvor tilbudet er forankret, som er kursleder. Kurslederen skal ha kunnskap om helsepedagogikk. I sykehuset skal kursleder ha lesetilgang til oppmøteliste og venteliste i DIPS.
Hovedoppgaven til kursleder er å ha regien på opplæringstilbudet. Kursleder skal:

 • skape en sammenheng mellom kursets ulike faglige deler
 • skape tydelige og gode rammer for deltakerne
 • gjøre pedagogiske tilpasninger underveis i kurset i samarbeid med forelesere
 • sikre hverdagsspråk og mestringsfokus
 • utøve gruppeledelse.

Samarbeidspartnere

Våre arrangementer for helsepersonell og brukerrepresentanter

Grunnkurs helsepedagogikk

Lærings- og mestringssenteret arrangerer to dagers grunnkurs i helsepedagogikk for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, fagpersoner kommunehelsetjenesten og brukerrepresentanter. Kurset gir en innføring i sentrale tema i pasient- og pårørendeopplæring. Målet er at deltagerne videreutvikler og øker kompetansen innenfor pasient- og pårørendeopplæring og får reflektert over egen rolle som helsepedagog.

Kurset arrangeres årlig både i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Ta kontakt med ditt Lærings- og mestringssenter for mer informasjon. Du finner kontaktinformasjon lenger ned på siden.

Mer informasjon om kurset finner du i lenken under.

Grunnkurs helsepedagogikk

Litteraturtips til grunnkurs helsepedagogikk finner du i lenken under.

Litteraturliste

Gruppeveiledning for kursledere

Ved Lærings- og mestringssenteret i Bodø tilbys kollegial veiledning i lukket gruppe der vi diskuterer, reflekterer og veileder hverandre basert på vanskelige, uløselige eller praktfulle eksempler fra å jobbe med grupper. Gruppen ledes av psykoterapiveileder Hilde Hjort med ansatte ved Lærings- og mestringssenteret som biveiledere. Gruppen møtes 1,5 time en gang i måneden fra August til Juni.

For påmelding og mer informasjon ta kontakt med Lærings- og mestringssenteret i Bodø. E-post lmsenter@nlsh.no eller telefon 75 57 00 14

Helsepedagogisk forum

1-2 ganger i året tilbyr vi 3- timers foredrag for helsepersonell og brukerrepresentanter i Bodø , Lofoten og Vesterålen med ulike tema innenfor Helsepedagogikk. Tema og invitasjon sendes på E-post til våre samarbeidspartnere i god tid før arrangementet.

Ta kontakt med ditt Lærings- og mestrinssenter for mer informasjon. Du finner kontaktinformasjon lenger ned på siden.

Temakveld for brukerorganisasjoner

En gang i året inviterer vi til temakveld for brukerorganisasjoner. Tema og invitasjon sendes på E-post til våre samarbeidspartnere i god tid før arrangementet. Ta kontakt med ditt Lærings- og mestringssenter for mer informasjon. 

Mestring i Meieriet

I Lofoten arrangeres Helsepedagogisk forum som et åpent arrangement i lokalene til, og i samarbeid med, Meieriet Bibliotek på Leknes. Tema for arrangementet er det samme som ved Helsepedagogisk forum. Forskjellen er at arrangementene retter seg mot både helsepersonell, medlemmer i brukerorganisasjoner og befolkningen for øvrig, og Meieriet Bibliotek er ansvarlig med-arrangør, med de fordelene det gir. Du kan lese mer om arrangementet i lenken under:

Mestring i Meieriet, Lofotposten

Opplæringskurs for frivillige til Pasient- og pårørendetorget

I Bodø samarbeider brukerorganisasjonene om Pasient- og pårørendetorget der de tilbyr besøkende ved sykehuset informasjon om de ulike brukerorganisasjonene som finnes i Norge. For å være frivillig ved Pasient- og pårørendetorget må du gjennomføre et opplæringskurs på Lærings- og mestringssenteret.

Du kan lese mer om Pasient- og pårørendetorget og opplæringskurset ved å åpne lenken under

Pasient- og pårørendetorget

Jubileumskonferanse 2019

I 2019 arrangerer Lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset jubileumskonferansen "Sammen om mestring, læring for livet" med hovedforeleserne Torkil Berge og Elin Fjerstad.

Påmelding innen 1. Oktober på påmeldingslenken under

Sammen om mestring, læring for livet

Våre lokaler

Kursrommene ved Lærings- og mestringssenteret i Bodø finner du i fløy H, første etasje. Disse rommene er forbeholdt pasient- og pårørendeopplæring. Dersom kursrommene ikke er i bruke til dette formålet kan ansatte i sykehuset avtale lån av rom 4 uker frem i tid. Ta kontakt for avtale.

Brukerorganisasjoner kan låne våre lokaler gratis på ettermiddager og i helger. Arrangementer i våre lokaler må være gratis og åpne for alle. Ta kontakt for avtale.

I Vesterålen er kurslokalene i møterommet i 3. etasje ved Nordlandssykehuset Stokmarknes. (Om ikke annet er oppgitt i innkallingsbrevet)

I Lofoten er kurslokalene i store møterom 3. etasje ved Nordlandssykehuset på Gravdal. 

Virtuell vandring i våre lokaler i Bodø

Kontakt oss

LMS Bodø:


Jorunn Brendeford


Leder LMS Nordlandssykehuset

Rådgiver barnetilbud

Tlf.: 75 57 06 66 

Epost: Jorunn.Brendeford@nordlandssykehuset.no


Mona Molund


Rådgiver Psykisk helse og rus- tilbud

Tlf.: 75 57 14 91

E-post: Mona.Molund@nordlandssykehuset.no


Anniken Evjen


Rådgiver somatiske tilbud

Tlf.: 75 57 11 68

Epost: anniken.evjen@nlsh.no 


LMS Lofoten:

Elin Pladsen


Rådgiver Lofoten

Tlf.: 75 57 2151

Epost: Elin.Pladsen@nordlandssykehuset.no


LMS Vesterålen:

Ragna Renna


Rådgiver Vesterålen

Tlf.: 90 95 05 58

Epost: Ragna.Renna@nordlandssykehuset.no


Fant du det du lette etter?