Bedre pasientsikkerhet med farmasøyt i akuttmottak?

Sykehusapotek Nord har i samarbeid med Nordlandssykehuset, UNN Tromsø, UNN Harstad og Universitetet i Tromsø mottatt 20 millioner til forskningsprosjektet «Farmasøyt i akuttmottak». Prosjektet skal se på om det blir bedre pasientsikkerhet og påvirker legemiddelbehandling i hele pasientforløpet ved å inkludere klinisk farmasøyt som del av tverrfaglig team i akuttmottak i sykehus. 

Teamet.
Glad for forskningspenger.

​I akuttmottaket i Bodø, fra venstre: Renate Elenjord, Forskningsleder Sykehusapotek Nord og prosjektleder, Birgitte Zahl-Holmstad, sykehusfarmasøyt og kommende stipendiat i prosjektet, Nanna Eriksen, ass enhetsleder, Prehospital klinikk, Akuttmottak/AMK/Observasjonsenheten, og Eirik Hugaas Ofstad, konst avd overlege og post doc. 

Med mål om å optimalisere legemiddelbehandling under hele pasientforløpet, planlegger vi å teste ut en forbedringsintervensjon i akuttmottak hvor klinisk farmasøyt inngår som en del av det tverrfaglige teamet. Farmasøyten skal innhente informasjon om legemiddelbruk, og med farmasøytisk kompetanse tilgjengelig i akuttmottaket kan legemiddelrelaterte problemer identifiseres og løses umiddelbart. Dette vil frigi tid både for leger og sykepleiere, spesielt i akuttmottak, men også videre ut i sykehuset.

Redusere legemiddelrelaterte problemer

- Vår hypotese er at ved å innføre intervensjonen, identifiseres og reduseres legemiddelrelaterte problemer inkludert uhensiktsmessig legemiddelbruk, interaksjoner og bivirkninger, liggetid i akuttmottak og lengde på sykehusopphold, samt øker tid til re-innleggelse og andel samstemte legemiddellister, sier forskningsleder Renate Elenjord ved Sykehusapotek Nord.

- Vi har utformet et forskningsprosjekt som strekker seg fra å identifisere nå-situasjon og hvilke arbeidsoppgaver som utføres, hvordan, hvor lang tid de tar og hvilke oppfatninger helsepersonell og pasienter har per i dag, til å gjennomføre intervensjonen, samt evaluere den både kvantitativt, kvalitativt og økonomisk. Prosjektet avsluttes med å formidles til interessenter, for å sikre at forskningsresultater kommer til umiddelbar nytte. Midlene skal finansiere to doktorgradsprosjekter og ett post doktorprosjekt, sier Elenjord som skal lede dette forskningsprosjektet.

Passer inn i sykehusets forskningsplaner

Leder for seksjon for forskning i Nordlandssykehuset, Petter Román Øien er glad for prosjektet:

- Nordlandssykehuset ser svært positivt på initiativet fra Sykehusapotek Nord HF (SANO) vedrørende prosjektet «Farmasøyt i akuttmottak». Prosjektet er et viktig svar på utfordringer man har observert, og passer svært godt inn i føringene som er lagt i sykehusets strategiske utviklingsplan enten man snakker om klinikknær forskning, kontinuerlig forbedring eller pasientsikkerhet. Det faktum at det her er snakk om forskningssamarbeid mellom ulike profesjoner, anser vi som en stor fordel. Nordlandssykehuset ser frem til et godt og tett samarbeid med SANO, og håper at dette skal bidra til enda mer forskning, sier Øien. 

Prosjektgruppen:

Prosjektleder Renatee Elnjord (SANO), Beate Garcia (SANO/UiT), Eirik Hugaas Ofstad (NLSH), Ole Magnus Filseth (UNN), Per Christian Valle (UNN), Anne Lise Brygfjeld (brukerrepresentant), Kristian Svendsen (UiT), Elin Lehnbom (UiT), Lars Røslie (UNN), Nanna Eriksen (NLSH), Kjersti Dale Nilsen (UNN), Renata Vesela (SANO), Tine Johnsgård (SANO) og Torbjørn Wisløff (helseøkonom FHI, UiO).