Pasient- og pårørendeopplæring

Pasient- og pårørendeopplæring


Sammen om mestring, læring for livet.

​Om læring og mestring​

Lærings- og mestringssenteret (LMS)  i Nordlandssykehuset er et kunnskapssenter for personer med langvarig sykdom eller funksjonsnedsettelser og deres pårørende. Vi har gruppebaserte kurstilbud der du møter personer i lignende situasjon som deg selv. Du møter også ulike fagpersoner fra sykehuset, erfarne brukere og ulike pasientorganisasjoner.

Målet med lærings- og mestringskurs er at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskap, ferdigheter og bevisstgjøring av egne ressurser for å kunne ta beslutninger om egen helse. Dette fører til bedre mestring av hverdagen med sykdom og/eller funksjonsnedsettelse.

Vi har tilbud til barn, ungdom og voksne innenfor somatikk, rus og psykiatri. Lærings- og mestringstilbudene kan ha individuell tilnærming, men er hovedsakelig gruppebaserte, for eksempel kurs, temamøter, fagdager, med mer.

Arbeidsområder:

 • diagnosespesifikke kurs for pasienter og pårørende i ulike pasientforløp
 • tilrettelagt informasjon og veiledning for pasienter, pårørende og helsepersonell
 • møteplass for planlagte og spontane møter mellom pasienter, pårørende, pasientorganisasjoner, helsepersonell og studenter der vi bygger ny kunnskap sammen
 • helsefremmende og forebyggende arbeid
 • helsepedagogikk

Våre tre Lærings- og m​​estringssentre - kontaktinformasjon

Nordlandssykehuset har LMS i Bodø, i Lofoten og i​ Vesterålen.

LMS Bodø

Parkveien 95, Fløy H 1. etasje

Trykk her for å se hvordan vi har det 

Trykk her for å se hvordan vi har det

Jorunn Brendeford
Leder LMS Nordlandssykehuset
rådgiver barnetilbud
Tlf.: 75 57 06 66
Epost: Jorunn.Brendeford@nordlandssykehuset.no

Anniken Evjen
rådgiver somatiske tilbud
Tlf.: 75 57 11 68
Epost: anniken.evjen@nlsh.no 

Tone Bentzen
rådgiver psykisk helse og rus
Tlf.: 75 57 11 69
Epost: tone.dorthea.bentzen@nlsh.no 

LMS Lofoten

Elin Pladsen
Tlf.: 75 57 14 01 / 75 57 21 51
Epost: Elin.Pladsen@nordlandssykehuset.no

LMS Vesterålen

Ragna Renna
Tlf.: 90 95 05 58
Epost: Ragna.Renna@nordlandssykehuset.no

Brukermedvirkning

Innhold kommer

​Hvordan komme med på kurs?

Ansvars- og oppgavefordeling

Alle landets helseforetak har etablerte lærings- og mestringstjenester, mens kommunene er i en oppbyggingsfase på dette feltet.

Spesialisthelsetjenesten skal yte de læ​rings- og mestringstilbudene som det ikke er naturlig å bygge opp kompetanse og infrastruktur til på kommunalt nivå. Eksempler på dette kan være individuelle tilbud som må skje tett integrert med den spesialiserte medisinske behandlingen, opplæringstilbud til personer med sjeldne tilstander og til andre med opplæringsbehov som krever spesialisert kompetanse. De tverrfaglige, diagnosespesifikke lærings- og mestringstilbudene er slik lagt til spesialisthelsetjenesten.

Som hovedregel bør lærings- og mestringstilbud til store pasient- og brukergrupper utvikles i kommunene, likeså diagnoseuavhengige tilbud med fokus på det å leve med langvarige helseutfordringer. Spesialisthelsetjenesten bør tilby veiledning til helsepersonell i kommunene.

Flere helseforetak og kommuner samarbeider i dag om lærings- og mestringstilbud som et ledd i å bidra til kvalitetsmessig gode og helhetlige pasientforløp.

Helsepedagogikk

I helsetjenesten brukes ofte begrepet helsepedagogikk om hvordan helseinformasjon bør formidles når målet er å legge til rette for læring og fremme mestring ved langvarige helseutfordringer.

Som rådgivere ved LMS har vi helsepedagogisk kompetanse som brukes i utviklingen, gjennomføringen og evalueringen av kursene. Vi arrangerer i tillegg ulike kompetansehevende tilbud innen helsepedagogikk.

Målet er økt kunnskap om hvordan helsepersonell og brukere som medvirker i pasient- og pårørendeopplæring blir dyktige til å legge til rette for læring og mestring.

Lokale kurstilbud

 • ADHD/ADD hos barn og ungdom

  Kurs for foreldre/foresatte til barn/ungdom med ADHD/ADD

 • Astma

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med astma og en av dine pårørende.

 • Astmaskole for barn og deres foresatte

  På Astmaskolen møter man efarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

 • Astmaskole for ungdom

  To dagers lærings- og mestringskurs for ungdom i aldersgruppen 12-16 år med foreldre og aldersgruppen 16 - 20 år der foreldre er velkommen til å være med.

 • Brystkreft

  Lærings- og mestringskurs for kvinner og menn som er operert for brystkreft og deres pårørende.

 • Diabetes

  2 dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Diabetes type 1 eller Diabetes type 2 og deres pårørende.

 • Diabetes Drop-in

  3- timers drop-in kurs med fokus på grunnleggende kunnskap om Diabetes type 2

 • Diabetes type 2, Lofoten

  3- dagers lærings- og mestringskurs for deg med Diabetes type 2 og dine pårørende.

 • Epilepsi - kurs

  To dagers lærings- og mestringskurs for voksne med Epilepsi og en av dine pårørende. På kurset møter man både erfarne fagfolk fra ulike fagområder og en representant for brukergruppen

 • Epilepsi barn

  2 dagers foreldrekurs om epilepsi hos barn

 • Fatigue etter kreftbehandling hos voksne

  Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Fatigue etter kreftbehandling og deres pårørende.

 • Hjerteskolen etter hjerteinfarkt

  Lærings- og mestringskurs for deg som har hatt hjerteinfarkt og en av dine nærmeste pårørende

 • Hofteskole

  Lærings- og mestringskurs for deg som skal få operert inn hofteprotese og en av dine nærmeste.

 • IBD- kurs for barn og ungdom med foresatte

  To dagers lærings- og mestringskurs for barn og ungdom med Morbus Crohn eller Ulcerøs kolitt og deres foresatte.

 • ICD- kurs

  Lærings- og mestringskurs for deg som har fått operert inn en implanterbar hjertestarter (implantable cardioverter-defibrillator = ICD) og en av dine nærmeste pårørende

 • KOLS 3- dagers kurs

  3- dagers lærings- og mestringskurs i gruppe for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende

 • KOLS- kurs

  Lærings- og mestringskurs for pasienter med Kronisk obstruktiv lungesykdom og deres pårørende.

 • Kurs om Tourettes hos barn

  Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

 • Lungekreft

  Lærings- og mestringskurs for deg som har lungekreft og har vært behandlet med kirurgi, stråling eller cellegift. Du er velkommen til å invitere en av dine nærmeste til å delta på kurset sammen med deg.

 • Marevanbehandling

  Et opplæringsprogram for selvdosering av Marevan bestående av en kursrekke på tre enkeltdager fordelt på 21 uker.

 • Multippel Sklerose

  Lærings- og mestringskurs for deg med MS og en av dine pårørende

 • Nyreskolen

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har kronisk nyresykdom og en av dine nærmeste pårørende

 • Overvekt operasjon

  Kurset er obligatorisk for alle som skal overvektsopereres ved Nordlandssykehuset i Bodø.

 • Parkinson

  2 dagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinson og en av dine nærmeste pårørende

 • Prostatakreft

  Lærings- og mestringskurs for personer med Prostatakreft og deres pårørende.

 • Pårørendekurs, psykisk helse og rus

  Mestringskurs til deg som er pårørende til noen som har utfordringer i forhold til psykisk helse og/eller rus.

 • Revmaskolen

  3 dagers Lærings- og mestringskurs for voksne personer med Leddgikt, Psoriasisleddgikt eller Spondyloartritt/Bekhterevs sykdom og deres pårørende.

 • Slag- kurs, Lofoten

  3- dagers lærings- og mestringskurs for deg som har hatt slag og dine pårørende. Gjennom kurset møter man erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema, samt bruker- og pårørenderepresentant som forteller om sine erfaringer.

 • Smertemestring

  Lærings- og mestringskurs for deg som har langvarige smerter og en av dine nærmeste pårørende

 • Starthjelp

  4 kursdager(2+2 dager) for foreldre som har små barn med nedsatt funksjonsevne

 • Stomi

  Lærings- og mestringkurs for deg som har stomi eller bekkenreservoar og en av dine pårørende

 • Tinnitus

  Lærings- og mestringskurs for deg som har Tinnitus og en av dine nærmeste pårørende

 • Tourettes syndrom

  Kurs for foreldre/foresatte til barn med Tourettes syndrom.

Regionale og nasjonale kurstilbud

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.