Tvangslidelser hos voksne, Vesterålen

Behandlingsprogram, Vesterålen distriktspsykiatriske senter

Er du rammet av tvangslidelser (OCD) innebærer det at du er plaget av tilbakevendende ubehagelig tanker og/eller tvangshandlinger. Det finnes to dokumentert virksomme behandlingsmetoder, og førstevalg er ulike varianter av metoden eksponering med responsprevensjon (ERP). Resultatene er svært gode og 60-70 % av de som får kvalitetssikret ERP-behandling blir betydelig bedre i løpet av 10-15 behandlingssesjoner. Det er også vist at mange kan oppnå bedring gjennom medikamentell behandling.

Les mer om Tvangslidelse
Informasjon fra helsenorge.no

Tvangslidelse

Tvangslidelse er en angstlidelse som kjennetegnes av tilbakevendende uønskede tanker og/eller tvangshandlinger. Tvangslidelser kan behandles.

De vanligste tvangstankene omhandler redsel for 

 • å bli smittet eller smitte andre med en farlig sykdom
 • at det kan oppstå brann eller innbrudd
 • at andre ulykker kan inntreffe

Andre kan plages av tanker med seksuelt innhold som oppleves blasfemisk, og tanker om å utføre handlinger som kan skade noen de er glad i.

Tankene er ikke lystbetonte og det er ikke noe man ønsker å gjøre. Når tankene dukker opp, medfører dette intenst ubehag og redsel for at det kan være en reell risiko forbundet med å få slike tanker.

Tvangshandlinger

For å dempe ubehaget tvangstankene medfører og for å sikre at de negative hendelsene ikke inntreffer, utføres tvangshandlinger. De vanligste tvangshandlingene er

 • overdreven vasking eller sjekking av dører, vinduer eller elektriske apparat
 • overdreven orden, symmetri eller gjentakelse
 • mentale ritualer slik som å telle til bestemte tall
 • tenke på positive ord for å nøytralisere negative tanker
 • spør gjentatte ganger om forsikring fra andre personer
Les mer om Tvangslidelse (helsenorge.no)

Innledning

Det er anslått at rundt 0.2- 1 % av befolkningen lider av tvangslidelser. De fleste med tvangslidelse rammes tidlig i livet og ubehandlet varer lidelsen som regel livet ut (Fra Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelse). 

Tvangslidelse (OCD) kan fremstå på mange ulike måter. Felles er at en sliter med påtrengende og hyppig tilbakevendende tanker som gir betydelig angst og ubehag (tvangstanker) og som en forsøker å kontrollere eller bli kvitt ved å utføre mentale eller fysiske ritualer (kompulsjoner/tvangshandlinger).

I perioden 2011– 2016 ble det gjennomført et nasjonal prosjekt der det ble opprettet spesialiserte behandlingsteam (OCD-team) i norske helseforetak. Dette ble gjort for å sikre at det som er dokumentert virksom og kvalitetssikret behandling skal kunne tilbys uavhengig av hvor i landet en bor. Utredning og behandling ved OCD-team er spesialisert og tidsbegrenset.

1. Utredning

Før du starter i behandling for tvangslidelser må du igjennom en utredning. Dette for at behandler skal tilpasse behandlingen din best mulig og utelukke eventuelle andre lidelser (komorbide tilstander). Utredningen er også viktig for å sikre at en har tilstrekkelig informasjon til å tilpasse behandlingen best mulig.

Utredningen består av:

 • Relevante tester og intervju, som på fagspråket blir kalt strukturerte diagnostiske intervju.
 • Relevante skjemaer som du skal fylle ut selv (selvrapporteringsskjemaer).
 • Informasjon om sykdomshistorien din (anamnese).
 • Observasjoner fra behandlere (kliniske observasjoner).

 

 

 

Hvor lang tid tar normalt utredningsfasen?

Når et OCD-team mottar henvisning vil det først gis tilbud om en pre-screeningssamtale. Under denne gjennomgås de diagnostiske kriteriene for diagnosen tvangslidelse (OCD) og omfanget av problemene blir vurdert. Det blir også gitt informasjon om behandlingen OCD-teamet gir. Hensikten med samtalen er å avklare om pasienten har tvangslidelse (OCD) og om pasienten ønsker tilbud om behandlingen. En Pre-screeningssamtale tar vanligvis 20-40 minutter.

Dersom det vurderes at pasienten har en tvangslidelse (OCD) og vedkommende ønsker behandling fra teamet, gjennomføres det en grundig utredning. Denne består vanligvis av 1- 2 møter, hver på ca. 60- 120 minutter. Pasienten må fylle ut noen spørreskjema. Gjennom dette innhentes det informasjon som kan ha stor betydning i arbeidet med å skreddersy behandlingsprogrammet til den enkelte.

2. Behandling

I all behandling er det viktig at du sammen med behandler blir enig om mål for behandlingen. En god relasjon til behandler er viktig for å få god hjelp. Det finnes to dokumentert virksomme behandlingsmetoder for OCD; ulike varianter av eksponering med responsprevensjon (ERP) og medikamentell behandling.


Skal behandlingen hjelpe, må den gjøres på riktig måte og i riktig dosering. Det innebærer at det må legges til rette slik at behandlingen kan være hovedfokus i den perioden behandlingen varer. Det gjennomføres rutinemessig evaluering av hvert behandlingsforløp for å sikre at behandlingen tilbys med nødvendig kvalitet. Dette gjøres gjennom intervju og spørreskjema.

Skal behandlingen virke må en som pasient ha tatt et valg om å bli kvitt lidelsen og sammen med behandler jobbe mot dette målet. Det er også avgjørende at det ligger til rette for behandlingen i pasientens hverdag, slik at en følger opp hjemmeoppgaver en sammen med behandlere blir enige om. Det er vanlig å være ambivalent og grue seg i forkant av behandlingen og dette tas opp under pre-screening og utredningen. Behandlere vil ofte formidle at det kan være bedre å vente til en har bestemt seg og forholdene ligger til rette, fremfor å gå i gang med en behandling som er ikke er fullverdig. Dette for å forebygge behandlingsforløp der en opplever begrenset bedring og får mindre tro på behandling og egne muligheter for bedring.

Behandlingen er svært effektiv og 60 – 70 % som gjennomfører ERP-behandling opplever betydelig bedring og mange blir helt frisk i løpet av 10-15 behandlingssesjoner, hver på 90-120 minutter. Det er avgjørende for resultatet at behandlingen tilbys med høy kompetanse og skreddersydd den enkelt pasient.

På grunn av kort behandlingstid, høyere grad av symptombedring, mindre bivirkninger og lavere risiko for tilbakefall etter endt behandling, anbefales ERP som førstevalg, selv om denne behandlingen er relativt kompetanse- og ressurskrevende (Fra Behandling av tvangslidelser: Plan for nasjonal implementering av dokumentert virksom behandling).

 

Store deler av behandlingen vil som regel gjennomføres steder der lidelsen til daglig utspiller seg. Dette innebærer at det ofte gjennomføres trening andre steder enn på behandlerens kontor.

Eksponering med responsprevensjon

 

Medikamentell behandling:

Ved medikamentell behandling er det vist at en betydelig andel opplever tilbakefall når en slutter å ta medisinen. Med slik behandling vil en derfor måtte påregne lang behandlingstid, som regel over flere år.

 

 

Kognitiv terapi og metakognitiv terapi er to andre behandlingsmetoder som også benyttes.

Kognitiv terapi

 

 

3. Oppfølging

På slutten av behandlingen utarbeides det en detaljert plan for videre trening for å sikre at endringene en har oppnådd blir en del av hverdagslivet. Det er avgjørende at en er villig til å trene systematisk og benytte de tilnærmingene en har lært i behandling. Det er også vanlig at det gjennomføres en oppfølgingssamtale 3 - 12 måneder etter endt behandling. 

Kontakt

Vesterålen distriktspsykiatriske senter

Telefon
75 42 50 50
mandag0800 - 1530
tirsdag0800 - 1530
onsdag0800 - 1530
torsdag0800 - 1530
fredag0800 - 1530

Søndre gate 19 - A, Stokmarknes

Besøksadresse
Søndre gate 19, Stokmarknes(Google maps)
Søndre gate 19, 8450 Stokmarknes

Praktisk informasjon

Trådløst nettverk

Du kan koble deg på trådløst nettverk.
Nettverksnavn: HN-GJEST
Du trenger ikke oppgi passord

Kantine, Vesterålen Stokmarknes

​Kantina i Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes ligger ved hovedinngangen. Du kan betale med kort.

Åpningstid:

Man- fred.  08.00-15.30

Helger/helligdager: stengt

Telefon:

Tlf: 75424197

Kantina byr blant annet på påsmurt mat i disken/kaker, selger lunsj/middag hver dag og har nydelig kaffe og kakao.  ;)