Informasjon og råd til familier med barn med kronisk lungesykdom

Her beskriver vi gjeldende råd og anbefalinger fra Barneavdelingen ved Nordlandssykehuset, og forholdsregler for barn og ungdommer med kroniske lungesykdommer under koronavirus-pandemien. Rådene vil oppdateres så ofte som mulig og nødvendig. Dersom det er vesentlige forskjeller mellom våre råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI)/Helsedirektoratet, gjelder sistnevnte.

Generelt ser det ut til at barn blir betydelig sjeldnere og mindre syke enn voksne. Rapporter så langt fra Kina og Italia, tyder på at dette også gjelder barn med kroniske lungesykdommer.

Hvilke kroniske lungesykdommer kan medføre økt risiko?

Det understrekes at rapporter så langt ikke har vist økt sykelighet ved Covid-19 hos barn med sykdommene listet opp under. I en oversikt over 45 000 Covid-19-tilfeller i Kina, var kun 2.4 % av barn. Av de få Covid-19 infiserte barna fikk 2.5 % alvorlig sykdom og 0,2 % kritisk sykdom.

Men på generelt grunnlag kan barn med følgende sykdommer være utsatt for kompliserte forløp av luftveisinfeksjoner:

 • Cystisk Fibrose (CF),
 • Primær ciliær dyskinesi (PCD)
 •  Interstitielle lungesykdommer, bronkiektasier
 • Aspirasjonslungesykdom ol
 • Kronisk pustesvikt/redusert lungekapasitet/ behov for langtids mekanisk ventilasjonsstøtte (LTMV)
 • Astma
 • Trakeo-/bronkomalaci

Hvordan forholde seg til skole og barnehage?

Følg anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI). Skole og barnehage stengte i 13.03.20 for å hindre smittespredningen i samfunnet.  I denne situasjonen mener vi det er ekstra viktig at man unngår sosial kontakt utover egen familie, som en del av epidemibegrensningen. Barn kan ha Covid-19-infeksjon med lite symptomer, men likevel bidra til å spre smitte. Dette bør unngås.

Hvordan forholde seg til utenlandsreiser?

Følg reiserådene fra FHI og Helsedirektoratet. For tiden skal man unngå enhver reise med mindre strengt nødvendig.

Hvem skal sitte i karantene?

Hvem som til enhver tid skal være i karantene, defineres av FHI og Helsedirektoratet. Karantenebestemmelsene må følges. 

Generelle forebyggende råd til barn med kroniske lungesykdommer:

Følg FHI sine til enhver tid gjeldende råd og vær nøye med hygienerutiner.

 • Vask hendene hyppig, bruk såpe og vann
 • Hold barna hjemme
 • Unngå besøk av andre barn og voksne, så langt som mulig.
 • Ikke besøk andre, spesielt ikke eldre

Gjennomfør og optimaliser foreskrevet behandling; følg barnets behandlingsplan

 • Ta evt astmamedisiner fast
 • Gjennomfør evt slimmobiliseringsbehandling (inhalasjoner og CPAP/PEP)
 • Bruk evt pustehjelpemidlene (CPAP/BiPAP/respirator/hostemaskin) som forordnet

Vaksinasjoner

Følg vanlig vaksinasjonsprogram. Pneumokokkvaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2005 beskytter ikke mot coronavirus-infeksjon. Pneumokokkvaksinen (Pneumovax) er slik situasjonen er i dag ikke prioritert til gruppen med kroniske lungesykdommer. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/#pneumokokkvaksinasjon-for-personer-med-risikofaktorer

Ved økende besvær eller symptomer, ring fastlege/legevakt


Spesielle tiltak i risikogruppen:

 • Transport: Unngå offentlig transport om mulig. Bruk egen bil, evt drosje, evt ambulanse dersom alvorlig syk. Dersom fly er nødvendig bør pasienten skjermes mest mulig (spesielt adkomst til flyet, sist inn, vindusplass, først ut). Bruk av munnbind kan vurderes.
 • Besøk/ledsager i sykehus: Kun en frisk omsorgsperson får lov å komme til sengepost eller ledsage barn til poliklinikk/dagpost.
 • Pårørende med luftveissymptomer/feber må holde seg hjemme.
 • Barn med lungesykdom og samtidig luftveissymptomer (hoste, pusteproblemer, feber), som må komme til sykehuset, håndteres som potensielt smittet av Covid-19.

Hvis barnet bli sykt

Følg anbefalinger fra FHI om hvem som skal kontaktes.

Testing for Covid-19: Det er fastlegen, legevakt eller sykehus som tar prøve ved mistanke om smitte. Dette kan være ulikt organisert i kommuner rundt i landet. Av hensyn til andre skal man ikke møte opp uten avtale, men ringe telefonnummeret som er oppgitt på kommunens hjemmeside.

Dersom du tror at barnet/ungdommen med kronisk lungesykdom er blitt syk (feber, luftveisymptomer), skal du følge rådene som gjelder alle andre. Kontakt fastlege eller legevakt. Det er liten sannsynlighet for at barnet blir alvorlig sykt med Covid-19, selv med kronisk lungesykdom. NB: det er svært viktig å unngå å smitte til andre.

Lette symptomer

Ved forkjølelsesliknende symptomer bør barnet forbli hjemme med ledsager. Følg de vanlige råd for å unngå smittespredning.

Moderate symptomer

Ved influensalignende symptomer (feber, muskelsmerter, kraftige hosteanfall) bør du/dere kontakte fastlegen eller lokal Koronatelefon for råd. Informer om barnets diagnose, spesielt oppgi om barnet er i risikogruppen (se over).

Alvorlige/ akutte symptomer

Dersom alvorlig eller livstruende sykdom kontakt nødetat på 113. Opplys om barnets lungesykdom. Hvis barnet er i risikogruppen (se over) opplys om dette og vis til denne informasjonen.

Oppsummering

Det ser ikke ut til at barn med kronisk lungesykdom er spesielt utsatt ved Covid-19-smitte. Vi anbefaler at man strengt etterlever de til enhver tid gjeldene føringer fra FHI og myndighetene, og viser hensyn. Vær nøye med god håndhygiene, minimer sosial omgang og gjennomfør igangsatt medisinsk behandling. 

Vi oppdaterer når vi får mer kunnskap om spesifikke forhold for barn med kroniske lungesykdommer og Covid-19.

Referanser
1. Nettsiden til Folkehelseinstituttet med informasjon om koronavirus
Fant du det du lette etter?