Informasjon til ansatte, ledere, studenter og frivillige

På denne siden finner du som er ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset.

Informasjon, prosedyrer og retningslinjer om pasientbehandling og smittevern inne på sykehuset finnes på intranettet Pulsen. Tilgang til Pulsen har du som ansatt kun når du er på jobb eller når du jobber hjemmefra via VPN/Citrix eller mobilt kontor.

Støtte og tiltak

Ivaretakelse av helsepersonell

Helsepersonell kan stå overfor svært krevede oppgaver og opplevelser under koronapandemien. Det er viktig at ledere lager en plan for ivaretagelse, støtte og hjelp til egne medarbeidere.

– Å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjelperens egen helse, sier psykologspesialist Anders Lundesgaard fra RVTS Nord:

Råd til helsepersonell og ledere som står i frontlinja under koronapandemien

Helse, sikkerhet og arbeidsmiljø

Å vurdere konsekvenser for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i det vi gjør er alltid viktig. I den situasjonen vi står i nå er vår helse og sikkerhet ekstra truet.

Vi risikerer å bli smittet av et virus det ikke er noen vaksine eller medisin for. Vi risikerer at våre ansatte blir overarbeidet på grunn av lange vakter og stor belastning. Videre at mange blir ekstra engstelige og redde, både for seg selv og for sine nærmeste. Og vi kan komme i skade for å gjøre feil eller ta dårlige beslutninger fordi stressnivået er for høyt.

Nå er det heldigvis mange som er oppmerksomme på disse utfordringene. Pandemiledelsen og pandemistaben har med disse vurderingene i alt de gjør. De tillitsvalgte ivaretar de ansatte i alle avtaler og endringer som gjøres, og lederne er spesielt oppmerksomme på å ta med verneombudene i de vurderingene de gjør. Og vi er alle ekstra nøye med å følge råd og rutiner for smittevern.

HMS-seksjonen har den faglige kompetansen til å gi råd og støtte på spørsmål som angår ivaretakelse av de ansattes helse, sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi er tilgjengelig for ledere, verneombud og ansatte som trenger noen å snakke med i denne krevende perioden, en tid som er spesielt krevende for dere som skal ta dere av pasientene.

Her er eksempel på hva vi kan bistå med:

 • Jeg trenger noen å snakke med. Vi er tilgjengelige for ledere, verneombud og ansatte som trenger en samtale. Her er også kollegastøtteordningen tilgjengelig for deg. Dersom vi under samtalen kommer til at du trenger noen andre å snakke med, så hjelper vi deg/gir råd om hvem som kan være aktuelle.
 • Har møtt svært krevende arbeidsoppgaver. Mange møter svært krevende situasjoner i sitt arbeid. Hos oss kan du få bistand med defusing og debrifing. Den beste og enkleste form for defusing er å sette av tid i vaktbyttene slik at en får snakket litt om hvordan vakten har vært og hvordan den enkelte har opplevd sin vakt. Vi kan også formidle kontakt med psykolog eller andre hos Bedriftshelsetjenesten. Kollegastøtteordningen er også tilgjengelig her.
 • Vurdere risiko. Dersom du skal gjennomføre endringer i din enhet, skal det alltid gjøres en risikovurdering. Husk å ta med ansatte og vernetjenesten. Vi kan gi råd og veiledning til hvordan du kan utføre dette på en god måte.
 • Jeg er syk eller jeg har ansatte som er syke. Vi kan bistå med råd om hvordan forebygge sykefravær. Vi bistår med oppfølging av sykefravær, med veiledning i hvilket regelverk som gjelder nå, med kontakten opp mot NAV og annet knyttet til sykdom og fravær.
 • Problemer med bruk av rusmidler eller spill. Noen vil kunne bruker mer alkohol, andre rusmidler, eller spille mer i denne situasjonen. Dersom du selv eller noen av dine ansatte er i denne situasjonen kan vi bistå med AKAN samtale og vi kan bistå med å utforme AKAN-avtaler.
 • Er det lov til å gjøre dette? Vi veileder på alle spørsmål knyttet til lovgivningen innen arbeidsmiljøområdet. Dersom vi ikke kan svare selv, så vet vi hvem som kan gi deg et svar eller vi finner ut av det.
 • Vi trenger hjelp fra bedriftshelsetjenesten. Vi har tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og kan henvise til bistand fra dem ved behov. Har du et konkret oppdrag til BHT send det på e-post til BHT@nlsh.no.

Kontakt:

Kjell-Roger Storø
seksjonsleder
tlf:  75 57 14 20 / 953 31 632

Lena Rolandsen
rådgiver
tlf:  75 57 07 39 / 918 78 142

Elin Nordby
rådgiver
tlf:  75 57 07 68 / 472 86 622

Finn Berntsen
rådgiver
tlf: 917 48 313

Gry Dahl
rådgiver
75 57 06 19 / 470 10 863

Kollegastøtte

Vi er kommet inn i en spesiell situasjon i helsevesenet, både nasjonalt og internasjonalt. Vår arbeidshverdag er snudd opp ned. Har du opplevd en hendelse på jobb, som gjør at du ønsker å snakke om den?

Kanskje noen av våre medarbeidere i helseforetaket kan oppleve situasjonen som ekstrem, kjenne seg sliten og mulig i behov for å snakke med en kollega. Kollegastøtteordningen i Nordlandssykehuset er tilgjengelig for alle medarbeidere.

Kollegastøtten skal være en likemann- eller dame - en som kjenner til hvordan det er å stå i lignende situasjoner som den du har opplevd. 

I denne ordningen er fortrolighet, tillit, tilstedeværelse og den gode samtalen det aller viktigste. Det skal ikke foregå noen form for terapi eller behandling. All informasjon forblir mellom den ansatte og kollegastøtten og dere samtaler på like fot. Ingenting skal dokumenteres eller journalføres.

Her er kollegastøttene ved Nordlandssykehuset HF. Du velger selv hvem du vil kontakte:

Irene Larsen Øvsthus
Stillingstittel: Intensivsykepleier/flysykepleier
Lokalisasjon: Ambulanseflytjenesten Bodø
Telefon: 920 89 526
e-post: ilarsen57@yahoo.no / irene.larsen.ovsthus@nlsh.no

Line Ernestussen
Stillingstittel: Ambulansefagarbeider
Lokalisasjon: Prehospital klinikk Vesterålen
Telefon: 959 40 326
e-post: ambulline@gmail.com

Ragni Tronrud
Stillingstittel: Klinisk konsulent
Lokalisasjon: Ambulant akutteam Bodø
Telefon: 915 93 060
e-post: ragnitro@hotmail.com

Kristin Skogøy
Stillingstittel: Overlege
Lokalisasjon: Kvinneklinikken Bodø
Telefon:   950 56 837952 75 910 (helg, helligdager)
e-post: kskogy@gmail.com

Bodil Hartvigsen
Stillingstittel: Psykiatrisk sykepleier
Lokalisasjon: DPS Love, AAT Lofoten
Telefon:   905 99 440 / 76 06 02 64
e-post:: bodil.hartvigsen@nlsh.no

Randolf Hardersen
Stillingstittel: Overlege
Lokalisasjon: Medisinsk klinikk Bodø
Telefon: 913 45 280
e-post: rhd@nlsh.no

Kari Lien Larsen
Stillingstittel: Sykepleier
Lokalisasjon: Kirurgisk og medisinske sengeposter Bodø
Telefon: 906 16 929
e-mail: kllarsen@online.no

Gisle Østensen
Stillingstittel: Spesialutdannet barnevernsped.
Lokalisasjon: PS Akuttenhet Nord Bodø
Telefon:   408 25 083 / 75 50 14 70
e-post: goe@nlsh.no gis-oest@online.no

Caroline-Therese Andreassen
Stillingstittel: Sykepleier
Lokalisasjon: A7 Bodø
Telefon: 953 08 135
e-post: Caroline-therese.andreassen@nlsh.no
carro1991@hotmail.com

Tone Jentoft
Stillingstittel: Anestesisykepleier
Lokalisasjon: Avd for anestesi Bodø
Telefon: 905 74 214
e-mail: tone.kristin.jentoft@nlsh.no

Ragna Renna
Stillingstittel: Rådgiver og kreftsykepleier
Lokalisasjon: Lærings- og mestringssenteret Vesterålen
Telefon: 909 50 558
e-post: ragna.renna@nlsh.no

Mariann Jakobsen
Stillingstittel: Psykiatrisk sykepleier
Lokalisasjon: Akuttenhet Salten Bodø
Telefon: 950 55 020
e-post: majajakobsen2014@outlook.com

Ingun A. M. Nessestrand
Stillingstittel: Overlege pediatri
Lokalisasjon: Barneavdeling Bodø
Telefon:   414 01 697 / 954 99 987
e-post: ingun.nessestrand@nlsh.no

Lasse Djerv
Stillingstittel: Spes psykiatri/ utdanningskoordinerende overlege
Lokalisasjon: Bodø
Telefon: 913 45 330
e-post: lasse.djerv@nlsh.no

Nora Miller
Stillingstittel: Avdelingsleder akuttpsykatri PHR
Lokalisasjon: Bodø
Telefon: 950 51 216
e-post: ngu@nlsh.no

Klinisk etikkomité

I denne krevende tiden minner vi om at sykehusets kliniske etikkomité er tilgjengelig for hjelp i vanskelige etiske saker. Komitéen vil kunne samles på relativt kort varsel og bistå dem som har behov for en drøfting av etiske spørsmål og vurderinger.

Kontakt komiteén på kek@nordlandssykehuset.no

Ivaretakelse av arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynlighet for utbrenthet. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA)  ved Universitetssykehuset Nord-Norge har utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefalinger. 

Veileder for ivaretakelse av eget personell (PowerPoint)

Ivaretagelse av hjelpere (stressmestring, kollegastøtte m.m.)

 

Testing av ansatte

Teststasjoner for ansatte

Hvem kan testes på sykehuset?

Ansatte med akutte luftveissymptomer hvor man til vanlig ville gått på jobb, kan bli testet for Covid-19 på sykehusets teststasjoner. Leder melder inn ansatt for testing via Imatis.

Den ansatte kan også be om testing gjennom kommunenes test-stasjoner. Den ansatte bestiller da time selv.

Ansatte som har akutte luftveissymptomer hvor man til vanlig ville holdt seg hjemme syk, skal ikke komme på teststasjonen for testing. Bodø kommunes nettskjema for bestilling av koronatest finner du her. Ansatte i Lofoten og Vesterålen tar kontakt med fastlege eller egen kommune.

Innmelding/timeinnkalling/svar

Bodø:

 • Teststasjonen er åpen mandag - fredag kl. 09.00 – 10.00, søndag kl. 12.30 – 21.15.

 • Leder melder ansatt til testing i Imatis. Se guide her.

 • Timeinnkalling og svar sendes leder og den ansatte på SMS.

 • Oppmøtested: S1, inngang på enden av S-fløya, metalltrapp ved Zephyr hotell.

 • Kontaktinformasjon til Laboratoriet: tlf 901 03 567

 Lofoten:

 • Timer for testing settes fortløpende, det testes fortrinnsvis om morgenen.

 • Leder melder ansatt til testing i Imatis. Se guide her.

 • Timeinnkalling og svar sendes leder og ansatt på SMS.

 • Oppmøtested: Blå brakke på baksiden ved varemottak NLSH Lofoten.

 • Kontaktinformasjon til Laboratoriet: tlf 904 00 892

 Vesterålen:

 • Teststasjon er åpen hver ukedag kl. 12.00 - 14.00. Helg etter avtale.

 • Leder melder ansatt til testing i Imatis. Se guide her.

 • Timeinnkalling og svar sendes ansatt og leder på SMS.

 • Oppmøtested: Telt utenfor legevakten NLSH Vesterålen

 • Kontaktinformasjon til Laboratoriet: tlf 7542 4750.

 • Inngang teststasjon Bodø

  Inngang teststasjon Bodø

 

Vaksinering av ansatte

Hvem vaksineres først?

Nordlandssykehuset har fått tildelt 468 doser til første runde med vaksinering. Vaksineringen starter i uke 2 og 3.

På grunn av begrenset tilgang på vaksinen, er det helsepersonell som er nødvendige for å opprettholde kritiske sykehusfunksjoner som først vil få tilbud om vaksine. Dette dreier seg om tjenester med personell som er vanskelig å erstatte, hvis de havner i isolasjon eller karantene.

Nordlandssykehuset følger anbefalingene fra FHI og prioriterer helsepersonell innen intensiv- og akuttfunksjoner, laboratorier og analysefunksjoner, samt andre kritiske og sårbare funksjoner ved alle lokasjonene.

Hvem som får vaksine først baseres på innspill fra klinikkene, og etter en helhetlig vurdering. Alle som skal vaksineres får beskjed om tidspunkt fra egen leder. Ansatte som kommer for å vaksinere seg må med ansatt-ID som identifikasjon, og ha fylt ut egenerklæring.

Vaksinasjon er frivillig. Dersom noen som tilbys vaksine velger å ikke ta denne, må den ansatte gi beskjed om dette i god tid slik at vaksinedosen ikke går til spille, men at en annen får tilbud om denne.

Ved vaksinering vil det alltid være en risiko for spill av vaksine. Vi har nå bare et begrenset antall vaksiner og skulle vaksinespill forekomme, vil det kunne være personer som ikke får vaksinen som planlagt.

Det er viktig å presisere at vaksinasjonen av ansatte gjøres for å sikre at kritiske funksjoner i foretaket blir opprettholdt – ikke for å beskytte den enkelte person eller grupper av helsepersonell.

Fordeling på lokasjon

Vaksineringen av ansatte i Nordlandssykehuset vil følge den nasjonale utrullingen av vaksiner og prioriteringen av disse. Vaksineringen vil derfor utvides i tråd med økt antall vaksinedoser som vi mottar.

I første omgang har Nordlandssykehuset fått tildelt 468 vaksinedoser. Det vil si at 234 ansatte får vaksine nå. Halvparten (234) ansatte får første dose uke 2. 234 nye ansatte får første dose i uke 2. Disse vil få dose 2 i henholdsvis uke 5 og 6.

Vaksinedosene er fordelt på alle tre lokasjonene på følgende måte: Bodø 276 doser, Lofoten 84 og Vesterålen 108. Praktisk informasjon om tid og sted for den enkelte som tilbys vaksinasjon, formidles via Pulsen og/eller den ansattes leder.

Det er ikke kjent når vi mottar nye vaksinedoser. Ansatte som ikke har fått tilbud, kan melde sin interesse for vaksine i egen kommune der det er åpnet for det.  Alle kan gjøre det, men vi vil spesielt oppfordre ansatte med egne risikofaktorer, til å gjøre dette. De kan da hende at de får tilbud i kommunal regi før sykehuset har fått flere doser.

Hvor foregår vaksineringen?

Bodø: Bodø kommunes vaksinasjonsssted i Bodø Storsenter
Lofoten: På sykehuset
Vesterålen: På sykehuset

Tidspunkt gjøres kjent via Pulsen og via egen leder.

Informasjon om vaksinen

Vaksinen som gis i første omgang er Comirnaty fra Pfizer/BioNTech. Vaksinen er godkjent av legemiddelmyndighetene som effektiv og trygg. Den er testet ut i store studier der mange tusen pasienter har fått vaksinen uten alvorlige bivirkninger. Vaksinen består av første dose og en andre dose etter tre uker.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av befolkningen er pålagt kommunene og helseforetakene. Les mer i koronavaksinasjonsveilederen.

Hva inneholder vaksinen?

Vaksinen inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Sånn lærer kroppen seg å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet. Vaksinen inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon.

Koronavaksinen virker forebyggende. Den kan ikke kurere koronasykdom en allerede har fått. Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer hos mennesker tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling.

Moderna-vaksinen er også godkjent i Norge, men vi har foreløpig ikke fått tilbud om denne vaksinen.

Er vaksinen trygg  og har den bivirkninger?

Vaksinen er testet i store studier på flere titalls tusen personer. Vaksinen er godkjent og følges tett av det europeiske og det norske legemiddelverket. Bivirkninger er milde og går over i løpet av få dager. Vanlige bivirkninger inkluderer smerte på innstikksted. Andre, mindre hyppige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter og feber.

Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du teste deg for covid-19 etter vanlig prosedyre. Dette gjelder også dagene etter vaksinering, selv om feber kan være en bivirkning av vaksinen.

Ved alle vaksiner er det en liten risiko for alvorlige allergiske reaksjoner.  For denne vaksinen ser det ut som det er noen flere som får slike reaksjoner enn det vi ser ved for eksempel influensavaksine. Vaksinen gis derfor av trent personell som kan håndtere anafylaktiske reaksjoner.

Her finner du mer informasjon om vaksinen

Egenerklæring før vaksinasjon

Her er utfyllende informasjon om punktene det spørres om.

Skjema inneholder spørsmål om din helsetilstand. Det finnes i dag noen få situasjoner hvor man ikke kan vaksineres, mens det i mange tilfeller bare trengs litt mer informasjon for å sikre at det er gunstig for deg å få vaksine akkurat nå. Her er litt utfyllende informasjon om de forskjellige punktene.

Ansatte i Bodø får disse spørsmålene på melding fra Bodø kommune, spørsmålsstillingen kan være litt annerledes men prinsippene er de samme.

Ansatte i Lofoten og Vesterålen fyller ut dette skjemet fra Vaksineklinikken.

1. Føler du deg i fin form og feberfri i dag?

Vaksinering bør utsettes ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C.

2. Har du kroniske sykdommer/lidelser? Hvis ja, hvilke?

De aller fleste personer som har kroniske lidelser kan vaksineres men hos noen kan det være lurt å justere tidspunktet i forhold til andre medisiner. Ikke fordi det er farlig men for å sikre best mulig effekt av vaksinen. Fyll ut det du har av kroniske tilstander slik at det er kjent og det kan vurderes om det bør tas spesielle hensyn.

3. Har du blødersykdom eller bruker blodfortynnende medisin?

Du kan også få vaksine selv om du svarer ja, men Helsedirektoratet anbefaler at hvis du behandles med DOAK (direktevirkende perorale antikogulantia) eller warfarin, skal vaksinen gis om morgenen umiddelbart før neste dagsdose med antikoagulasjon. Etter vaksineringen bør disse pasientene være til observasjon i 30 minutter.

4. Får du behandling med allergivaksinasjon (hyposensibilisering)?

Det er det usikkert om disse medikamentene kan påvirke effekten av vaksinen og for å være på den sikre siden er det anbefalt at

 • det skal gå minst 1 uke fra man har gitt en dose allergenekstrakt til man gir en vaksine.

 • fra vaksine er gitt skal man vente 3 uker før man gir en ny dose allergenekstrakt

 • for allergibehandling med smeltetabletter er det lite sannsynlig at disse reagerer med vaksinen og vaksine gis som normalt.

Hvis det er tvil om det er mulig å gi vaksine bør det avklares med den legen som gir allergibehandlingen.

5. Bruker du medisiner som påvirker immunforsvaret (f.eks. cellegift, kortisonpreparater)?

Du kan som oftest ta vaksine men hvis du for eksempel får disse medisinene i intervaller, kan det være lurt å ta vaksinen på et tidspunkt som gir best mulig effekt av vaksinen, og at det ikke sammenfaller med tidspunktet hvor risiko for bivirkninger av medisinen du får er størst.

6. Har du nylig fått influensavaksine eller annen vaksine?  Hvis ja, hvilken vaksine?

Det anbefales ikke å ta andre vaksiner samtidig. Det bør gå en uke mellom alle vaksiner og koronavaksine og ved influensavaksine anbefales 2 uker.

7. Har du hatt alvorlig allergisk reaksjon på vaksiner, mat, medisiner eller annet? Hvis ja, hva?

Hvis du har hatt alvorlig allergisk reaksjon tidligere, vil man være ekstra oppmerksom på slike symptomer hos deg. Det vil alltid være beredskap tilstede for behandling av alvorlige allergiske reaksjoner.

Alle som får vaksine skal observeres i vaksinasjonslokalet i 20 minutter etter gjennomført vaksinasjon.

Hvis du har hatt anafylaktisk reaksjon på 1. dose av koronavaksinen, skal ikke dose nr 2 settes.

8. For kvinner: Er du gravid?

Vaksinen som nå er godkjent er ikke undersøkt hos gravide kvinner (men dyrestudier har ikke vist noen skadelig effekter). Siden vi per nå ikke vet om den kan påvirke fosteret, anbefales den ikke til gravide rutinemessig. Gravide som har risikofaktorer for alvorlig sykdom, kan vurderes individuelt.

Hvis du tror du kan være gravid, anbefales at du tar en graviditetstest før du mottar vaksine. Det er anbefalt at man venter med å bli gravid i minst én uke etter 2. dose (FHI), mens andre har anbefalt lengre intervall.

9. For kvinner: Ammer du?

Som for gravide er det lite kjennskap til effekt hos barnet hvis en ammende mor vaksineres, slik at dette ikke anbefales rutinemessig. Men FHI oppgir at ammende som har risikofaktorer eller er prioritert grunnet yrkessituasjon, kan vaksineres. Dette blir etter en individuell vurdering.

10. Jeg er innforstått med at jeg må holde meg i nærheten av vaksinasjonslokalet i 20 min etter vaksinering (30 min ved bruk av blodfortynnende nevnt i punkt 3).

Alle som blir vaksinert må observeres etter vaksinasjon. Dette er for å oppdage akutte alvorlige allergiske reaksjoner. En slik reaksjon må behandles umiddelbart og du må forplikte deg til å overholde dette før du vaksineres.

11. Jeg har lest gjennom dette informasjonsskrivet om vaksinen inkludert bivirkninger.

Vi ønsker at alle som tar vaksine skal være kjent med denne og mulige bivirkninger før vaksinen settes.

Egenerklæringsskjema (Kun for Lofoten og Vesterålen. Ansatte i Bodø får spørmål via innkalling fra Bodø kommune.)

Jeg er koronavaksinert - hva nå?

Gjelder samme regler for bruk av beskyttelsesutstyr og karantene når jeg har fullført vaksinasjon?

Så langt er ingen ansatte i Nordlandssykehuset ferdigvaksinert, men flere lurer på hva som gjelder etter vaksinasjon. Informasjonen nedenfor er basert på det vi vet om vaksinen pr. nå og gjeldende nasjonale retningslinjer. Når dette endres vil også våre rutiner endres.

Kan jeg bli syk?

Vaksinen som er gitt nå (Comirnaty) oppgir 95% effekt etter to doser. (Vaksinen fra Moderna som vi ikke har enda oppgir 94,1%). Full effekt av Comirnaty oppgis å være nådd ca 1 uke etter 2. dose.  Det betyr at 5% kan bli syke etter at full effekt er oppnådd. Blant personer som smittes i perioden mellom 1. og 2. dose, vil en større andel bli syke da beskyttelsen bare er delvis i denne perioden (52% i den opprinnelige studien).

Hva gjør jeg hvis jeg får luftveissymptomer?

Du følger samme rutine som før du ble vaksinert. Det vi si at du holder deg hjemme og blir testet for SARS-CoV-2. Se flytskjema RL7901 i Docmap om ansatte kan gå på jobb eller ikke.

Kan jeg smitte andre?

Comirnatyvaksinen har vist at den gir beskyttelse mot sykdom og død. Det er foreløpig ikke avklart i hvor stor grad den gir beskyttelse mot asymptomatisk infeksjon eller mot smitte til ikke-vaksinerte. Dette er data som kommer etter hvert (de vaksinerte i studien vil kontrolleres for antistoffer etterhvert). Så ja, ut fra det vi vet per nå er det mulig at du kan smitte andre selv om du selv har hatt effekt av vaksinen. Men ut fra erfaringene så langt i pandemier, vet vi at risikoen for smitte fra personer som ikke har symptomer er mye lavere enn fra en som har symptomer.

Må jeg i karantene hvis jeg blir nærkontakt eller har vært på reise?

Pr 18. januar er det ingen endring i karantenebestemmelsene knyttet til vaksinasjon. Det er bare gjennomgått infeksjon med dokumentert positiv PCR siste 6 måneder som gir slikt fritak.

Må jeg bruke smittevernutstyr på jobb selv om jeg er vaksinert?

Kort svar: Ja, som før du fikk vaksinen.

Litt lengre svar: Vi vet enda ikke om du kan overføre smitte selv om du er vaksinert, derfor er bruk av beskyttelsesutstyr fortsatt nødvendig der hvor hensikten er å beskytte andre mot smitte fra deg.

Manglende bruk av beskyttelsesutstyr gjør at smitte fra andre kan overføres via overflater og fysisk kontakt. I kontakt med mulig smitteførende pasienter bruker vi beskyttelsesutstyr for å beskytte oss selv mot smitte, men også for at vi ikke skal ta med oss smitten videre til andre pasienter og ansatte.

Vaksinen beskytter bare mot Covid. Alle andre virus og bakterier som kan overføre sykdom overføres som før.

Konklusjon: Det er foreløpig ingen endringer i anbefalte smitteverntiltak, selv om du er vaksinert.

Veien videre?

Når vi får mer kunnskap om effekten av vaksinen på smittsomhet kan dette endres. Karantenebestemmelsene vil også avhenge av andelen av befolkningen som anses som mottagelige for sykdom (ikke-vaksinerte, ikke-immune) og denne andelens risiko for alvorlig sykdom.

Hvor mange er vaksinert?

FHI har oversikt over hvor mange som er vaksinert.

Lurer du på noe?

Har du flere spørsmål, ta kontakt med oss på smittevern. Hvis du lurer på noe kan det jo være flere lurer på det samme.

Nordlandssykehusets Vaksineråd

Det er nedsatt et eget vaksineråd i Nordlandssykehuset med representanter fra klinikk, stab og fra Sykehusapoteket. Vaksinerådet vil gi anbefalinger til foretaksledelsen om organisering og praktisk gjennomføring av vaksinering av personell i foretaket. Den enkelte medarbeider som tilbys vaksine, blir informert om dette fra sin leder.
Vaksinerådet skal

 • Følge opp tiltaksplanen for koronavaksinasjon fra Folkehelseinstituttet.

 • Ha oversikt over antall tilgjengelige vaksiner.

 • Planlegge gjennomføring av vaksinasjon av pasienter og ansatte.

 • Komme med anbefalinger til foretaksledelsen om prioriteringer og andre forhold som må besluttes av ledelsen.

 • Sikre informasjon om vaksinasjon i organisasjonen og mot Helse Nord RHF/FHI.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av befolkningen er pålagt kommunene og helseforetakene. Les mer i koronavaksinasjonsveilederen.

Kontaktinformasjon seksjon for smittevern

Felles e-post: smittevern@nordlandssykehuset.no

Smittevernoverlege: Gunille Justad Sundnes. Telefon: 75 57 11 36

Sykepleier i smittevern for kommunehelsetjenesten: Elisabeth Smihaug. Telefon: 75 57 06 28

Bodø:

Hygienesykepleier Åse Marian Bøckmann. Telefon: 75 57 16 99

Hygienesykepleier/leder Bente Karin Jensen. Telefon: 75 57 15 68

Hygienesykepleier Mailen Eliassen. Telefon: 75 57 19 79

Vesterålen:

Hygienesykepleier Tove Anitha Kristiansen (mandag, tirsdag og torsdag). Telefon: 75 42 41 28

Lofoten:

Hygienesykepleier Janne Løvdal. Telefon: 75 57 21 30

Kontaktinformasjon forfall vaksinasjon (for ansatte som har fått time, men ikke kan møte)

Lofoten: Ta kontakt med din leder.  Leder kontakter de som administrerer timene.

Vesterålen: Ta kontakt med din leder. Leder kontakter de som administrerer timene.

Bodø: Tonje Hansen, fagsjef Tlf 970 80 673

 

Annet

Koronatiltak i Nordlandssykehuset

Se oppdatert informasjon her

Retningslinjer for praksisstudier

Retningslinjer for praksisstudier i Nordlandssykehuset under pandemisituasjonen

 


Fant du det du lette etter?