Informasjon til ansatte, ledere, studenter og frivillige

På denne siden finner du som er ansatt oppdatert informasjon i forbindelse med utbruddet av koronaviruset.

Informasjon, prosedyrer og retningslinjer om pasientbehandling og smittevern inne på sykehuset finnes på intranettet Pulsen. Tilgang til Pulsen har du som ansatt kun når du er på jobb eller når du jobber hjemmefra via VPN/Citrix eller mobilt kontor.

Støtte og tiltak

Ivaretakelse av helsepersonell

Helsepersonell kan stå overfor svært krevede oppgaver og opplevelser under koronapandemien. Det er viktig at ledere lager en plan for ivaretagelse, støtte og hjelp til egne medarbeidere.

– Å hjelpe svært syke mennesker under press kan over tid gå ut over hjelperens egen helse, sier psykologspesialist Anders Lundesgaard fra RVTS Nord:

Råd til helsepersonell og ledere som står i frontlinja under koronapandemien

Helse, sikkerhet og arbeidsmiljø

Å vurdere konsekvenser for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i det vi gjør er alltid viktig. I den situasjonen vi står i nå er vår helse og sikkerhet ekstra truet.

Vi risikerer å bli smittet av et virus det ikke er noen vaksine eller medisin for. Vi risikerer at våre ansatte blir overarbeidet på grunn av lange vakter og stor belastning. Videre at mange blir ekstra engstelige og redde, både for seg selv og for sine nærmeste. Og vi kan komme i skade for å gjøre feil eller ta dårlige beslutninger fordi stressnivået er for høyt.

Nå er det heldigvis mange som er oppmerksomme på disse utfordringene. Pandemiledelsen og pandemistaben har med disse vurderingene i alt de gjør. De tillitsvalgte ivaretar de ansatte i alle avtaler og endringer som gjøres, og lederne er spesielt oppmerksomme på å ta med verneombudene i de vurderingene de gjør. Og vi er alle ekstra nøye med å følge råd og rutiner for smittevern.

HMS-seksjonen har den faglige kompetansen til å gi råd og støtte på spørsmål som angår ivaretakelse av de ansattes helse, sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi er tilgjengelig for ledere, verneombud og ansatte som trenger noen å snakke med i denne krevende perioden, en tid som er spesielt krevende for dere som skal ta dere av pasientene.

Her er eksempel på hva vi kan bistå med:

 • Jeg trenger noen å snakke med. Vi er tilgjengelige for ledere, verneombud og ansatte som trenger en samtale. Her er også kollegastøtteordningen tilgjengelig for deg. Dersom vi under samtalen kommer til at du trenger noen andre å snakke med, så hjelper vi deg/gir råd om hvem som kan være aktuelle.
 • Har møtt svært krevende arbeidsoppgaver. Mange møter svært krevende situasjoner i sitt arbeid. Hos oss kan du få bistand med defusing og debrifing. Den beste og enkleste form for defusing er å sette av tid i vaktbyttene slik at en får snakket litt om hvordan vakten har vært og hvordan den enkelte har opplevd sin vakt. Vi kan også formidle kontakt med psykolog eller andre hos Bedriftshelsetjenesten. Kollegastøtteordningen er også tilgjengelig her.
 • Vurdere risiko. Dersom du skal gjennomføre endringer i din enhet, skal det alltid gjøres en risikovurdering. Husk å ta med ansatte og vernetjenesten. Vi kan gi råd og veiledning til hvordan du kan utføre dette på en god måte.
 • Jeg er syk eller jeg har ansatte som er syke. Vi kan bistå med råd om hvordan forebygge sykefravær. Vi bistår med oppfølging av sykefravær, med veiledning i hvilket regelverk som gjelder nå, med kontakten opp mot NAV og annet knyttet til sykdom og fravær.
 • Problemer med bruk av rusmidler eller spill. Noen vil kunne bruker mer alkohol, andre rusmidler, eller spille mer i denne situasjonen. Dersom du selv eller noen av dine ansatte er i denne situasjonen kan vi bistå med AKAN samtale og vi kan bistå med å utforme AKAN-avtaler.
 • Er det lov til å gjøre dette? Vi veileder på alle spørsmål knyttet til lovgivningen innen arbeidsmiljøområdet. Dersom vi ikke kan svare selv, så vet vi hvem som kan gi deg et svar eller vi finner ut av det.
 • Vi trenger hjelp fra bedriftshelsetjenesten. Vi har tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og kan henvise til bistand fra dem ved behov. Har du et konkret oppdrag til BHT send det på e-post til BHT@nlsh.no.

Kontakt:

Kjell-Roger Storø
seksjonsleder
tlf:  75 57 14 20 / 953 31 632

Lena Rolandsen
rådgiver
tlf:  75 57 07 39 / 918 78 142

Elin Nordby
rådgiver
tlf:  75 57 07 68 / 472 86 622

Finn Berntsen
rådgiver
tlf: 917 48 313

Gry Dahl
rådgiver
75 57 06 19 / 470 10 863

Kollegastøtte

Vi er kommet inn i en spesiell situasjon i helsevesenet, både nasjonalt og internasjonalt. Vår arbeidshverdag er snudd opp ned. Har du opplevd en hendelse på jobb, som gjør at du ønsker å snakke om den?

Kanskje noen av våre medarbeidere i helseforetaket kan oppleve situasjonen som ekstrem, kjenne seg sliten og mulig i behov for å snakke med en kollega. Kollegastøtteordningen i Nordlandssykehuset er tilgjengelig for alle medarbeidere.

Kollegastøtten skal være en likemann- eller dame - en som kjenner til hvordan det er å stå i lignende situasjoner som den du har opplevd. 

I denne ordningen er fortrolighet, tillit, tilstedeværelse og den gode samtalen det aller viktigste. Det skal ikke foregå noen form for terapi eller behandling. All informasjon forblir mellom den ansatte og kollegastøtten og dere samtaler på like fot. Ingenting skal dokumenteres eller journalføres.

Her er kollegastøttene ved Nordlandssykehuset HF. Du velger selv hvem du vil kontakte:

Irene Larsen Øvsthus
Stillingstittel: Intensivsykepleier/flysykepleier
Lokalisasjon: Ambulanseflytjenesten Bodø
Telefon: 920 89 526
e-post: ilarsen57@yahoo.no / irene.larsen.ovsthus@nlsh.no

Line Ernestussen
Stillingstittel: Ambulansefagarbeider
Lokalisasjon: Prehospital klinikk Vesterålen
Telefon: 959 40 326
e-post: ambulline@gmail.com

Ragni Tronrud
Stillingstittel: Klinisk konsulent
Lokalisasjon: Ambulant akutteam Bodø
Telefon: 915 93 060
e-post: ragnitro@hotmail.com

Kristin Skogøy
Stillingstittel: Overlege
Lokalisasjon: Kvinneklinikken Bodø
Telefon:   950 56 837952 75 910 (helg, helligdager)
e-post: kskogy@gmail.com

Bodil Hartvigsen
Stillingstittel: Psykiatrisk sykepleier
Lokalisasjon: DPS Love, AAT Lofoten
Telefon:   905 99 440 / 76 06 02 64
e-post:: bodil.hartvigsen@nlsh.no

Randolf Hardersen
Stillingstittel: Overlege
Lokalisasjon: Medisinsk klinikk Bodø
Telefon: 913 45 280
e-post: rhd@nlsh.no

Kari Lien Larsen
Stillingstittel: Sykepleier
Lokalisasjon: Kirurgisk og medisinske sengeposter Bodø
Telefon: 906 16 929
e-mail: kllarsen@online.no

Gisle Østensen
Stillingstittel: Spesialutdannet barnevernsped.
Lokalisasjon: PS Akuttenhet Nord Bodø
Telefon:   408 25 083 / 75 50 14 70
e-post: goe@nlsh.no gis-oest@online.no

Caroline-Therese Andreassen
Stillingstittel: Sykepleier
Lokalisasjon: A7 Bodø
Telefon: 953 08 135
e-post: Caroline-therese.andreassen@nlsh.no
carro1991@hotmail.com

Tone Jentoft
Stillingstittel: Anestesisykepleier
Lokalisasjon: Avd for anestesi Bodø
Telefon: 905 74 214
e-mail: tone.kristin.jentoft@nlsh.no

Ragna Renna
Stillingstittel: Rådgiver og kreftsykepleier
Lokalisasjon: Lærings- og mestringssenteret Vesterålen
Telefon: 909 50 558
e-post: ragna.renna@nlsh.no

Mariann Jakobsen
Stillingstittel: Psykiatrisk sykepleier
Lokalisasjon: Akuttenhet Salten Bodø
Telefon: 950 55 020
e-post: majajakobsen2014@outlook.com

Ingun A. M. Nessestrand
Stillingstittel: Overlege pediatri
Lokalisasjon: Barneavdeling Bodø
Telefon:   414 01 697 / 954 99 987
e-post: ingun.nessestrand@nlsh.no

Lasse Djerv
Stillingstittel: Spes psykiatri/ utdanningskoordinerende overlege
Lokalisasjon: Bodø
Telefon: 913 45 330
e-post: lasse.djerv@nlsh.no

Nora Miller
Stillingstittel: Avdelingsleder akuttpsykatri PHR
Lokalisasjon: Bodø
Telefon: 950 51 216
e-post: ngu@nlsh.no

Teststasjoner for ansatte

Som et tiltak for å få ansatte med lettere luftveissymptomer tilbake på jobb, testes nå disse for Covid-19 etter prioritering fra ledere. Merk at syke ansatte IKKE skal komme til testing.

Hvem kan testes?

 • Ansatte med akutte luftveissymptomer hvor man til vanlig ville gått på jobb, kan nå bli testet for Covid-19 på sykehuset. Leder tar telefonkontakt med teststasjon og melder inn ansatte for testing.
 • Ansatte som har akutte luftveissymptomer hvor man til vanlig ville holdt seg hjemme syk, skal ikke komme innom for testing. Disse skal eventuelt ta kontakt med egen fastlege
 • Se for øvrig RL7927 Retningslinje for prøvetaking covid-19(SARS-CoV-2) for medarbeidere i Nordlandssykehuset HF

Ledere må prioritere hvem av sine ansatte de ønsker testet for Covid-10 med tanke på forsvarlig drift. Vi presiserer at dette ikke er drop-in. Ansatte som ikke har blitt meldt inn via leder, vil bli avvist.

HVOR OG HVORDAN:

Bodø: Teststasjonen er åpen mandag og torsdag kl 09.00 - 10.00.

 • Oppmøtested: S1, inngang på enden av S-fløya, metalltrapp ved Zephyr hotell (bilde under)
 • Leder avtaler testing pr telefon 901 03 567 ukedager kl 8.00 - 15.00
 • Timeinnkalling sendes ansatt og leder på SMS.
 • Prøveresultat sendes leder og ansatt på SMS


Lofoten: Teststasjon er åpen hver ukedag kl 08.00 - 09.30. Lørdager etter avtale.

 • Oppmøtested: Blå brakke på baksiden ved varemottak NLSH Lofoten.
 • Leder avtaler testing pr telefon 75 57 22 69 innen kl 14.00 dagen før.
 • Prøvesvar sendes leder og ansatt på SMS

Vesterålen: Teststasjon er åpen hver ukedag kl 12.00 - 14.00

 • Oppmøtested: Telt utenfor legevakten NLSH Vesterålen
 • Leder sender papirrekvisisjon til lab senest kl. 14 dagen før.
 • Timeinnkalling sendes ansatt og leder på SMS.
 • Prøveresultat sendes leder og ansatt på SMS

Inngang teststasjon Bodø

Inngang teststasjon Bodø

Klinisk etikkomité

I denne krevende tiden minner vi om at sykehusets kliniske etikkomité er tilgjengelig for hjelp i vanskelige etiske saker. Komitéen vil kunne samles på relativt kort varsel og bistå dem som har behov for en drøfting av etiske spørsmål og vurderinger.

Kontakt komiteén på kek@nordlandssykehuset.no

Tiltak i Nordlandssykehuset i forbindelse med koronaviruset

Se oppdatert informasjon her

Retningslinjer for praksisstudier

Retningslinjer for praksisstudier i Nordlandssykehuset under pandemisituasjonen

Ivaretakelse av arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø virker beskyttende mot stress, fremmer motstandsdyktighet og reduserer sannsynlighet for utbrenthet. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling (AMA)  ved Universitetssykehuset Nord-Norge har utviklet en veileder til ledere med gode råd om hva som fremmer et godt arbeidsmiljø. Veilederen er basert på forskning, beste praksis og eksperters anbefalinger. 

Veileder for ivaretakelse av eget personell (PowerPoint)

Ivaretagelse av hjelpere (stressmestring, kollegastøtte m.m.)

Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?" (fra 28. mai 2020)

  

Opplæring og verktøy


Sikre nok personell under pandemien

Register over mobilisertbart helsepersonell


Vikarinnleie fra utlandet under pandemien

Slik fungerer vikarinnleie fra utlandet under pandemien

 

Fant du det du lette etter?