Informasjon til pasienter, ledsagere, pårørende og besøkende

Dersom du er syk og trenger medisinsk hjelp, ta først kontakt med fastlege eller legevakt på telefon 116 117. Medisinsk nødtelefon 113 skal kun brukes ved akutt, livstruende sykdom eller skade.


Vi har strenge smitteverntiltak som gjør det trygt å komme til sykehusene våre.


Praktisk informasjon

Har du fått innkalling til time/behandling?

 • Dersom du er frisk og uten symptomer, skal du møte til oppsatt time.
 • Du vil motta sms med påminnelse om time og kort informasjon før du kommer.
 • Ved mistanke om egen smitte, eller dersom du har vært i nærkontakt med smittet person, skal du ikke møte opp på sykehuset, men ta kontakt på telefon som er oppgitt i innkallingsbrevet for å få ny time.
 • Sykehusene har adgangskontroll ved hovedinngangene. Dette innebærer at det hovedsak er pasienter som kan komme inn. Ved ankomst må du derfor vise frem innkallingsbrevet ditt eller du må oppgi grunnen til at du skal inn. 
 • Etter at du er kommet inn, må du registrere deg på en innsjekkingsautomat. Her vil du også bli bedt om å besvare spørsmål som bekrefter at du ikke er syk eller kan være smittet.
 • Dersom du skal legges inn på sykehuset, ta kun med helt nødvendige personlige eiendeler, slik som briller, høreapparat, telefon og toalettartikler. Sykehuset har klær til bruk under oppholdet.


Akutte timer

Har du akutt time/ikke planlagt time, må du ved ankomst fylle ut et skjema som bekrefter at du ikke er, eller kan være smittet. Dette skjemaet fås i resepsjonen ved ankomst.


Ledsager, foresatt og pårørende

Følgende grupper av pasienter kan ha med seg ledsager til sin konsultasjon i Nordlandssykehuset:

 • Barn 0-18 år.
 • Pasienter med fysiske eller psykiske handicap.
 • Fødepasienter. Fødende kan ha partner sammen med seg ved ultralyd, under fødsel og under barseloppholdet etter fødsel, men partner skal da ikke forlate avdelingen før avreise.
 • Alvorlig syke pasienter.
 • Pårørende til kritisk syke kan komme til sykehuset etter avtale med avdelingen der pasienten ligger.
 • Barn kan alltid ha med 1 foresatt. I noen tilfeller ønsker vi at begge foresatte skal være med. Dette vil da bli informert om i innkallingsbrevet.

Besøkende

 • Pasienter kan motta besøk, men av hensyn til pasienten skal besøk være av begrenset varighet og tilpasset pasientens forutsetninger og behov.
 • Alle besøk skal avtales på forhånd med pasienten og enheten der pasienten ligger. 
 • Besøk kan mottas mandag til fredag kl. 12.00-20.00 og lørdag/søndag kl. 12.00-18.00. For besøk til kritisk syke og terminale pasienter, kan avdelingen gi unntak fra disse besøkstidene. Dette må avklares med avdelingen der pasienten ligger. Far/medmor på barsel er unntatt disse besøkstidene.
 • Som hovedregel kan pasienten kun motta inntil 2 personer som besøkende under sitt opphold i sykehuset, men kun én av disse pr gang. I særlige tilfeller kan det avtales individuelle unntak fra hovedregelen.
 • Pasienter som ligger på 2-sengs rom kan dessverre ikke motta besøk på rommet når begge pasienter oppholder seg i rommet samtidig. Dersom en av pasientene likevel ønsker å motta besøk, kan besøket gjennomføres i annet tilrettelagt område i sykehuset eller i kantina i 9. etasje. Besøk skal være avtalt med avdelingen og pasienten på forhånd.
 • Som hovedregel tillates ikke besøk av personer i karantene, isolasjon eller av personer som har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dager.
 • Besøkende blir forhåndregistrert av enheten der pasienten ligger og må registrere seg ved ankomst. Pasientverter er tilstede og hjelper til med registrering. 
 • Den besøkende må også besvare et elektronisk spørreskjema for å bekrefte at han/hun er frisk og at det ikke er mistanke om at han/hun er smittet av koronavirus. Denne screeningen gjennomføres komplett hver gang den besøkende ankommer.
 • Besøkende skal ikke bevege seg rundt i sykehuset, men oppholde seg der enheten anviser, i kantinen eller i etablerte ventearealer. Besøkende skal straks forlate sykehuset etter besøket.
 • Følg for øvrig anvisninger fra vakt og resepsjon/skrankepersonale.
 • Husk de generelle smittevernreglene.


Rutiner ved ankomst til Nordlandssykehuset

Her er en orientering om hva som skjer når du kommer til sykehuset. Gjør deg kjent med disse før du kommer til oss.

Bruk av munnbind

Nordlandssykehuset har hatt strenge smittevernregler helt siden pandemiens start og følger nasjonale helsemyndigheters anbefalinger om bruk av munnbind i sykehus. 

I Nordlandssykehuset vil pasienter, besøkende og ledsagere møte ansatte som bruker munnbind når avstand på 1 meter ikke kan overholdes. Bruken vil være knyttet til konkrete situasjoner og tidsavgrenset.

Pasienter og besøkende/ledsagere

Det er ikke et generelt krav om bruk av munnbind for pasienter og besøkende. 

Ansatte

For ansatte er regler for bruk av munnbind nedfelt i arbeidsdokumenter som kalles flytskjema. Flytskjemaene er utarbeidet etter nasjonale og regionale føringer for risikovurderinger knyttet til Covid-19. Flytskjemaene definerer også risikosituasjoner hvor det anbefales bruk av munnbind. Ansatte skal alltid vurdere risiko for smitte i møte med pasienten i tråd med gjeldende retningslinjer, og ta på munnbind der dette er anbefalt. 

Ansatte anbefales å bruke munnbind:

 • I all pasientkontakt nærmere enn 1 meter.
 • I hovedinngangene ved alle fire sykehusene ved kontakt nærmere enn 1 meter.

For at munnbind skal ha ønsket beskyttelse, må det brukes riktig.

Hvordan ta på munnbindet:

 • Utfør håndhygiene.
 • Munnbindet skal ikke være brukt fra før, og det bør ha vært oppbevart så rent som mulig i originalemballasjen.
 • Det skal tilpasses over nese og munn slik at det ligger tett mot huden med minst mulig lekkasje.

Under bruk av munnbindet:

 • Munnbindet skal ikke berøres under bruk. Det vil si at man skal unngå å rette på det, la det henge under nesen eller haken eller ta det av og på.
 • Jo mer du berører munnbindet under bruk, jo større sjanse er det for at du forurenser munnbindet og huden i ansiktet med hendene dine, som har berørt mange overflater som dørhåndtak, varer, med mer.

Hvordan ta av munnbindet?

 • Utfør alltid håndhygiene før munnbindet tas av slik at hendene er renest mulig før man berører ansiktet. Utfør håndhygiene etter at munnbindet er tatt av.

Dersom bruken og håndtering av munnbindet ikke er korrekt, kan munnbindet bli en falsk trygghet og utgjøre en større risiko for den enkelte.

Bruk videokonsultasjon

I forbindelse med pandemien oppfordrer vi på det sterkeste å godta omgjøring av fysisk oppmøte til videokonsultasjon.

Her finner du informasjon om videokonsultasjon og hvordan du benytter deg av tilbudet.

Informasjon til gravide og fødende

Tror du fødselen er i gang? Ring aktuelt fødested. Vi vil vurdere smitterisiko individuelt, både hos mor og partner, og du vil derfor få spørsmål knyttet til dette.

Bodø: 75 53 43 51
Vesterålen: 75 42 45 60
Fødestua i Lofoten: 76 06 01 22

Vi kommer til å spørre om du har:

 • symptomer på luftveisinfeksjon, inkludert feber, hoste eller kortpustethet?
 • hatt nærkontakt med bekreftet smittet av Covid-19?
 • behandlet, håndtert prøvemateriale eller hatt tilsvarende kontakt med person bekreftet syk med Covid-19?
 • bodd i samme husstand med bekreftet syk med Covid-19?

Forutsatt at ledsager er frisk og uten symptomer, er rutinene i Nordlandssykehuset slik: 

 • Når kvinnen kommer inn med spørsmål om hun er i fødsel, kommer hun først inn for vurdering UTEN ledsager. Dersom fødselen er i gang, får ledsager også komme inn.
 • Den fødende får ha ledsager sammen med seg under fødsel og på barsel, og det er ikke er noen tidsbegrensning for hvor lenge ledsager kan oppholde seg. Dersom de fysiske forholdene ligger til rette for det, kan ledsager også overnatte.
 • Ledsager kan delta under keisersnitt.

Vi vurderer hvert eget tilfelle når de kommer. Er de langveisfarende og uansett skal legges inn i avdelingen i påvente av fødsel, får ledsager være med, forutsatt at denne er frisk, og holder seg i samme rom som mor hele tiden.

Hvis ledsager har luftveisinfeksjon/smitte kan ledsager dessverre ikke være med på fødselen.

Hvis mor har luftveisinfeksjon/smitte vil hun være isolert.

Ledsager kan være med ved keisersnitt forutsatt at ledsager er frisk og uten symptomer på luftveissykdom og ikke er omfattet av karantenebestemmelser.

Om barseloppholdet

 • Barselopphold holdes så kort som mulig
 • Ledsager er tillatt i barsel, men skal da ikke forlate avdelingen før avreise
 • Besøk er ikke tillatt av andre familiemedlemmer eller andre besøkende
 • Eventuelt isolasjon videreføres på barsel
 • Nyfødte barn skal ikke tas ut av avdeling før utskriving

Om polikliniske konsultasjoner og ultralyd

Gravide kan ha med ledsager/partner på polikliniske konsultasjoner inklusive ultralyd.

Har du ytterligere spørsmål knyttet til svangerskap og fødsel?

Vi ber deg stille dem til lokal jordmor/fastlege i størst mulig grad. De kan vurdere og eventuelt henvise videre.

Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet.

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om graviditet og koronasmitte/-sykdom
Råd om korona til foreldre, barn og gravide fra HelseNorge


Informasjon til blodgivere

Til tross for strenge karanteneregler og stengte funksjoner i samfunnet er det trygt å møte i blodbanken. Blodprodukter er ferskvare med begrenset holdbarhet, og det er derfor veldig viktig at vi får blodgivere slik at vi kan opprettholde blodberedskapen.

Mange blodgivere kommer til å bli syke og/eller er omfattet at karanteneregler. Det er derfor veldig viktig at givere som er friske og ikke i karantene, møter opp i blodbanken til avtalt tid. Det er også viktig at du melder fra hvis du ikke har anledning å møte.

Dersom du er tappeklar, men ikke har fått time de neste to måneder, ta kontakt med blodbanken slik at vi kan få avtalt en time.

Ikke møt opp i blodbanken dersom du:

 • har forkjølelsessymptomer.
 • er i isolat eller karantene etter regler fra FHI.
 • har vært på reise utenfor Nord-Norge de siste 14 dager.
 • har et husstandsmedlem i karantene som har forkjølelsessymptomer.

For å hindre smittespredning kan vi ikke tillate at venner/barn/andre blir med blodgiveren til blodbanken inntil videre. Vi håndhilser ikke, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

Er du usikker på om du skal møte eller ikke på timeavtale med blodbanken: ring før du kommer.

Dette gjelder alle, også blodgivere som ennå ikke er godkjent (nye blodgivere).

Skal du gi blod? (Bodø)

Skal du gi blod, ringer du på til Blodbanken ved inngangen til Laboratoriebygget (O-fløya) og bekrefter at du er kommet. Døra åpnes automatisk og du går opp i 2. etasje. Der fyller du ut screeningskjema før du ringer på og blir hentet av personalet


Planlegg din ankomst

 • Vi anbefaler at du planlegger oppholdet i sykehuset slik at du ikke trenger vente så lenge på timen din. Dersom du har ventetid, ber vi om at du oppholder deg i de store områdene slik som resepsjon eller kantine.
 • Dersom du har reisefølge, må denne/disse oppholde seg utenfor sykehuset til dere reiser hjem. Kun de som trenger ledsager, kan ta denne med seg inn i sykehuset.


Annen informasjon

Pasientreiser

Her finner du informasjon om bruk av pasientreiser under koronapandemien


Apotek (Bodø)

Apoteket er åpent og kan nås via egen inngang (se rødt felt). Besøkende med forkjølelses-symptomer har ikke adgang til apoteket.Behandlingshjelpemidler

Av smittevernhensyn kan avdeling for utdeling av behandlingshjelpemidler ikke ta imot brukt utstyr i denne tiden.


Prestetjenesten

Les mer om tilbudet om prest og tilgang på kapell/stille rom


Ofte stilte spørsmål og svar

Spørsmål og svar om beredskap koronavirus i Helse Nord

Andre spørsmål:

Får jeg sykemelding hvis jeg må være i karantene?

Du har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset. Les mer på nettsidene til NAV.

Hva skal jeg gjøre for å forhindre smitte?

Vaske hendene. Hoste i papirlommetørkle eller albuekroken. Vask hendene etterpå.

Er smitten farlig?

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Flere fakta og råd om koronavirus finner du hos helsenorge.no.

Hva er symptomene?

Hoste, tungpustet og feber.

Hva gjør jeg hvis jeg får symptomer?

Hold deg hjemme og ta kontakt med fastlegen din per telefon.


Nyttige nettressurser

Barn som pårørende

For barn er det en stor påkjenning at foreldre eller søsken blir alvorlig syke. Hvordan kan vi hjelpe dem best mulig når også omgivelsene rundt er i krise?


Informasjon, veiledere og prosedyrer for barn og Covid-19


Kvalitetssikret informasjon om helse og mestring

Nyttige nettressurser - innholdet er inndelt etter tema og oversikten vil utvides og oppdateres forløpende av Lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset


Informasjon til barn og unge

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (Covid-19)

 


Fant du det du lette etter?