Korona-tiltak i Nordlandssykehuset

Direktør Paul Martin Strand har besluttet følgende tiltak gjeldende for Nordlandssykehuset, sist oppdatert 30. mars:

 • (Nytt 29. mars 29.03.20) Alle ledere skal følge Helsedirektoratets Anbefaling til arbeidsgivere om helsepersonell med risiko for å bli alvorlig syke med COVID-19.

 • (Oppdatert 30.03.20) All innleie av sykepleiere fra byrå skal foretas via Bemanningssenteret i HR- avdelingen. For innleie av leger fra byrå skal Bemanningsenteret i HR orienteres.

 • (Nytt 24.03.20) Unntak fra de nasjonale karanteregler skal godkjennes av administrerende direktør ved Nordlandssykehuset HF. 

 • (Oppdatert 13.03.20) Alle ansatte med akutte luftveissymptomer (hoste, feber eller kortpustethet) skal testes. Ansatte i pasientnær virksomhet vil prioriteres. Det jobbes med å få etablert egne prøvetakingsstasjoner for ansatte fra og med 18.03.2020 , ved lokalisasjoner Bodø, Lofoten og Vesterålen.

 • (Oppdatert 16.03.20) All fysisk møtevirksomhet skal reduseres til et minimum og minst mulige grupperinger. Skype og telefon skal brukes. Alle planlagte arrangementer/sammenkomster i Nordlandssykehuset HFs regi avlyses eller utsettes.

 • (Oppdatert 30.03.20) For å øke foretakets kapasitet og utholdenhet i forhold til pandemien utarbeides det nå kontinuitetsplaner for økning med 31 intensivplasser og etablering av 95 medisinske covid-19 plasser i foretaket samlet.

 • Alle ledere skal vurdere hvorvidt enhetens ikke-kliniske personell kan utføre sitt daglige arbeid fra hjemmekontor. I den utstrekning dette er mulig, skal slik løsning benyttes.

 • Nordlandssykehuset har innført besøkstopp for alle besøkende til inneliggende pasienter i sykehuset. Det er innført adgangskontroll ved alle innganger ved Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø. Unntaket fra besøksstoppen er pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn, fødende og andre med ledsagerbehov. Kritisk syke kan motta besøk av nærmeste pårørende. Dette skal avtales med pasientens avdeling på forhånd. Vi ber alle andre pårørende og besøkende om å holde kontakt med sine pårørende gjennom telefon, facetime eller annen elektronisk kommunikasjon.

 • (Oppdatert 16.03.20) Alle klinikker skal ta ned elektiv aktivitet som etter medisinskfaglig vurdering anses forsvarlig å utsette. Livreddende og nødvendig behandling prioriteres. (Gjelder somatikk, PHR-klinikken forholder seg til informasjon fra klinikksjef.)

 • Renholdsaktiviteten er økt med fokus på berøringspunkter.

 • All fysisk møtevirksomhet reduseres til et minimum. Skype og telefon skal brukes som erstatning der det er mulig.

 • Alle planlagte arrangementer/sammenkomster i Nordlandssykehuset HFs regi avlyses eller utsettes.

 • Alle ansatte som kommer fra reiser utenfor Norden, skal i 14-dagers karantene etter hjemkomst uavhengig om de har symptomer eller ikke.Tilbakevirkende kraft regnet fra 27.februar.

 • Arbeidsrelaterte reiser utenfor eget foretak er tidligere stoppet. Dette videreføres.

 • Private reiser innelands frarådes.

 • (Oppdatert 13.03.20) Private reiser til utlandet for helsepersonell som jobber med pasientbehandling er ikke tillatt.