Korona-tiltak i Nordlandssykehuset

Direktør Paul Martin Strand har besluttet følgende tiltak gjeldende for Nordlandssykehuset fra 10. august.

 • Alle ansatte oppfordres til å holde seg orientert om koronapandemien via FHIs Koronavirus-temaside.
 • Alle ansatte med akutte luftveissymptomer (hoste, feber eller kortpustethet) skal testes for covid-19. Det er etablert teststasjoner ved de somatiske sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.
 • I tråd med oppdraget i foretaksmøtet 21. april, skal Nordlandssykehuset nærme seg mer normal drift ved å øke elektiv aktivitet. Økningen skal likevel ikke ramme beredskapen eller planleggingen for videre opptrapping i forbindelse med covid-19 epidemien.
 • Unntak fra de nasjonale karanteregler skal godkjennes av administrerende direktør ved Nordlandssykehuset HF. Pr. tiden betyr dette at godkjenning må innhentes for helsepersonell som har innreise fra «røde land» ifølge FHIs oppdaterte oversikt.
 • Nordlandssykehuset oppfordrer ansatte til å avstå fra utenlandsreiser.
 • Alle ansatte som har vært på reise utenfor Norge i gule land skal testes for covid-19, og negativ test skal foreligge før de møter på jobb. Alle ansatte som har vært på reise utenfor Norge i røde land skal i karantene i 10 dager før de møter på jobb.
 • All innleie av sykepleiere fra byrå skal foretas via Bemanningssenteret i HR- avdelingen. For innleie av leger fra byrå skal Bemanningssenteret i HR orienteres. I henhold til covid-19-forskriften § 6 skal vikarer som leies inn fra utlandet, testes for covid-19, og negativ test skal foreligge før oppstart. Se retningslinjene RL7901 og RL8235 i Docmap for nærmere informasjon.
 • Ansatte som er under utdanning, kan gjennomføre utdanningsaktiviteter som planlagt, også hvis det inngår kursaktivitet eller undervisning som krever reise. Dette for å opprettholde progresjonen i utdanningen.
 • Arbeidsrelaterte reiser som ikke er tilknyttet utdanning (kurs, konferanser, møter) skal kritisk vurderes og begrenses til et minimum. Det er klinikksjef eller stabssjef som avgjør om deltakelse på slike arrangement er nødvendig og hensiktsmessig. Det oppfordres til bruk av digitale plattformer for gjennomføring av regionale og nasjonale møter.
 • Fysisk møtevirksomhet, kursing og andre samlinger skal fortsatt begrenses og gjennomføres i minst mulige grupperinger. Regler for avstand mellom deltakere (minst 1 m avstand, også inn og ut av rommet) og smittevernregler skal overholdes. Skype og telefon skal brukes der det er mulig. Dette for å redusere risikoen for at mange ansatte havner i karantene samtidig
 • Undervisning tilknyttet utdanningsforløp med inntil 50 personer kan planlegges i Nordlandssykehuset forutsatt at gjeldende smittevernregler opprettholdes.
 • Lokaler i Nordlandssykehuset skal inntil videre ikke leies ut til private arrangement og sammenkomster
 • Hjemmekontor skal vurderes som løsning for ikke-klinisk personell, men likevel ikke slik at den ansatte skal ha hjemmekontor hele tiden. Det anbefales at ca. halvparten i en enhet/seksjon har hjemmekontor mens den andre halvparten har kontor på arbeidsplassen, og at dette roteres på i en egnet turnus.
 • Besøksrutiner i Nordlandssykehuset:
  • Besøk kan mottas mandag til fredag kl. 8-20 og lørdag til søndag kl. 11-18. Fedre på barsel er unntatt disse besøkstidene.
  • Som hovedregel kan pasienten kun motta inntil 2 personer som besøkende under sitt opphold i sykehuset, men kun én av disse pr gang. I særlige tilfeller kan det avtales individuelle unntak fra hovedregelen.
  • Alle besøk skal avtales på forhånd med den enheten pasienten ligger. Pasienten kontakter selv personalet for å avklare dette, eller den besøkende kontakter selv personalet via sentralbordet 75534000. Enheten registrerer da den besøkende med navn.
  • Som hovedregel tillates ikke besøk av personer i karantene, isolasjon eller av personer som har vært på reise utenfor Norge de siste 10 dager
  • Ved ankomst må den besøkende registrere sin ankomst i innsjekkingsautomaten.
  • Den besøkende må også besvare et elektronisk spørreskjema for å bekrefte at han/hun er frisk og at det ikke er mistanke om at han/hun er smittet av koronavirus. Denne screeningen gjennomføres komplett hver gang den besøkende ankommer.
  • Besøkende skal ikke bevege seg rundt i sykehuset, men oppholde seg der enheten anviser, i kantinen eller i etablerte ventearealer. Besøkende skal straks forlate sykehuset etter besøket.