Korona-tiltak i Nordlandssykehuset

Direktør Paul Martin Strand har besluttet følgende tiltak gjeldende for Nordlandssykehuset fra 8. februar 2021.

 • Alle ansatte med akutte luftveissymptomer (sår hals, hoste, feber eller kortpustethet) skal testes for covid-19. Se flytskjema fra FHI. Det er etablert teststasjoner ved de somatiske sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Fram til negativ test foreligger, skal den ansatte være i karantene.
 • Nordlandssykehuset oppfordrer ansatte til å avstå fra utenlandsreiser.
  • Alle ansatte som har vært på reise utenfor Norge skal testes for covid-19, og negativ test skal foreligge før de møter på jobb.Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.
  • Ansatte som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (gule land/områder), skal i karantene i 10 dager før de møter på jobb. Ved to negative tester (dag 1 og 7 etter innreise), kan karantene avsluttes etter 7 døgn. Den andre testen må være gjort med RT-PCR metode (ikke hurtigtest).
 • Unntak fra de nasjonale karanteregler skal godkjennes av administrerende direktør og det skal angis hvilken unntaksparagraf det søkes fritak etter (jf. covid-19 forskriften, RL8235, RL7901 og FHIs smittevernråd for innreise). All innleie av sykepleiere fra byrå skal foretas via Bemanningssenteret i HR- avdelingen. For innleie av leger fra byrå skal Bemanningssenteret i HR orienteres.
 • Unødvendig innenlandsreiser skal unngås. Arbeidsrelaterte reiser som ikke er tilknyttet utdanning (konferanser, møter) skal kritisk vurderes og begrenses til et minimum. Det er klinikksjef eller stabssjef som avgjør om deltakelse på slike arrangement er nødvendig og hensiktsmessig.
 • Ansatte som er under utdanning, kan gjennomføre utdanningsaktiviteter som planlagt, også hvis det inngår kursaktivitet eller undervisning som krever reise. Dette for å opprettholde progresjonen i utdanningen.
 • Praksis relatert til utdanning innenfor sykepleie, jordmor, bioingeniør, radiograf, medisin, helsefag og lærlingetjenesten kan inntil videre gjennomføres som planlagt under forutsetning av at smittevernreglene følges.
 • Undervisning og kurs tilknyttet utdanningsforløp med inntil 50 personer kan planlegges i auditoriene (O-fløya og høyblokka 9. etg) i Bodø sentrum, forutsatt at gjeldende smittevernregler opprettholdes. Arrangementer i andre møtelokaler enn auditoriene kan bare ha inntil 10 deltakere. Unntaket er kurs og undervisning som er en del av ordinær drift (eks LIS-undervisning, undervisning for spesialsykepleiere eller helsefagstudenter og praksis), kan ha flere enn 10 deltakere så fremt minimum 1 m avstand mellom deltakerne kan opprettholdes i møtelokalet.
 • Lærings- og mestringskurs kan gjennomføres som planlagt under forutsetning av strenge smittevernregler.
 • Simulering og ferdighetstrening kan inntil videre gjennomføres som planlagt, selv om avstandsreglene ikke kan overholdes. Det skal da vurderes styrkning av andre smitteverntiltak.
 • Øvrig fysisk møtevirksomhet og samlinger (vaktrapporter, internundervisning, fagdager, morgenmøter etc.) skal begrenses og gjennomføres i minst mulige grupperinger. Dette gjelder også under lunsj og pauser. Dette for å redusere risikoen for at mange ansatte blir nærkontakter og havner i karantene, samtidig:
  • Digitale løsninger skal brukes der det er mulig. Der dette ikke er mulig, er maks antall som kan møtes fysisk gjennom slike arenaer,10 stk.
  • Basale smittevernrutiner skal overholdes
  • Regler for avstand mellom deltakere med minst 1 m avstand (også inn og ut av rommet) skal overholdes.
 • Bruk av heis i Nordlandssykehuset skal begrenses til:
  • Inntil 4 stk. samtidig i store heiser
  • Inntil 2 stk. samtidig i små heiser 
 • Ansatte oppfordres i størst mulig grad til å benytte trapper, slik at heisen kan forbeholdes pasienter og ledsagere.
 • Ved bruk av kantinene i Bodø, Lofoten og Vesterålen, kan det maksimalt samles 4 ansatte ved et bord.
 • Lokaler i Nordlandssykehuset skal inntil videre ikke leies ut til private arrangement og sammenkomster.
 • Hjemmekontor skal benyttes for personell som kan utføre sitt arbeid hjemmefra, men likevel ikke slik at den ansatte skal ha hjemmekontor hele tiden. Begrunnet ut fra psyko-sosiale hensyn, og gitt dagens smittesituasjon i våre områder, kan ledere legge til rette for en 50/50 ordning for bruk av hjemmekontor forutsatt at smittevernreglene overholdes.

 • For tiltak for å hindre spredning av mutert koronavirus, se egen artikkel på Pulsen.