Korona-tiltak i Nordlandssykehuset pr 8. mai

Direktør Paul Martin Strand har besluttet følgende tiltak gjeldende for Nordlandssykehuset fra fredag 8. mai. Tiltakene tar opp i seg FHIs risikovurdering av 5. mai og regjeringens siste råd for smittereduserende tiltak og råd til befolkningen av 7. mai.


 • Alle ansatte oppfordres til å holde seg orientert om koronapandemien via FHIs "Koronavirus-temaside".
 • All innleie av sykepleiere fra byrå skal foretas via Bemanningssenteret i HR- avdelingen. For innleie av leger fra byrå skal Bemanningsenteret i HR orienteres.
 • Unntak fra de nasjonale karanteregler skal godkjennes av administrerende direktør ved Nordlandssykehuset HF. 
 • Alle ansatte med akutte luftveissymptomer (hoste, feber eller kortpustethet) skal testes for covid-19. Det er etablert teststasjoner ved de somatiske sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.
 • Renholdsaktiviteten er økt med fokus på berøringspunkter.
 • Selv om samlinger med inntil 50 personer nå er lov i offentlig regi (så lenge sikkerhetskravene om bl. a. minst 1 m avstand mellom deltakere overholdes), skal fysisk møtevirksomhet og andre samlinger reduseres til et minimum og i minst mulige grupperinger. Skype og telefon skal brukes. Dette for å redusere risikoen for at mange ansatte havner i karantene samtidig. 
 • Alle planlagte arrangementer/sammenkomster i Nordlandssykehuset HFs regi avlyses eller utsettes til høsten.
 • Alle ledere skal vurdere hvorvidt enhetens ikke-kliniske personell kan utføre sitt daglige arbeid fra hjemmekontor. I den utstrekning dette er mulig, skal slik løsning benyttes til ny vurdering foretas etter sommerferieavviklingen.
 • Nordlandssykehuset har innført besøkstopp for alle besøkende til inneliggende pasienter i sykehuset. Unntaket fra besøksstopp er pårørende til kritisk syke pasienter eller ledsager til barn, fødende og andre med ledsagerbehov. Kritisk syke kan motta besøk av nærmeste pårørende. Dette skal avtales med pasientens avdeling på forhånd. Vi ber alle andre pårørende og besøkende om å holde kontakt med sine pårørende gjennom telefon, facetime eller annen elektronisk kommunikasjon.
 • I tråd med oppdraget i foretaksmøtet 21. april skal Nordlandssykehuset nærme seg mer normal drift ved å øke elektiv aktivitet. Økningen skal likevel ikke ramme beredskapen eller planleggingen for videre opptrapping i forbindelse med covid-19 epidemien.
 • Arbeidsrelaterte reiser innenlands skal inntil videre begrenses til et minimum.
 • Utenlandsreiseforbudet for helsepersonell er fra 7. mai opphevet. Likevel må alle ansatte, i likhet med øvrige innbyggere, som kommer fra reiser utenfor Norge, i 10-dagers karantene etter hjemkomst uavhengig om de har symptomer eller ikke. Hvis slik karantene må gjennomføres når den ansatte egentlig skulle vært på jobb, mister den ansatte rett på å få utbetalt lønn for disse 10 dagene.