Doktordisputas for psykologspesialist Erling Kvig

Psykolog Erling Inge Kvig ved Nordlandssykehuset PHR klinikken forsvarer sin doktorgradsavhandling fredag 23. november. Avhandlingen bygger på en studie gjennomført i Nordland der formålet var å finne ut om pasienter med førstegangspsykose opplever forsinkelser i forløpet, og hva eventuelle forsinkelser skyldes.

Portrett psykologspesialist Erling Kvig
Erling Inge Kvig disputerer fredag 23. november 2018.

De alvorligst psykisk syke får for sen helsehjelp

Alvorlige psykiske lidelser, som psykose og schizofreni, rammer unge mennesker, og krever ofte spesialisert behandling.  I tidligere undersøkelser har man funnet at mange pasienter med førstegangspsykose får behandling sent i forløpet og har en lang varighet av ubehandlet psykose. Dels skyldes dette at det er for lite kunnskap om psykiske lidelser generelt hos ungdommer og deres pårørende, som gjør at man ikke gjenkjenner og oppsøker hjelp til tross for alvorlige symptomer.  Nyere studier har imidlertid dokumentert at det også innad i helsetjenesten opptrer betydelige forsinkelser. Årsakene til slike forsinkelser er lite utforsket. For å undersøke dette samlet vi inn data fra pasienter i behandling, behandlere ved distrikspsykiatriske sentere og fastleger i Nordland.

Varighet av ubehandlet psykose var i gjennomsnitt 19 måneder blant behandlede pasienter, der halvparten hadde en forsinkelse på mer enn 4 ½ måned. Vi fant at forsinkelse innad i helsetjenesten utgjorde mer enn halvparten av den totale forsinkelsen. Viktige årsaker til forsinkelse i helsetjenesten var forsinket henvisning og forsinket diagnose. Beslutninger om å henvise var medbestemt av avstanden til psykiatriske helsetilbud i spesialisthelsetjenesten og terskelen for innleggelse var forhøyet i mer perifere områder. Forsinket diagnose og feildiagnose, muligens knyttet til at man undervurderer mangfoldet i sykdomsbildet ved tidlig psykose, bidro også til forsinket behandling.

Årsakene til sen helsehjelp ved førstegangspsykose er sammensatt, der også geografiske avstander og kunnskap blant helsepersonell spiller inn. En bedre forståelse av hvor og hvorfor forsinkelser i behandling skjer vil gjøre det mulig å uforme tjenester for raskere oppdagelse og behandling. Funnene i denne undersøkelsen understreker at et viktig mål for tidlig intervensjon er å bedre henvisningspraksis og å unngå forsinket diagnose for pasienter som allerede mottar behandling i spesialisthelsetjenesten.
Avhandling: Studies in Pathways to Care – duration of untreated psychosis and its determining factors in early psychosis.

Avhandlingen forsvares i Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik, fredag 23. november kl. 12:15.


"Studies in pathways to care - duration of untreated psychosis and its determining factors in early psychosis"

Kort sammendrag av avhandlingen:

Many patients with psychosis are treated late in their course of illness, and have a long duration of untreated psychosis. Delay may be related to both patient and system related factors. The determinants of system related delay are largely unexplored in the literature.

In this study we investigated treatment delay and its determinants in a Norwegian health care context. We collected data from both treated patients and healthcare professionals.

We found that system delay accounted for more than half of overall treatment delay. Referral delay and diagnostic delay were important reasons for delay. Referral decisions were dependent also on contextual factors, and the threshold for hospital referral was elevated in more peripheral areas.

By understanding where and why treatment delay occurs we may better able to design interventions to facilitate better earlier detection and treatment of psychosis. Important targets are improving referral pathways and reducing diagnostic delay.

Veiledere
Hovedveileder professor Knut Sørgaard

Biveileder professor Tor Ketil Larsen

Bedømmelseskomite
Professor Max Birchwood, University of Warwick, England– 1. opponent
Førsteamanuensis Ingrid Dieset, Oslo Universitetssykehus – 2. opponent
Professor Terje Øiesvold, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder
Professor Ole-Lars Brekke, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted: "Affective symptoms in schizophrenia and their significance concerning treatment and outcome"