Constraint induced speech therapy - intensiv språktrening i gruppe, for pasienter med ervervede språkvansker

Constraint induced speech therapy (CIST), eller intensiv språktrening i gruppe, er en metode basert på nevrovitenskapelig perspektiv på rehabilitering og læring, via hjernens plastisitet og evne til endring. Treningen har vist å gi positive resultater for personer med ervervede språkvansker, selv etter mange år. 

CIST metoden utfordrer pasienten til å uttrykke seg verbalt. Spill med bildekort og gruppedynamikk gir stimulerende impulser for gjenhenting av ord. Hovedmålet med treningen er å bedre taleproduksjonen.

CIST er basert på mengdetrening med gradvis økning i vanskelighetsgrad. Utvalget av begreper som man trener på, baseres på ord som man har nytte av i hverdagen.

Henvisning og vurdering

For å delta på CIST må man enten bli henvist fra fastlege, eller bli vurdert som aktuell for deltagelse allerede under primærrehabilitering. Henvisningen må inneholde informasjon om språknivå, diagnose og annen relevant informasjon. Dette kan være familieforhold og eventuelt yrke.

Henvisningen kan sendes elektronisk eller sendes til Nordlandssykehuset, KSF ved logopedene, Parkveien 95, Boks 52, 8092 Bodø

Dersom det er uklart om søkeren vil kunne nyttiggjøre seg intensiv språktrening i gruppe, vil det gjennomføres en poliklinisk undersøkelse. Gjennom undersøkelsen vil det tas stilling til om språkforståelsen og den kognitive funksjonen er tilstrekkelig. Språktreningen er ikke egnet om søkeren har progressive tilstander som demens eller andre tilstander med funksjonssvikt i sentralnervesystemet.

Mer om CIST

CIST egner seg for personer som har språkvansker/afasi. Afasi er en språkforstyrrelse som følge av sykdom eller skade i hjernen. Afasi innebærer vansker med både å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive.  Deltakerne må i utgangspunktet kunne si noen ord og ytringer, samt kunne gjenta ord og noen korte setninger. Kurset passer ikke for personer med kjent demens/kognitive utfall, eller språkforståelsesvansker.

Det er en fordel for gruppedeltakerne å ha så lik type språklige utfall som mulig. Både når det gjelder verbalspråk og forståelse. Samhandlingen i gruppa går lettere, og treningen blir mest optimal for hver enkelt. Logopedene som skal lede kurset tar en gjennomgang av henvisninger og vurderer gruppesammensetningene. Gruppene settes sammen etter type eller grad av språkvansker, men kan endres underveis.

Treningen foregår i gruppe med tre-fire afasirammede og logoped. Det gjennomføres tre timer daglig trening over to separate uker, hvorav to av dagene (første dag i første uke og siste dag i siste uke) går med til testing av den enkelte deltager. Deler av siste dag går også med til evaluering av tilbudet.

Mandag i uke 1 vil, etter en samling, inneholde testing, mens resten av dagen inneholder språktrening.

Det er én ukes opphold mellom de to treningsukene hvor deltakerne får oppgaver for egentrening hjemme. Oppgavene vil være individuelle. Det anbefales også å bruke verbalspråket aktivt hjemme med prinsippene fra spillet.

Den siste dagen i uke 2 av kurset, vil en av logopedene kartlegge språkutviklingen til deltakerne på samme måte som mandag i uke 1. De som deltar på kurset vil også få en individuell oppsummering der vi vil bistå med å planlegge veien videre sammen med den enkelte.

CIST er basert på mengdetrening og gradvis økning i vanskelighetsgrad. Utvalget av begreper som man trener på, baseres på ord som man har nytte av i hverdagen. Vi vil benytte oss av kort med bilder som vi spiller mellom oss.

Metoden starter med gjennomgang av billedkortene. Alle kort er laget i par, og det er om å gjøre å samle like par ved å spørre en annen deltaker om de kortene du ønsker å samle på. Kortene har ulik vanskelighetsgrad. Det settes opp en lav skjerm foran deltakerne som skjuler kortene, men som gir dem mulighet for blikk-kontakt med de andre. Etter hvert som du blir kjent med spillets gang, økes utfordringene ved hjelp av mer lavfrekvente ord/objekter.

Etter avsluttet opphold ferdigstilles en logopedrapport med konklusjon som kan sendes til både fastlege, logoped i hjemkommunen, og til deltakerne. Det anbefales som regel at deltakerne får videre oppfølging av logoped i hjemkommunen.

Kontaktinformasjon:

britt-tove.bakken@nordlandssykehuset.no

Telefon: 75 57 05 29/75 57 16 83

Klikk her for å laste ned CIST-brosjyre