Fastlegeråd etablert

- Fastlegerådet kan være et forum som bidrar til felles forståelse for legetjenesten i og utenfor sykehus. Best mulig samarbeid med fastlegene er av stor betydning for gode pasientforløp, sier Steinar Pleym Pedersen, leder for Samhandlingsavdelingen i Nordlandssykehuset.

- Fastlegene "bestiller" tjenester hos oss, og vi bidrar til nye oppgaver for fastlegene. Fastlegerådet, som hadde sitt første møte 9. januar, skal være et organ for å bedre og utvikle samarbeidet, sier leder for Samhandlingsavdelingen og sekretær i Fastlegerådet, Steinar Pleym Pedersen.

Fastlegerådet er sammensatt av én lege fra hver kommune der sykehusene er lokalisert, én lege fra regionene Salten, Lofoten og Vesterålen, to leger fra Nordlandssykehusets klinikker, en klinikksjef, fagsjef i Nordlandssykehuset og praksiskonsulent.

Rådet har ikke beslutningsmyndighet, men kan være rådgivende for ulike instanser både i kommunene og Nordlandssykehuset.

Rådet består av:

 • Magnus Fosen Skoglund, praksiskonsulent Vesterålen
 • Katalin Nyeste, fastlege Øksnes
 • Ingebjørn Bleidvin, fastlege/kommuneoverlege Hadsel
 • Stefan Kjelling, fastlege/kommuneoverlege Bodø
 • Stefan Bringsli, fastlege Fauske
 • Knut Marius Olsen, fastlege Vågan
 • Øydis Hana, fastlege Vestvågøy
 • Kjartan Koi, overlege Kirurgisk klinikk
 • Terje Tollåli, avdelingsoverlege Medisinsk klinikk
 • Harald Stordahl, klinikksjef Prehospital klinikk
 • Tonje Hansen, fagsjef

Sekretariat: Steinar Pleym Pedersen, Samhandlingsavdelingen

Fastlegerådets mandat

 1. Fastlegerådet skal behandle alle saker hvor Nordlandssykehuset ønsker å flytte oppgaver fra sykehuset til fastlegene eller hvor Nordlandssykehuset ønsker å implementere nye rutiner, som gir nye oppgaver eller merarbeid til fastlegene. Saker som skal fra klinikkene til fagrådet, meldes inn av klinikksjefene til leder av fastlegerådet. Klinikksjefen eller dennes stedfortreder møter i fastlegerådet når de har egne saker.
 2. Fastlegerådet skal bidra til å utvikle et godt system for informasjon til fastlegene i Nordlandssykehusets område om nye oppgaver og rutiner, etter at sakene har vært behandlet i Fastlegerådet. Dersom det er uenighet mellom Fastlegerådet og Nordlandssykehuset, bringes saken inn for OSO.
 3. Fastlegerådet skal også behandle saker hvor fastlegene har innvendinger mot eller forslag til rutiner og tilbud i Nordlandssykehuset.
 1. Leder og sekretær for Fastlegerådet utarbeider en årlig rapport til OSO om antall og type saker, som har vært behandlet i Fastlegerådet, og resultatet av saksbehandlingen.
 2. Fastlegerådet bør, for egen kontinuitet, ha minimum 4 årlige møter.