Fra «Raskere tilbake» til tverrfaglig avklaringspoliklinikk

"Raskere tilbake"-ordningen er i endring, og nå arbeides det med etablering av tverrfaglige avklaringspoliklinikker i Nordlandssykehuset og i Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Hva ligger i «Tverrfaglig avklaringspoliklinikk» og på hvilken måte vil dette påvirke fastlegers henvisningspraksis?

​«Raskere tilbake» - ordningen er i endring. Tiltaket går fra og med 2018 over fra å være et prosjekt til å bli drift. Helse Nord omdisponerer som følge av overgangen, deler av midler som tidligere gikk til «Raskere tilbake» over i spesialisthelsetjenesten. Der skal det etableres tverrfaglige avklaringspoliklinikker. I Nordland arbeides det nå med etablering i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Hva ligger i «Tverrfaglig avklaringspoliklinikk» og på hvilken måte vil dette påvirke fastlegers henvisningspraksis?

Tverrfaglig avklaringspoliklinikk er sammensatt av ulike faggrupper som overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykologer og fysioterapeuter, og ulike legespesialiteter i delbrøksstillinger (20%) fra onkologi, ortopedi og nevrologi. I tillegg vil det være satt av mulighet for fastleger til å få sin sykehuspraksis ved enheten. Målgruppen for tiltaket er personer med rett til helsehjelp der det vurderes å være økt fare for funksjonsfall uten tilbud om arbeidsrettet behandling. I målgruppen inngår muskel og skjelettlidelser, milde psykiske lidelser (angst og depresjon) og pasienter med senvirkninger etter kreftbehandling. Dimensjonen helse og arbeid skal tydeliggjøres i vurdering av prioritering, ved at kunnskapen om opplevd livskvalitet og helseeffekt av arbeidsdeltakelse skal inkluderes i prioritering ved inntak. Tilbudet gis i form av rask, tverrfaglig vurdering, avklaring og utredning (innen to til fire uker) slik at alle pasienter med rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten kan få arbeidsrettet bistand etter behov. Arbeidsdimensjonen vektlegges i all vurdering og behandling. Tilbudet forankres i de fysikalsk medisinske fagmiljøene i helseforetakene og i psykisk helsevern ved helseforetakenes DPS.

Tverrfaglig poliklinikk vil gi rask tilbakemelding til henviser og samarbeide med NAV og andre relevante aktører rundt den enkelte pasient.

Fastleger får som følge av etablering en omlegging av sin henvisningspraksis. I skriv fra Helse Nord RHF slås det fast at private aktører fortsatt skal gi et tilbud, i form av styrking av kortvarige mestringsopphold ved institusjoner som har et tilbud for målgruppen. Videre slår Helse Nord fast at ikke alle i målgruppen vil nyttiggjøre seg et opphold ved en institusjon. Avklaringspoliklinikker skal derfor være den instans som skal vurdere hvem som skal gis et tilbud om et kortvarig mestringsopphold og hvem skal gis et annet tilbud for eksempel i form av kommunal rehabilitering, poliklinisk behandling, rehabiliteringstilbud eller skal viderehenvise til poliklinisk behandling hos private aktører. Dette fordi avklaringspoliklinikken ifølge Helse Nord vil være den instans som vil være best egnet til å gi slike vurderinger.

Avklaringspoliklinikken skal åpne sine dører 1. januar 2019. Forut for åpning vil fastleger og andre aktører rundt målgruppen bli grundig orientert.