Informasjon til fastlegene fra avdeling for laboratoriemedisin

Avdeling for laboratoriemedisin i Nordlandssykehuset informerer her om fire endringer av referanseområde.

​Endring av referanseområde for sensitiv CRP (S-CRP sensitiv)

Referanseområde for sensitiv CRP endres f.o.m. 01.01.2018 til det samme som for den vanlige CRP analysen: 4 mg/L. OBS at verdier < 4 mg/L kan ha klinisk betydning, kfr. nedenfor. Bakgrunnen for endringen er at referanseområdet er blitt verifisert etter analysering av serumprøver tatt i laboratoriet av 274 friske kontrollpersoner over 18 år. Av disse var det 138 kvinner og 136 menn.

Indikasjon for analysen: Vurdere risiko hos pasienter uten kjent kardiovaskulær sykdom, men som har intermediær risiko (10-20%) for koronarsykdom de neste 10 år basert på vanlige risikofaktorer (blodtrykk, røyking, kolesterol mm.), der legen behøver tilleggsinformasjon for å tilråde det beste opplegget. Valg av sekundærpreventive tiltak bør ikke baseres på sensitiv-CRP-målinger.

Tolkning: Flere store populasjonsbaserte studier som har evaluert CRP i uselekterte asymptomatiske individer har vist at utgangsnivå av CRP har prediktiv verdi for langsiktig risiko for hjerteinfarkt, iskemisk slag og perifer vaskulær sykdom. Betydningen av CRP for kardiovaskulær risiko består også etter justering for alder, røyking, lipidnivåer, blodtrykk og diabetes. «Centers for Disease Control and Prevention» og "The American Heart Association" definerer ulike sensitiv CRP nivåer slik: CRP <1 mg/L: lav risiko, CRP, 1-3 mg/L: midlere risiko, CRP >3 mg/L: høy risiko.

Røyking og overvekt er også forbundet med høyere nivåer. Enkeltmålinger kan være vanskelige å tolke, og man bør derfor uansett gjøre to målinger av sensitiv CRP med noen ukers mellomrom, eventuelt flere dersom det er mistanke om at det kan ha foreligget samtidig, lett interkurrent sykdom eller hvis de to måleresultatene er betydelig forskjellige. Tolkningen vanskeliggjøres ved at en lavgradig økning av CRP er uspesifikk og sees ved lette betennelsestilstander, for eksempel ved banale eller subkliniske infeksjoner. En lav verdi har derfor størst prediktiv verdi. 

Endring av referanseområde for S-prealbumin (transtyretin) fom. 01.01.2018:

Bakgrunnen for endringen er at referanseområde for S-prealbumin er verifisert etter analysering av serumprøver fra 274 friske kontrollpersoner.

Indikasjon: Vurdering av levercellemassen, leverfunksjon og ernæringsstatus.

Kvinner > 14 år: endret til 0,19-0,38 g/L.

Menn > 14 år: endret til 0,22-0,45 g/L.

Endring av referanseområde for S-alfa-1 antitrypsin fom. 01.01.2018:

Bakgrunnen for endringen er at referanseområdet for S-alfa-1 antitrypsin er blitt verifisert etter analysering av serumprøver fra 274 friske kontrollpersoner.

Kvinner (alle aldre): 1,0-2,0 g/L

For øvrige referansegrenser: se Laboratoriehandboka til Nordlandssykehuset.

Endring av referanseområde for NT-proBNP hos barn

Vi endrer referanseverdiene for NT-proBNP for barn fom. 01.01.2018. Selv om hjertesvikt er svært sjeldent hos barn, så er de viktig å ha korrekte referanseverdier i de tilfeller hjertesvikt mistenkes hos barn. Verdiene for NT-proBNP er mye høyere i spedbarnsalderen enn hos større barn og hos ungdommer og voksne. Referanseverdiene er tatt fra vitenskapelig litteratur (Nir A. et al. Pediatr Cardiol. 2009 Jan; 30(1):3-8. doi: 10.1007/s00246-008-9258-4. NT-pro-B-type natriuretic peptide in infants and children: reference values based on combined data from four studies). Tilsvarende referanseverdier brukes på UNN og referanseområdet for aldersgruppa 12-30 dager er hentet fra Rikshospitalet, OUS, Oslo.

Referanseområder NT-proBNP hos barn fom. 01.01.2018:

0-2 dager        <11987 ng/L

3-11 dager      <5918 ng/L

12-30 dager    <2500 ng/L

1 mnd-1 år      <646 ng/L

1-2 år              <413 ng/L

2-6 år              <289 ng/L

6-18 år            <158 ng/L