Nordlandssykehuset Lofoten og Vestvågøy kommune i samarbeid om lærings- og mestringstilbud

Lærings- og Mestringssenteret ved NLSH Lofoten og Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune samarbeider om Lærings- og Mestringstilbudene til pasienter og pårørende i Lofoten. 

Samrbeider om LM
Samarbeider om lærings- og mestringstilbudene i Lofoten

Prosjektgruppen som utvikler «Mestringstreff for hjerneslagrammede og pårørende i Lofoten»: Foran fra venstre: Brukerrepresentant Roald Hov, pårørenderepresentant Venke Hov, slagsykepleier NLSH Lofoten Lill Fygle, fysioterapeut med spesialisering i nevrologi fra Vestvågøy fysioterapitjeneste Kenneth Pedersen. Bak fra venstre: Rådgiver LMS Lofoten Elin Pladsen, fagutviklingssykepleier i slag og rehabilitering ved fagutviklingsavdelingen Vestvågøy kommune Ann-Kristin Brimi (prosjektleder), Frivillighetskooridinator Vestvågøy Frivillighetssentral Aud-Karin Larsen. 

Ansatte i Fagutviklingsavdelingen og Frisklivssentralene i Vestvågøy kommune underviser i Lærings- og Mestringskurs i NLSH Lofoten, og rådgiver fra LMS Lofoten underviser i ulike kommunale mestringstilbud i Lofotkommunene. Dette samarbeidet er med på å sikre helhetlige og gode pasientforløp og samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, og styrker pasienters og pårørendes kunnskap og mestringsevne.

Første prosjektgruppemøte

I november 2018 hadde vi første prosjektgruppemøte for etablering av «Mestringstreff for hjerneslagrammede og pårørende i Lofoten». Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune, ved fagutviklingssykepleier i hjerneslag og rehabilitering og prosjektleder Ann-Kristin Brimi, har fått innvilget prosjektmidler av Fylkesmannen i Nordland for å etablere et gruppebasert mestringstilbud til hjerneslagrammede og pårørende. En tverrfaglig gruppe med fagfolk fra sykehus og kommunen samt bruker- og pårørenderepresentant skal kartlegge behov, planlegge og utvikle tilbudet sammen med relevante bidragsytere. Vestvågøy kommune ønsker å tilby mestringstreff i løpet av 2019, også for innbyggere i Vågan, Moskenes og Flakstad kommune. Eksempler på tema i «Mestringstreff» samlingene: «Hva er mestring?», «Tanker, følelser og handling», «Kommunikasjon og samspill», «Mestringsstrategier, mestringstro og egne ressurser», «Motivasjon og endring», «Pårørenderollen» i tillegg til ulike diagnosespesifikke tema innen diagnosen Hjerneslag.

Nasjonale føringer

Satsninger som mestringstreff er forankret i nasjonale føringer: https://mestring.no/hva-er-laering-og-mestring/lovgrunnlag-sentrale-foringer/, og lærings- og mestringstilbud i kommuner er et område i vekst og utvikling på landsbasis. «Mestringstreff for Hjerneslagrammede og pårørende i Lofoten» er basert på anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for Læring og Mestring innen Helse (NKLMH) https://mestring.no/laerings-og-mestringsaktivitet/tilbud-du-kan-ta-i-bruk/mestringstreff/ og er det første kommunale mestringstilbudet av sitt slag i Nordland så vidt vi er bekjent.

For mer informasjon om lærings- og mestringstilbud i Nordlandssykehuset, se: https://nordlandssykehuset.no/behandlinger/pasient-og-parorendeopplering

For mer informasjon om Læring- og Mestring innen helse se NKLMH's nettsider http://mestring.no

Kontaktinformasjon: elin.pladsen@nordlandssykehuset.no