Nytt telefonnummer til akuttpsykiatrisk vakt

Fra 1. september 2016 får Nordlandssykehuset et felles telefonnummer til akuttpsykiatrisk vaktfunksjon. Det nye nummeret er 47 90 06 06. Telefonen betjener alle akkuttpsykiatriske henvendelser fra Lofoten, Vesterålen, Salten og Helgeland gjennom hele døgnet.

​For mennesker med psykisk helse- og/eller ruslidelser har Helseministeren og Helse Nord RHF over år hatt som mål om at hovedveien inn og ut av spesialisthelsetjenesten skal gå via de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). Som et ledd i arbeidet for å oppfylle dette oppdraget er det etablert Ambulante Akuttteam (AAT) ved flere DPS og det jobbes for å utvide åpningstiden for disse for å dekke større deler av døgnet. Målsettingen med å la DPSene være hovedveien inn og ut av spesialisthelsetjenesten er å få en bedre samhandling mellom nivåene i helsetjenesten og et bedre og mer sømløst pasientforløp for den enkelte pasient.

AAT vil være mottager av alle akutte henvendelser innenfor deres åpningstid og ut over dette vil henvendelser bli satt direkte over til lege i beredskap ved nærmeste DPS eller Akuttpsykiatrisk avdeling, avhengig av henvendelsens karakter.

At alle akutte henvendelser går via ett felles telefonnummer skal gjøre konakten mellom primærlege og Psykisk helse- og rusklinikken enklere ved at man ikke trenger tenke over hvilken avdeling/enhet man bør ringe. Det vil være mottakers ansvar.​

Og nummeret er altså: 47 90 06 06.​