Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser og bestilling av Rh-profylakse

Her er mer informasjon om hva den nye nasjonale rutinen for oppfølging av RhD negative gravide betyr.

Fra 1. september 2016 ble det innført ny nasjonal rutine for oppfølging av RhD negative gravide. Alle RhD negative gravide skal tilbys føtal RHD typing av foster-DNA i mors plasma i svangerskapsuke 24. For RhD negative gravide, der testen viser at hun bærer et RhD positivt foster, skal det tilbys Rh-profylakse i svangerskapsuke 28. Profylaksen skal administreres hos fastlege/jordmor i primærhelsetjenesten. Profylaksen skal også gis innen 72 timer etter fødsel som før.

I en innføringsperiode skal man fremdeles ta navlestrengprøve av alle barn født av RhD-negative mødre. Kvinner som allerede er immunisert mot RhD skal ikke ha prenatal eller postpartum RhD-profylakse. Gravide som er immunisert og allerede har dannet anti-D eller andre blodtypeantistoffer, vil bli fulgt opp med hyppigere kontrollprøver. Intervall på kontrollprøver avgjøres av antistoffspesifisitet og titer. Blodbanken vil alltid oppgi tidspunkt for neste anbefalte kontrollprøve. Gravide med antistoffer som kan forårsake hemolytisk sykdom hos foster bør henvises til gyn/pol ved Nordlandssykehuset.

Da den nye rutinen ble innført 1. sept. viste det seg at Helsedirektoratet ikke hadde fått på plass avtale om distribuering og finansiering av Rh-profylaksen. Av den grunn har det vært mye usikkerhet om hvem som skulle ivareta ansvaret. Som midlertidig løsning kan alle fastleger fra nå av bestille profylaksen direkte hos Sykehusapoteket i Bodø. Faktura for profylaksen, samt frakt, vil automatisk gå til Nordlandssykehuset. Det finnes flere profylakser, men vi anbefaler Rhophylac 1500IU, 1 ampulle (2ml), da den har litt høyere dose enn den mye brukte Rhesonativ (gir bedre beskyttelse) og den er i tillegg billigere pga LIS avtale med apoteket. Ordningen gjelder for hele Nordland.

Hvordan bestille profylaksen?

Fastleger i hele Nordland bestiller profylaksen ved å sende e-resept med forsendelsesanmodning til sykehusapoteket i Bodø. Anmodningen er en melding som sendes med e-resepten der det angis en bestemt utleverer som mottaker, som her er Sykehusapoteket i Bodø. Viktig at legen legger inn adressen til legekontoret som profylaksen skal sendes til. Legekontoret skal også ringe apoteket på tlf. 777 81900 og gi beskjed at en anmodning er på vei. Sykehusapoteket i Bodø vil sørge for rask frostfri forsendelse med varetaxi eller som «bedriftspakke over natt». Vær oppmerksom på at mottaker må sjekke frostTAG ved oppakking og lagre profylaksen i kjøleskap. 

Generell info om den nye svangerskapsrutinen:


Hva innebærer endringen for fastleger og jordmødre?

Endringen omfatter de gravide som i 1. svangerskapsprøve types til RhD negativ.

For RhD negative gravide utgår tidligere rutine med kontrollprøver i svangerskapsuke 32 og 36. Ny rutine for RhD negative gravide kvinner er kontrollprøve i svangerskapsuke 24. Det skal i svangerskapsuke 24 sendes inn 2 EDTA-rør (6 ml), hvorav det ene glasset er til antistoffscreening, det andre til føtal RHD typing av foster-DNA. 

Prøvetaking:

Vær oppmerksom på at prøverør til føtal RHD typing må romme minst 6 ml. Dersom dere rutinemessig bare lagerfører ordinære 4 ml EDTA-rør, må det tas til sammen 3 rør for å få nok prøvemateriale.  Dvs 2 rør til føtal RHD typingen og 1 rør til antistoffscreening. Prøverørene til føtal RHD typing må være uåpnet for å forhindre DNA-forurensning. Vennligst gjør prøvetakere oppmerksom på dette.

Dersom kontrollprøve ikke er tatt i svangerskapsuke 24, anbefaler vi at prøve likevel tas ved første anledning etter uke 24. Analyseteknisk frist for føtal RHD typing er svangerskapsuke 36.

Det er ingen endring i rutiner for 1. gangs svangerskapsprøver. Det skal som før tas 1 EDTA-rør og 1 serumrør m/gel mellom svangerskapsuke 12 – 16 for analysene; ABO RhD typing, antistoffscreening, HIV, Syfilis og Rubella.

OBS: Det er svært viktig at svangerskapsuke angis i rekvisisjonen for at prøveresultatene skal kunne vurderes korrekt. Vi oppfordrer til bruk av elektronisk bestilling for de av dere som har implementert dette i deres datasystem.

Forsendelse av prøver:

Alle svangerskapsprøver skal fortsatt sendes til Nordlandssykehuset v/blodbanken i Bodø.

Det er viktig at prøven til føtal RHD-typing sendes samme dag som den er tatt og ikke utsettes for frost. Dersom svangerskapsanalyser ikke rekvireres elektronisk, må det benyttes ny versjon av papirrekvisisjon gjeldende fra 1. september. Rekvisisjoner bestilles elektronisk via labhåndboka (http://lab.nordlandssykehuset.no/)

Du vil til enhver tid finne oppdatert informasjon om svangerskapsanalyser på vår hjemmeside: www.Nordlandssykehuset.no.

Velg: laboratorietjenester- Laboratoriehånsboken vår-fagområde- Immunologi og transfusjonsmedisin.

I venstre marg velger du svangerskapsanalyser.

Har du spørsmål om den nye ordningen ta gjerne kontakt med

Fagansvarlig bioingeniør Grethe Brobakk, blodbanken Bodø:
Tlf.: 755 78482
Epost: gmb@nlsh.no

Trenger du hjelp til bestilling av profylaksen kontakt:

Farmasøyt Marianne Linnerud Kristensen, Sykehusapoteket, Bodø
Tlf.: 77 78 19 00
Mobil: 41 65 45 32 
Epost: Marianne.Linnerud.Kristensen@Sykehusapotek-nord.no