Regional enhet for psykoser

Enhet for psykoser ved Spesialpsykiatrisk avdeling i Nordlandssykehuset har fått status som regional behandlingstjeneste. Pakkeforløp for behandling av psykoser er under oppstart.

Illustrasjoinsfoto: Tommy Andreassen

Den regionale tjenesten tilbyr utredning og behandlingsoppstart ved psykoser. Enheten har også nettopp utarbeidet, og er i gang med implementering av pakkeforløp for døgnbehandling ved psykoselidelser.

Helsedirektoratet har satt fokus på pakkeforløp for å bedre samhandling mellom de ulike ledd i helsetjenestene, samt at pasienter skal oppleve forutsigbarhet, god informasjon og medvirkning gjennom hele forløpet. Ved enheten mener man også at pakkeforløp for døgnopphold ved psykoser bidrar til en strukturering og kvalitetssikring av tilbudet for pasientgruppen. Pakkeforløp vil også sikre at fastleger får bedre informasjon ved utskrivelse av pasienter.

Beslutningen om etablering av regional behandlingstjeneste er fattet av Helse Nord, men fagfolk ved enheten betrakter dette som formalisering av praksis som har eksistert over mange år, der enheten har tatt imot pasienter fra hele Nord-Norge. Likevel har tilbudet inntil nå vært gitt mer tilfeldig, når behandlere i systemet har kjent til at det eksisterer et slikt tilbud. Med regional status vil pasientgruppen nå formelt være sikret et likeverdig tilbud om utredning og behandlingsoppstart ved mistanke om psykoselidelse, uavhengig av hvor i landsdelen de kommer fra. Målgruppen for enheten er som tidligere.

Enheten har to atskilte lokasjoner beliggende i Rønvik i Bodø, og man skiller mellom «1. etasje» og «2. etasje»:

1. etasje: Tilbud til pasienter, primært over 30 år, som er avklart diagnostisk og har kjent psykoselidelse. Henvisningsårsak kan være behov for medikamentendring som ikke kan gjøres lokalt, stabilisering eller revurdering av diagnose.

2. etasje: Tilbud om utredning og behandlingsoppstart der det er mistanke om, eller der det foreligger nyoppdaget psykoselidelse. Tilbudet her gis primært til pasienter under 30 år.

De to lokasjonene arbeider tett sammen, og pasienter gis tilbud om plass ved den enkelte lokasjon ut fra en helhetsvurdering. Den regionale enheten har fokus på tidlig oppdagelse og diagnostisering ved mistanke om psykoselidelse. Henvisning til enheten skjer via inntaksteam ved lokalt DPS. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til spesialpsykiatrisk avdeling, telefon 75501501 (ekspedisjon).