Rehabilitering i Nordlandssykehuset Vesterålen

Rehaben i Vesterålen gir tilbud om rehabilitering for pasienter i Nordlandssykehusets nedslagsfelt, Salten, Lofoten og Vesterålen.
 

​Rehabiliteringen er lokalisert på medisinsk avdeling, hvorav 4 senger er øremerket rehabilitering. Tilbudet er for tiden til pasienter som er innlagt i sykehus i et umiddelbart forløp etter akutt hjerneslag, det vil si pasienter som trenger intensiv, tverrfaglig rehabilitering i sykehus. Noen pasienter kan få rehabilitering i kommunene. Eventuelt blir pasienten henvist tilbake av fastlege/sykehjemslege etter en relativt kort observasjonstid i kommunen dersom pasienten ikke var i stand til oppstart rehabilitering i akutt/subakutt fase, men hvor pasienten viser klar fremgang med potensiale og behov for intensiv, tverrfaglig rehabilitering. Tilbudet er altså ikke bygget opp til hjerneslagpasienter i en senere kronisk fase, men her er de private rehabiliteringstilbudene mer aktuelle.  

Rehabiliteringen foregår med et tverrfaglig fokus av et team bestående av nevrolog, ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, logoped, sykepleiere og helsefagarbeidere. Det tverrfaglige temaet arbeider målrettet for at hver faggruppe sine intervensjoner implementeres av alle gjennom døgnets timer. Vi er av den oppfatning at med et slikt fokus og tilnærmingsmåte vil pasienten få mest ut av oppholdet. Det tverrfaglige teamet kartlegger pasienten og utarbeider en plan hvor mål og tiltak fremkommer. Målet for oppholdet settes i samråd med pasient og pårørende. Pasienter trenes i alle aktiviteter, være seg fra gangtrening, språk- eller synstrening, kognitiv rehabilitering eller mestring av dagliglivets aktiviteter. Treningen tilpasses individuelt og evalueres jevnlig slik at tiltakene svarer til pasientens utvikling og nivå.

Pårørende spiller en viktig rolle. Pårørende blir informert gjennom forløpet og er delaktige. De tilbys muligheten for å overvære treningsaktiviteter, inviteres på informasjonsmøter og de medvirker i planleggingsprosessen av tiden etter utskrivning.

Kommunen informeres gjennom hele forløpet om aktuelle vurderinger og tiltak, og tilslutt samarbeides det om kommunal oppfølging ved utskrivning. Ambulant rehabiliteringsteam er også samarbeidene part i oppfølgingen av pasienten etter endt rehabiliteringsopphold.

Pasienten følges opp telefonisk omtrent 1 uke etter utskrivelse. Pasient og pårørende får i tillegg tilbud om poliklinisk oppfølging med tverrfaglig team 1-3 måneder etter debut.

Les mer om Rehabilitering Vesterålen her