Sommerdrift ved fødestua i Lofoten 2018

Fødestua ved NLSH Lofoten vil også i 2018 ha sommerdrift i 4 uker. I år blir perioden 09. juli til 6. august.

 

​(Denne informasjonen ble sendt ut fra Nordlandssykehuset 1. mars 2018)

Beslutningen om sommerdrift ved fødestua ved NLSH Lofoten er gjort med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder «Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødselsomsorgen». Den stiller krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien. Saken er vedtatt i NLSH styre, sak 122-2015, 15. desember 2015.

NLSH ønsker i størst mulig grad å ha Kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue i helseforetaket bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Våre ansatte representerer kvaliteten i tilbudet vi gir, og har nødvendig kunnskap om interne rutiner og forhold.

NLSH er godt i gang med forberedelser til sommerdrift i Lofoten, og vi vil informere de gravide gjennom brev og muntlig kommunikasjon.

Det planlegges gynekologisk/obstetrisk poliklinikk med gynekolog i denne perioden. Henvisninger og akutte undersøkelser vil bli ivaretatt som vanlig.

Dette informasjonsskrivet er rettet mot primærhelsetjenesten og andre samarbeidspartnere som skal kjenne til hvilke rutiner og prosedyrer som gjøres gjeldene i forbindelse med sommerdrift.

Nordlandssykehuset skal sørge for at både gravide, fødende og kvinner med gynekologisk problematikk, hjemmehørende i Lofoten og omegn, blir ivaretatt på en god måte.

Praktisk informasjon vedrørende sommerdrift av fødestua, NLSH Lofoten i perioden 09.07.18 til 06.08.18

Alle gravide i Lofoten vil motta skriftlig om tilbudet ved fødestua sommeren 2018. Gravide med termin i den perioden vi har sommerdrift, mottar skriftlig og muntlig informasjon slik at de er informert om hvordan de skal forholde seg når fødselen nærmer seg. Fødested og evt. opphold i påvente av fødsel, vil bli avklart senest ved kontroll i svangerskapsuke 36. 

Fødestua er bemannet til                                                       søndag 08.07.2018   kl. 22.00

Siste inntak av fødepasienter blir                                          søndag 08.07.2018   kl. 15.00

Åpnes for vanlig drift                                                           mandag 06.08.2018  kl. 08.00

Følgende tilbud opprettholdes

Svangerskapspoliklinikk:

Svangerskapskontroller og ultralyd hos jordmor gjennomføres som vanlig i perioden.

  • Mandag   – fredag                kl.0800-1600   tlf. 76060122
  • Ultralydscreening torsdag   kl.0800-1600   tlf. 76060178

Barselpoliklinikk:

Her gis tilbud om oppfølgning ved tidlig hjemreise etter fødsel. Eks. vektkontroll av den nyfødte, nyfødtscreening og hørselstest i tillegg til ammeveiledning. Åpningstid som for svangerskapspoliklinikk.

Følgetjeneste og jordmorberedskap:

I denne perioden har vi følge-/vurderingsberedskap med jordmor ved fødestua i Lofoten.

Mellom klokken 08.00 og 16.00 på hverdager er det jordmor på vakt ved fødestua.

Etter klokka 16.00 settes telefon automatisk over til fødeavdelingen i Vesterålen. Fødeavdelingen i Vesterålen vil koordinere følge/transport /vurderinger med vakthavende jordmor i Lofoten.

Det vil til enhver tid være jordmor og gynekolog i beredskap ved NLSH Lofoten.

Ved begynnende fødsel eller ved andre spørsmål, kontaktes jordmor på telefon 76060122

Transport / reiseregning:

Reise og oppholdsutgifter dekkes etter gjeldende satser. Ved særskilt behov dekkes drosje. Medfølger må selv dekke utgifter til reise og opphold.

Pasienten må selv forskuttere for rutegående transport, privatbil samt eventuelt hotellopphold.

Reiseregning sendes til Pasientreiser med krav om refusjon.

Bosted i påvente av fødsel:

Ved kontroll i svangerskapsuke 36 planlegges fødested og evt. bosted i påvente av fødsel. I tråd med nasjonal veileder anbefaler vi at den gravide reiser til avtalt fødested en uke før termin. For kvinner fra Vågan gjelder dette kun for de som skal reise til Bodø. Vi ønsker at den gravide følger de anbefalinger som gis av lege og jordmor på svangerskapskontroll.

Gynekologi:

Poliklinikk og beredskap med gynekolog opprettholdes.