Tverrfaglig avklaringspoliklinikk starter fra nyttår

1. januar 2019 åpner tverrfaglig avklaringspoliklinikk i Nordlandssykehuset. I januar kun som kveldspoliklinikk, men fra februar som dagpoliklinikk. 

Illustrasjonsfoto.

Målgruppen for tiltaket er personer som har en angstlidelse, en depresjonslidelse eller en psykisk reaksjon der funksjonsevnen er redusert i en grad som leder til økt sannsynlighet for frafall fra arbeid og utdanning, eller at fravær fra arbeid eller studier har sitt opphav i tilstander nevnt over.

Henvisning

Når avklaringspoliklinikken åpner sine dører, vil det bety noen endring med hensyn til hvem som kan inkluderes i tiltaket. Jeg vil her si noe om gruppen alminnelige psykiske lidelser.

Prioriteringsveileder ligger til grunn for inklusjon i tiltaket og frist for første kontakt med pasient. I henhold til prioriteringsveileder skal også individuelle hensyn tas ved vurdering om rettighet.

Ved inntak i avklaringspoliklinikken vil individuelle vurderingskriterier være: Funksjonsfall opp mot arbeid / utdanning, alder, omsorg for egne barn, graviditet, og komorbiditet (angst og depresjon, angst/depresjon og muskel skjelettplager), akutt oppstått depresjon, og tilbakefall til depresjon. I tillegg skal nærhet til jobb vektlegges. Det er svært viktig å gjøre pasienten oppmerksom på at tilbudet for alminnelige psykiske lidelser er arbeidsrettet. Det vil innebære at det settes fokus på å stå i eller føre tilbake til arbeid og aktivitet fra oppstart av kontakt. Om fastlege og pasient sammen vurderer at pasienten vil ha stort utbytte av et slikt arbeidsorientert tilbud, må dette komme frem i henvisning slik at inntaksteamet kan ta dette med som en del av den individuelle vurderingen.

Eksklusjonskriterier vil være mer alvorlige og kroniske tilstander. Dette kan være:

Rus som primærtilstand, suicidalitet, selvskading, komplekse traumereaksjoner, spiseforstyrrelser, personlighetspatologi, psykoseutvikling/psykose og utviklingsforstyrrelser med samtidig psykisk lidelse. Videre vil tilstander som krever høyt spesialisert tilnærming og/eller tredjelinjeintervensjon være ekskludert. For angstlidelser vil det for eksempel gjelde tvangshandling og tvangstanker, og for depresjon vil det gjelde alvorlig depressiv episode og bipolar lidelse.

Ut fra kriterier for inklusjon og eksklusjon, vil fastlegen være den instans som står for størstedelen av seleksjon til tiltaket. Milde og lettere tilstander skal så lang det er mulig, håndteres av første linje. For pasienter som henvises til avklaringspoliklinikken, bør derfor tiltak i første linje være forsøkt, eller vurdert, før henvisning. Dette er imidlertid avhengig evt. lokale tilbud og kan være:

Tiltak første linje

- Familievernkontor

- Rask psykisk helsehjelp (kommunalt

  lavterskeltilbud)

- Studentrådgivningstjeneste

-  KID kurs (kus i depresjonshåndtering; KID)

- Oppfølging fastlege over tid.

- Kommunalt kriseteam

- Andre kommunale tiltak

Avklaringspoliklinikken har lav bemanning på psykisk helsesiden og vil derfor ha noe redusert kapasitet en tid framover.

Kontakt: bernt.ole.hansen@nordlandssykehuset.no