Ungdomsråd ved Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset har i styremøte 15. mai oppnevnt et ungdomsråd. Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og en høringsinstans for sykehuset i arbeidet med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Rådet er et foretaksovergripende organ og skal arbeide for ungdoms brukermedvirkning i alle Nordlandssykehusets klinikker.

Ungdomsrådet skal:

  • fremme brukerperspektivet som ungdom i Nordlandssykehuset, med spesielt fokus på ungdom med langvarige helseutfordringer og de utfordringene denne gruppen har.
  • gi konkrete råd om forbedring av tjenester til ungdom på Nordlandssykehuset.
  • dele sin erfaringskunnskap som brukere til nytte for annen ungdom.
  • fremme generelle problemstillinger for ungdom i sykehus, på nasjonalt nivå, i samråd med andre ungdomsråd.

Ungdomsrådet består av ungdommer i alderen 15-22 år og har representanter fra somatikk, habilitering, rus og psykiatri. Ungdommene har personlige erfaringer fra møte med Nordlandssykehuset.

Direktøren takker de ungdommer og organisasjoner som har stilt seg til disposisjon for ungdomsutvalget og ser fram til videre samarbeidet.