Organisering

Her er en oversikt over hvordan vi har organisert seksjon for forskning i Nordlandssykehuset.

​​​Seksjon for forskning

Forskningsseksjonens viktigste oppgave er å bidra til å legge forholdene til rette for økt forskningsaktivitet. For ledelsen ved Nordlandssykehuset skal seksjonen ivareta forskning som område ved Nordlandssykehuset og være et strategisk verktøy for sykehusets ledelse i saker som angår forskning. Sekretariatsfunksjonen for forskningsutvalget er særlig viktig i denne sammenheng. I tillegg skal seksjonen bidra med informasjon til de ulike ledelsesnivåene. Fokus på den enkelte forsker og forskergruppe er en annen viktig oppgave. Forskningsseksjonen skal gjennom de tjenestene som tilbys legge til rette for, stimulere til og bidra til økt forskningsaktivitet. 
Forskningsseksjonens administrative stab består av fem personer som har følgende ansvarsområder: 
Seksjonsleder Petter Román Øien:  Sekretær for forskningsutvalget, helseforskningsloven, ekstern finansiering
Forskningssekretær Marianne Elvik: Interne forskningsmidler, ph.d., web, intern administrativ oppfølging
Forskningssekretær Lill Magna Lekanger: Cristin, ressurser for forskere (SPSS), forskningsformidling

Forskningsutvalget

Mandat og formål: Utvalget skal ha en rådgivende funksjon i saker som angår forskning og innovasjon ved institusjonen.
 
Fokusområder: Forskningsstrategien utgjør utvalgets styringsdokument, hvilket innebærer at utvalget skal ha fokus på de strategiske tiltaksområdene og tiltak som bidrar til realisering av Nordlandssykehusets ambisjoner innen forskning og innovasjon.

Sammensetning:​

Medlemmer:
Beate Sørslett, medisinsk direktør, leder.
Karl Bjørnar Alstadhaug, hode og bevegelsesklinikken, nestleder
Knut G Dybwik, Akuttmedisinsk klinikk, forskerrepresentant
Anders Hovland, Medisinsk klinikk, forskerrepresentant
Bård Ove Karlsen, Diagnostisk klinikk, forskerrepresentant
Hedda Soløy-Nilsen, Psykisk helse og rusklinikk, Ph.d.-representant
Amalie Nilsen, Medisinsk klinikk, Ph.d.-representant
Helge Jenssen, Ekstern, Brukerrepresentant

Varamedlemmer:
Francis Odeh, Hode- og bevegelsesklinikk, vara/Alstadhaug
Britt Normann, Hode- og bevegelsesklinikk, Forsker/vara Knut Dybwik
Magnhild Gangsøy Kristiansen, Medisinsk klinikk, Forsker/vara Anders Hovland
Espen Waage Skjeflo, Medisinsk klinikk, vara/Karlsen
Beathe Brinchmann, Psykisk helse og rusklinikk, Ph.d/vara Hedda S Nilsen
Ellinor Christin Haukland, Medisinsk klinikk, vara/Nilsen

Sekretariat:
Petter Roman Øien (seksjon for forskning) utgjør utvalgets sekretariat og har med det ansvaret for alle praktiske aspekter, som å kalle inn til møter og utarbeide møteinnkalling

Observatører:
Renate Elenjord, Sykehusapotek Nord
Trine Karlsen, Nord Universitet

Forskningslaboratoriet​​

Forskningslaboratoriet ved Nordlandssykehuset er godt utrustet med moderne utstyr og har en stab med spisskompetanse på ulike metode- og analyse områder. Laboratoriet
har et stort analysereportoar hvorav de fleste analysene er basert på immunologiske teknikker, inkludert ELISA, muliplexassays, flowcytometri og genteknologiske analyser som real time PCR. I tillegg til dette er nye metoder under utvikling. Forskningen ved Forskningslaboratoriet dreier seg i hovedsak om studier av den delen av kroppens immunforsvar som kalles komplementsystemet. 
Laboratoriet har et spesielt ansvar for:
  • å støtte forskningen ved de kliniske avdelingene ved NLSH ved å tilby hjelp til innsamling og analysering av pasientmaterialer
  • å forvalte NLSHs biobank 
  • å analysere prøver fra eksterne forskere
De ansatte ved forskningslaboratoriet ​kan vise til brede nasjonale og internasjonale nettverk, en stor prosjektportefølje og en lang rekke vitenskapelige publikasjoner. 

Forskningsstrategi

Strategien ble vedtatt av foretakets styre 22. april 2015 og utgjør foretakets plattform for arbeidet med forskning for perioden 2015 – 2025. Ti år er lang tid, men strategien skal være langsiktig basis for forskere, foretaksledelse og klinikker. Et langt tidsperspektiv var derfor ønskelig og nødvendig. Nordlandssykehuset har definert følgende overordnede målsettinger for sin forskningsvirksomhet: ​​

  1. Forskning er en del av foretakets virksomhetsidé og skal således bidra til at pasienttilbudet holder høy kvalitet og stadig er under utvikling og forbedring.
  2. Forskningen skal være en integrert del av virksomheten i den enkelte klinikk. Det skal etableres ordninger som sikrer at personer i ulike faser av forskerkarrieren ivaretas.
  3. Det er av særskilt betydning å styrke forskning innen helsefag og psykiatri/rus.
  4. Forskning initiert og drevet av egne forskere skal bidra til at fokuset på faglig utvikling ivaretas og opprettholdes. Sykehuset trenger forskere som kan holde seg forskningsmessig oppdatert på sine områder, og som på den måten er i stand til å oversette relevant forskning til klinisk praksis ved sykehuset. Sterke fagmiljøer som driver klinikknær forskning er viktig og nødvendig for å ivareta dette.
  5. Nordlandssykehuset skal med sin regionale forankring bidra til nasjonal og internasjonal kunnskapsbygging innen helsefag, psykiatri/rus og somatikk.

Tiltaksområdene, som blant annet berører ekstern finansiering, vitenskapelig publisering, forskningsformidling og ph.d.-utdanning har alle en rekke konkrete resultat- og handlingsmål relatert til seg.​​ ​​

Bib​liotek​et

Nordlandssykehuset har eget bibliotek, lokalisert i hhv NLSH Sentrum Somatikk og NLSH Rønvik Psykiatri, begge i Bodø.

Her er bibliotekets side

Fant du det du lette etter?