Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse

En stadig økende andel av helserelaterte trygdeytelser innvilges for psykiske lidelser. Målet for kompetansesenteret (kaph) er å utvikle, systematisere og formidle relevant kompetanse for aktivt å forebygge uførhet med bakgrunn i psykiske lidelser. Kompetansesenteret er en regional kompetansetjeneste for Helse Nord.

Kontakt oss

Beate Brinchmann, telefon: 414 61 774, 755 70 530

Postadresse:
Nordlandssykehuset, Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse
Postboks 1480
8092 Bodø

Følgende personer er tilknyttet Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse (kaph):

Beate Brinchmann, leder 
Beate Brinchmann er psykologspesialist i Nordlandssykehuset og Phd-stipendiat ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Brinchmann har vært ansatt i Nordlandssykehuset siden 2000, men med et avbrudd hvor hun var ansatt ved NAV Arbeidsrådgivning. Hun har i over ti år jobbet med utvikling og implementering av arbeidsrettet rehabilitering for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Arnstein Mykletun, forskningsleder
Arnstein Mykletun er utdannet dr. psychol. (2006), psykolog (cand. psychol., 2002) og sosiolog (cand. polit., 2000) fra Universitetet i Bergen. Mykletun er også seniorforsker ved avdeling for helse og selvmord ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, professor II ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, seniorrådgiver i Utredningsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, senior forsker for HelseVest og gjesteprofessor ved University of New South Wales i Sydney, Australia. Mykletun har bred kompetanse innenfor utvikling og implementering av arbeidsrettet rehabilitering for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Mads Kristian Johansen, metodeveileder
Mads Kristian Johansen har vært tilknyttet kompetansesenteret for arbeid og psykisk helse siden høsten 2017 og er nå metodeveileder. Tidligere har Johansen erfaring fra utelivsbransjen som medarbeider og leder. Han har også erfaring fra bank og finans, blant annet som finansrådgiver i Postbanken og som kunderådgiver og leder i Gjensidige. Tidligere aktiv volleyball spiller og forbundsinstruktør for trenerutdanningen i regi av Norges Volleyballforbund.

Stian Molvik, rådgiver
Stian Molvik har vært ansatt i Nordlandssykehuset siden år 2000, han er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en mastergrad i folkehelsevitenskap/master of public health fra universitetet i Tromsø. Molvik har siden 1990 i hovedsak jobbet innen psykisk helsevern, med rehabilitering og akuttpsykiatri både som sykepleier og leder. Han har 50 prosent av sitt virke i kompetansesenteret og virker som koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i den andre halvparten av sin stilling.

Lene Hellesvik Hansen, rådgiver 
Lene Hellesvik Hansen er seniorrådgiver NAV Nordland. Hellesvik Hansen har jobbet med fagfeltet arbeid og psykisk helse i NAV siden 2006. Hun er utdannet barnevernspedagog og cand.mag., har videreutdanning i praksisveiledning, psykisk helsearbeid, prosjektledelse. Hun har også en Master i strategi og ledelse. Hansen har jobbet ti år i spesialisthelsetjenesten med unge med psykoselidelser og over ti år i NAV med hovedansvar for fagfeltene arbeid og psykisk helse og ungdom.

Unni Kolstad, rådgiver
Unni ble ansatt i Nordlandssykehuset første gang i 1995. Hun har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, leder og rådgiver i både Nordlandssykehuset og Bodø kommune. Den kliniske erfaringen til Kolstad er i hovedsak fra arbeid med alvorlig psykisk syke. Unni har 50 % av sitt virke i kompetansetjenesten og 50 % i enhet for helse i arbeid.

Hilde Normann, rådgiver 
Hilde Normann er utdannet fysioterapeut, med påbygning innen organisasjonsteori og pasientsikkerhet. Har 20 års arbeidserfaring fra primær- og spesialisthelsetjenesten på ulike nivå. Tilknyttet kaph i en kombinasjonsstilling. Øvrig del av stillingen er tilknyttet kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid på foretaksnivå.

Cathrine Fredriksen Moe, forsker
Cathrine Fredriksen Moe er ansatt som forsker i KAPH fra september 2017. Hun er utdannet sykepleier, og har videreutdanning i psykisk helsearbeid, master i klinisk sykepleie og har gjennomført ph.d-utdanning i studier av profesjonspraksis. Moe har praksiserfaring fra akuttenhet og rehabiliteringsenhet i spesialisthelsetjenesten for personer med psykose. Forskningsinteresser er praksis-nær forskning innen helse- og velferdstjenester.  Moe har også en del-stilling ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. 
Hva gjør vi

Kompetanseområdet arbeid og psykisk helse er stort og tjenesten har valgt noen avgrensninger basert på eksisterende evidensbasert metodikk hvor effekt er dokumentert gjennom randomiserte studier i andre land. Fellesnevneren i de ovennevnte prosjektene er forankring i tilnærmingen Supported Employment og et perspektiv på arbeid, utdanning og aktivitet som kilde til god psykisk helse og livskvalitet.

IPS-metoden er sterkt inspirert av Supported Employment (SE), som er en generell tilnærming til at mennesker med funksjonsnedsettelse må støttes i å få eller opprettholde tilknytningen til ordinært arbeid. Dette kalles en såkalt «place-and-train» modell, som er i opposisjon til den tradisjonelle modellen «train-and-place», som forfekter nytten av trening og uttesting skjermet fra det ordinære arbeidslivet. Store deler av tjenestene NAV i dag kjøper hører til sistnevnte. Det er etter hvert godt dokumentert at «place-and-train» tilnærminger har bedre resultater enn «train-and-place».

Den mest etablerte metoden av SE er Individuell Jobbstøtte (IPS). Dette er en svært intensiv arbeidsmåte rettet spesifikt mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Den krever tett samarbeid mellom arbeid- og helsesektoren, men med et vesentlig ansvar hvilende på helsesektoren når det gjelder denne pasientgruppen. Det sektorielle skillet vi har mellom helse, arbeid og utdanningssektoren gir store utfordringer i å implementere metodikken, og krever et langsiktig fokusert arbeid for god implementering. Det er i dette feltet kompetansetjenesten vil bidra til å øke fagligheten både gjennom en praksisrettet tilnærming og gjennom forskning. Feltet trenger gode norske eksempler på vellykket implementering av IPS og lignende arbeidsmetoder.

IPS retter fokus mot de med alvorlige psykiske lidelser, men tenkningen bak har relevans med spennvidde fra gradert sykmelding - til inkludering av mennesker med alvorlige psykiske lidelser som har vært lenge utenfor arbeidslivet. SE-metodikken som utgangspunkt med deltagelse i ordinære forløp i skole og arbeidsliv ligger derfor som basis for vår tenkning.

Formålet med kompetansetjenesten er:
 1. Bidra med formidling av kunnskap og erfaring for endringer av holdninger, som kan åpne for nye strukturelle løsninger. 
 2. Bidra til nye arbeidsmåter, direkte knyttet til rollen som jobbspesialister i helse gjennom IPS-opplæring, samt veiledning og registerbaserte løsninger.

Dette krever imidlertid en rekke justeringer av arbeidsmåter og holdninger, både i primær og spesialisthelsetjenesten, i samarbeidet mellom Nav og Helse, i utdanningssektoren, mellom partene i arbeidslivet, og i befolkningen generelt. 

Målgruppen for kompetansetjenesten er de som har betydelig risiko for å bli uføretrygdet for en psykisk lidelse. Formålet med kompetansetjenesten er å utvikle, systematisere og formidle kompetanse som er relevant for å forebygge unødig uføretrygding for psykiske lidelser, som er den dominerende diagnose for uføretrygd før 45 års alder. 
Kunnskapen i dag tilsier at: 

 • Arbeid og aktivitet er ofte forenlig med psykiske lidelser, og vil i sum ofte være mer kurativt enn skadelig. 
 • Eventuell behandling trenger normalt ikke gå forut for integrering i arbeidslivet, men samtidig.
 • Tettere samhandling mellom arbeid og helse, altså mellom tiltak rettet mot arbeid og tiltak rettet mot symptombehandling.


Her finner du mye av det media har skrevet om oss og IPS.

Hvordan jobber vi

Kompetansetjenesten for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset HF har solid forankring i forskning, rådgivning og formidling. 

Tjenesten skal ha fire hovedvirkeområder:
 1. Forskning
 2. Utvikling og utprøving av modeller for implementering av bedre integrering av arbeid og helse i praksisfeltet, både i spesialisthelsetjenesten og i NAV 
 3. Formidling og rådgivning til praksisfeltet og beslutningstakere 
 4. Utvikle og drifte nettverk nasjonalt og internasjonalt av:
  • praktikere
  • forskere
Hovedvirkeområdene i kompetansesenteret forsøkes knyttes opp mot praksis og har som målsetning og være sentral i utvikling av fagfeltet i nord. 


Forankring i strategiske dokumenter

Arbeid og psykisk helse har over tid vært et sentralt politisk tema både internasjonalt og i Norge. 
OECD rapporten "Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work", som ble publisert i 2012 rettet fokus mot politiske utfordringer I feltet og på myter knyttet til arbeid og psykisk helse. I ettertid har OECD publisert ni rapporter om arbeid og psykisk helse, hvorav også en som omhandler norske utfordringer og handteringer på området: "Work and mental health in Norway", 2013. I 2015 kom rapporten "Fit mind, fit job" som oppsummerer funnene fra disse rapportene og peker på viktige utfordringer og mulige løsninger. 
Norge har hatt en "Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012)", som hadde sitt utgangspunkt i "Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998 – 2008)" som så ble etterfulgt av en ”Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016)". Strategiplanen bidro til metodeutvikling og et mer samordnet tjenestetilbud mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helse- og omsorgssektoren.

I 2016 ble det lagt en ny felles strategi for feltet fremover:  
"Arbeid og helse – et tettere samvirke". Strategi for Helsedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratets felles innsats for arbeid og helse, 01.03.2016.

I HelseNord sin ”Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016–2025”, nevnes  IPS -  Individuell jobbstøtte (”Kom i jobb”), som et område som bør spres i i den nordligste region. Denne utviklingsplan ligger til grunn for satsningen på en regional kompetansetjeneste i Nord-Norge som ble opprettet senhøstes 2016.

Ressurssenter for IPS

Det er siden 2017 etablert fire ressurssentre for IPS. Utgangspunktet er IPS-pilotene på Hadeland, i Bergen, i Bodø og i Østfold. Målet er at ressurssentrene skal bidra til en spredning av bærekraftige IPS-programmer i regionene.

Oppgaver for IPS ressurssentrene:
 • Støtte nyetableringer av IPS-program:
  • Bidra i oppstartssamlinger for IPS-programmer i regionen
  • Tilby hospitering til nyoppstartede IPS-program
  • Bidra på kurs lokalt og eventuelt sentralt

 • Støtte opp om allerede etablerte IPS-program:
  • Bidra til IPS-kvalitetsevalueringer
  • Koordinere nettverkssamlinger for veiledning av evaluatorer
  • Bidra i nettverkssamlinger for metodeveiledere

Fagutvikling

IPSNOR:
IPSAPP
IPSIMP
IPSOPP
IPSVEI

Nettverk
 • Metodeveiledere
 • Evaluatorer
 • Jobbspesialister


Generelt om IPS

Hva er IPS? Hvem er målgruppen for IPS?
Individual Placement and Support (IPS), oversatt til Individuell jobbstøtte på norsk, er arbeidsrehabilitering integrert med behandling til mennesker med alvorlige psykiske lidelser (bipolar lidelse, schizofreni, alvorlige depresjoner og så videre). Denne tilnærmingen hjelper jobbsøkere med alvorlig psykiske lidelser å finne jobb og opprettholde jobb. Kravet i IPS er at dette skal være ordinære arbeidsplasser, med vanlig lønn og arbeidsvilkår, og ikke arbeidsrehabilitering i skjermet virksomhet.

IPS-tilnærmingen er bygget på åtte prinsipper (Drake R, Bond G, Becker DR. 2012):

 1. Deltakelse i IPS er basert på eget ønske og valg.
 2. IPS-tjenestene er en integrert del av behandlingen.
 3. Målet er ordinær, lønnet jobb.
 4. Individuelt tilpasset rådgivning om økonomiske stønader/ytelser.
 5. Jobbsøk starter raskt, og skal ikke avventes fullført behandling, utredning eller uttesting.
 6. Oppfølgingen er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset arbeidstaker og arbeidsgiver.
 7. Jobbsøk skjer ut fra deltakerens ønsker, interesser og ferdigheter.
 8. Systematisk jobbutvikling med grunnlag i den enkeltes ønsker og mål.

Jobbsøkeren får individuell støtte fra en jobbspesialist i jobbsøkeprosessen, hvor målet er å finne arbeid som jobbsøkeren ønsker seg. Støtte og oppfølging av brukeren fortsetter også etter oppstart i arbeid. En IPS-jobbspesialist kan bistå i hele prosessen mot jobb, og etter oppstart av jobb. Dette kan innebære bistand til å lage cv, trene på intervjusituasjoner, hvordan stå i jobben og diskutere med arbeidsgiver og jobbsøker om det er behov for tilrettelegging og oppfølging. Jobbspesialisten følger opp jobbsøkeren, og er i kontinuerlig, tett dialog med arbeidsplassen, dersom jobbsøker og arbeidsgiver ønsker dette. Jobbspesialisten hjelper også jobbsøkeren med hvordan man kommunisere med arbeidsgiver og kollegaer. Jobbsøker avgjør selv i hvor stor grad de ønsker å være åpen om sine utfordringer og i hvor stor grad de ønsker at jobbspesialist skal involvere seg i prosessen.

Metoden er det mest effektive tilbudet innenfor arbeidsrehabilitering til mennesker med alvorlige psykiske lidelser (Modini, et al., 2016), og godt dokumentert i en rekke studier fra ulike land. Jobbsøkere som får tilbud om IPS blir lengre i jobben sin sammenlignet med brukere av andre programmer for arbeidsrehabilitering (65 prosent sammenlignet med 33 prosent) (Hoffmann, et al., 2014).

Påvirker IPS helsen?
Personer med alvorlig psykisk lidelse som er i arbeid, opplever en reduksjon i symptomer, et mer positivt forhold til økonomi og økt selvfølelse enn personer som får rehabilitering i skjermet virksomhet eller annen aktivitet (Bond et al., 2001; Mueser, Becker, Torrey et al., 1997). Mennesker med alvorlige psykiske lidelser opplever en følelse av normalitet, og blir mer integrert i samfunnet når de arbeider (Auerbach & Richardson, 2005; Hoffmann et al., 2003).

Hvorfor er ikke IPS et ordinært tilbud i spesialisthelsetjenesten eller i NAV?
IPS har vært utprøvd i Norge gjennom åtte pilotprosjekter i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette ble evaluert gjennom en effektstudie utført av Uni Research (http://hdl.handle.net/1956/15564) og viste at denne måten å jobbe på, også fungerte bedre i Norge enn de tradisjonelle arbeidsrehabiliteringene. Overgangen fra prosjekt til vanlig drift er derimot vanskelig, kanskje spesielt fordi det krever så tett samarbeid mellom helse og NAV. Dette er ikke spesielt for Norge, men utfordringer som er kjent fra andre steder i verden (Boardman and Miles, 2013; Mueser and Cook, 2016).

I Norge har Arbeids- og velferdsdirektoratet tatt et stort ansvar for opplæring, veiledning og evaluering, og det bygges nå opp regionale ressurssentre på Hadeland, i Bergen, i Bodø og i Østfold. Implementering av IPS vil kreve avklaringer om finansiering, organisering og også hvordan man kan innføre evidensbasert praksis som del av et ordinært tjenestetilbud uten å miste kvaliteten. Dette vet vi fra tidligere av er vanskelig (Fixsen et al, 2006), og det vil kreve opplæring, veiledning, evaluering og støttesystemer over tid for at denne metoden skal kunne implementeres som en naturlig del av det tilbud vi har som et samarbeid mellom helse og NAV. Foreløpig er ikke IPS tilgjengelig over alt.

Er IPS samfunnsøkonomisk lønnsomt?
Prosjekter med IPS viser til at det er mer økonomisk gunstig å bruke IPS som arbeidsrehabilitering sammenlignet med andre former for arbeidsrehabilitering. Studier viser også til at jobbsøkere som benytter seg av IPS har mindre sannsynlighet for å falle ut av systemet, og bli gjeninnlagt mens de er i programmet (Knapp, et al., 2013). Brukere av IPS har også gjennomsnittlig høyere lønn, og jobber mer sammenlignet med brukere av andre arbeidsrehabilitering programmer (Hoffmann, et al., 2014).I Norge er det også gjort en vurdering av utgifter knyttet til ivaretagelse av mennesker med schizofreni. Denne studien viser at nesten 90 prosent av denne populasjonen er utenfor arbeidslivet og dette utgjør 29 prosent av de totale kostnadene (Evensen og kolleger 2015).

Hvor får man tilbud om IPS?
Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet samarbeider om finansiering og opplæring og kvalitetsevalueringer. Det er etablert ressurssenter på fire steder i Norge; Hadeland, Bergen, Østfold og Bodø. Det finnes ikke en sentral oversikt over hvor i landet IPS er tilgjengelig, men via kontakt med lokalt NAV-kontor vil man kunne få informasjon om hvorvidt IPS er tilgjengelig i regionen. For Nord-Norge se ipsnor.no.

Hvor kan man lære om IPS-tilnærmingen?
Mennesker som skal jobbe med IPS/SE gjennom Fontenehus, Frelsesarmeen, helseforetak, NAV eller skjermet sektor kan melde seg på kurs hos direktoratet. Darthmouth (https://www.ipsworks.org/) tilbyr også nettkurs i IPS-tilnærmingen. Fra 2017 tilbyr også landets ressurssenter kurs om IPS. Se også ipsnor.no.

Publikasjoner

Publikasjoner knyttet til kompetansetjenesten:

2019:
Approaches to implementing individual placement and support in the health and welfare sectors: a scoping review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation ReportsCathrine Moe, Beate Brinchmann, David McDaid, Eoin Killackey, Miles Rinaldi og Arnstein Mykletun.

2018:
A New Online Mental Health Training Program for Workplace Managers: Pre-Post Pilot Study Assessing Feasibility, Usability, and Possible Effectiveness. JMIR Ment Health 2018 Jul 3;5(3):e10517. Gayed A, LaMontagne AD, Milner A, Deady M, Calvo RA, Christensen H, Mykletun A, Glozier N, Harvey SB.

The role of job strain in understanding midlife common mental disorder: a national birth cohort study. Lancet Psychiatry. 2018 Jun;5(6):498-506. Harvey SB, Sellahewa DA, Wang MJ, Milligan-Saville J, Bryan BT, Henderson M, Hatch SL, Mykletun A.

Systematic review of fit note use for workers in the UK. Occup Environ Med. 2018 Jul;75(7):530-539. Dorrington S, Roberts E, Mykletun A, Hatch S, Madan I, Hotopf M.

Effectiveness of training workplace managers to understand and support the mental health needs of employees: a systematic review and meta-analysis. Occup Environ Med. 2018 Jun;75(6):462-470. Gayed A, Milligan-Saville JS, Nicholas J, Bryan BT, LaMontagne AD, Milner A, Madan I, Calvo RA, Christensen H, Mykletun A, Glozier N, Harvey SB.

A protocol for the HeadCoach trial: the development and evaluation of an online mental health training program for workplace managers. BMC Psychiatry. 2018 Jan 29;18(1):25. Gayed A, Bryan BT, Petrie K, Deady M, Milner A, LaMontagne AD, Calvo RA, Mackinnon A, Christensen H, Mykletun A, Glozier N, Harvey SB.

Using Longitudinal Survey Data to Estimate Mental Health Related Transitions to a Disability Pension: Analysis of an Australian Household Panel Study. J Occup Environ Med. 2018 Apr;60(4):e166-e172. Schofield TP, Kiely KM, Mykletun A, Harvey SB, Butterworth P.

Exercise and the Prevention of Depression: Results of the HUNT Cohort Study. Am J Psychiatry. 2018 Jan 1;175(1):28-36. Harvey SB, Øverland S, Hatch SL, Wessely S, Mykletun A, Hotopf M.

2017: 
Exercise and the Prevention of Depression: Results of the HUNT Cohort Study. American Journal of Psychiatry 2017 ;Volum 175.(1) s. 28-36 FHI NLSH UiB UiT. Harvey, Samuel B; Øverland, Simon Nygaard; Hatch, Stephani L.; Wessely, Simon; Mykletun, Arnstein; Hotopf, Matthew. 

Workplace mental health training for managers and its effect on sick leave in employees: a cluster randomised controlled trial. Lancet psychiatry 2017 ;Volum 4.(11) s. 850-858 FHI HAUKELAND NLSH UiT. Milligan-Saville, Josie S.; Tan, Leona; Gayed, Aimée; Barnes, Caryl; Madan, Ira; Dobson, Mark; Bryant, Richard A.; Christensen, Helen; Mykletun, Arnstein; Harvey, Samuel B.. 

Case-specific colleague guidance for general practitioners’ management of sickness absence. Occupational Medicine 2017 ;Volum 67.(8) s. 644-647 FHI NLSH UiO UiT. Nordhagen, Hans Petter; Harvey, Samuel B.; Rosvold, Elin Olaug; Bruusgaard, Dag; Blonk, Robbert; Mykletun, Arnstein.    

Using longitudinal survey data to estimate mental health related transitions to a disability pension: Analysis of an Australian household panel study. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2017 FHI HAUKELAND NLSH UiT. Schofield, Timothy P.; Kiely, Kim M.; Mykletun, Arnstein; Harvey, Samuel B.; Butterworth, Peter J.. 
    
Can work make you mentally ill? A systematic meta-review of work-related risk factors for common mental health problems. Occupational and Environmental Medicine 2017 ;Volum 74.(4) s. 301-310. Harvey, S. B; Modini, M., Joyce, S., Milligan-Saville, J. S., Tan, L., Mykletun, A., ; Bryant, R. A., Christensen, H. & Mitchell, P. B. Erratum to: A prospective cohort study of depression course, functional disability, and NEET status in help-seeking young adults. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2017 ;Volum 52:503. s. 1-1. O'Dea, Bridianne; Lee, Rico S.C.; McGorry, Patrick D.; Hickie, Ian B.; Scott, Jan; Hermens, Daniel F.; Mykletun, Arnstein; Purcell, Rosemary; Killackey, Eoin; Pantelis, Christos; Amminger, G. Paul; Glozier, Nicholas.
2016: 

Internalizing Disorders as Risk Factors for Early School Leaving: A Systematic Review. Ole Melkevik, Wendy Nilsen, Miriam Evensen, Anne Reneflot, Arnstein Mykletun.​


Supported employment for people with severe mental illness: systematic review and meta-analysis of the international evidence. Matthew Modini, Leona Tan, Beate Brinchmann, Min-Jung Wang, Eoin Killackey, Nicholas Glozier, Arnstein Mykletun, Samuel B. Harvey.

Pilotstudie: Veien mot uførepensjon. Beate Brinchmann, Svanhild Hansen og Arnstein Mykletun.

Workplace interventions for common mental disorders: a systematic meta-review. Psychological Medicine 2016 ;Volum 46.(4) s. 683-697. Joyce, Sadhbh; Modini, Matthew; Christensen, Helen; Mykletun, Arnstein; Bryant, Richard A.; Mitchell, Philip B.; Harvey, Samuel B..

The mental health benefits of employment: Results of a systematic meta-review. Australasian Psychiatry 2016 ;Volum 24.(4) s. 331-336. Modini, Matthew; Joyce, Sadhbh; Mykletun, Arnstein; Christensen, Helen; Bryant, Richard A.; Mitchell, Philip B.; Harvey, Samuel B..

Kommende fagmøter og konferanser

Annonsereres på IPSNOR.no.

Dokumenter for IPS-jobbspesialister

Nedenfor finner du pdf-versjon av noen arbeidsdokumenter for jobbspesialister.

Arbeidsbok_jobbspesialist.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/RegKAPH/IPS-dokumenter/Arbeidsbok_jobbspesialist.pdfArbeidsbok_jobbspesialist.pdf
Arbeidsgiverlogg.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/RegKAPH/IPS-dokumenter/Arbeidsgiverlogg.pdfArbeidsgiverlogg.pdf
Brosjyre_til_arbeidsgivere.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/RegKAPH/IPS-dokumenter/Brosjyre_til_arbeidsgivere.pdfBrosjyre_til_arbeidsgivere.pdf
IPS_rapport_helseteamet.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/RegKAPH/IPS-dokumenter/IPS_rapport_helseteamet.pdfIPS_rapport_helseteamet.pdf
Metodeveiledning_mal.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/RegKAPH/IPS-dokumenter/Metodeveiledning_mal.pdfMetodeveiledning_mal.pdf
Statusrapport_oppstart_arbeid.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/RegKAPH/IPS-dokumenter/Statusrapport_oppstart_arbeid.pdfStatusrapport_oppstart_arbeid.pdf
Veiledning_feltarbeid.pdfhttps://nordlandssykehuset.no/Documents/RegKAPH/IPS-dokumenter/Veiledning_feltarbeid.pdfVeiledning_feltarbeid.pdfInformasjon

 • 03.10.2019
  Trygdeforskningseminaret 2019

  Den 28. og 29. november arrangeres årets Trygdeforskningsseminar i Bergen. Dette er kanskje det viktigste tverrfaglige møtestedet for forskere med interesse for arbeid, velferd og trygd i Norge. Det er også en arena hvor forskere, praktiker...

 • 24.01.2019
  IPS – Individuell jobbstøtte i Nord-Norge på konferansen «Psykisk helse 2019» i Trondheim

  Nordlandssykehuset ved Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse presenterte sitt arbeid med IPS – Individuell jobbstøtte i Nord-Norge – på konferansen «Psykisk helse 2019» i Trondheim denne uken. 

 • 17.04.2018
  IPSNOR og IPS Expert Group

  Forskere, brukere og andre fagfolk på plass i Bergen 10. april

 • 19.03.2018
  IPS innføring i gang i Helseregion Nord

  Regionalt kompetansesenteret for arbeid og psykisk helse skal bistå i innføring av Individuell jobbstøtte (IPS) i region Nord. En slik innføring vil vesentlig grad bedre helsetjenestens evne til også å hjelpe pasientene inn i arbeidslivet...

 • 05.12.2017
  Cathrine Fredriksen Moe disputerte om hverdagsrehabilitering i praksis

  Cathrine Fredriksen Moe disputerer 1. desember 2017 for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Bodø.

 • 30.11.2017
  Nytt stort forskningsprosjekt ved Nordlandssykehuset

  Fredag 16. november tildelte Norges forskningsråd midler til seks nye prosjekter i HELSEVEL-programmet. Fem av prosjektene har tilhørighet i Oslo og Bergen mens det sjette prosjektet, «We know Individual Placement and Support (IPS) works in...

 • 01.11.2017
  Taktskifte i arbeid og helse

  - Arbeidsinkludering - arbeid og helse er to sider av samme sak og vi trenger tett samarbeid mellom Nav og helse for å nå felles mål.

 • 02.10.2017
  Slik fremmer vi god helse

  Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse inviterer sammen med Fylkesmannen i Nordland til fagdag. Tema er ideer, praksiseksempler og forskning på hvordan bistå utsatte barn og utsatt ungdom i prosessen med å fullføre utdanning/skaffe jobb.

 • 19.09.2017
  Mangfold og muligheter - Hva vet vi om psykoser i dag?

  Velkommen til konferanse i Bodø.

 • 19.09.2017
  Kan arbeid være godt for helsa?

  I samarbeid med Nord Universitet inviterer Nordlandssykehuset og regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse til to spennende timer om jobbens betydning.

 • 19.09.2017
  INKO 2017 - Inkluderingskonferansen

  Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse er med i nettverk for arbeidsinkludering og medarrangør av Inkluderingskonferansen 2017.

 • 28.08.2017
  IPSNOR på Arendalsuka 2017

  Blant om lag 200 stands hadde Nordlandssykehuset ved Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse og NAV Nordland funnet sin plass i sentrum av Arendal under Arendalsuka.

 • 15.05.2017
  - Arbeid viktig for et godt liv

  Ved å vise til ”de sju psykiske helserettighetene” fremhevet professor emeritus Arne Holte viktigheten av arbeid da han holdt foredrag for nesten 70 personer i Mo i Rana torsdag.

 • 09.01.2017
  Felles avtale om individuell jobbstøtte

  På tampen av fjoråret signerte Bodø kommune, NAV Bodø, NAV Nordland og Nordlandssykehuset en avtale om å bidra til tett og forpliktende samarbeid mellom kommune, spesialisthelsetjeneste, og NAV for å integrere og drifte individuell jobbstøtte (IPS).

 • 02.11.2016
  Lofotkonferansen 2016

  Lofoten DPS, NAV-Norland og Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse inviterer til fagdag i Lofoten mandag 14. november.

 • 13.10.2016
  Tre regionale funksjoner tilknyttes spesialpsykiatrisk avdeling i NLSH

  Nordlandssykehuset har fått i oppdrag å etablere et regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse.

 • 10.10.2016
  Støtter ungdom i skole

  Det kan være krevende å være ungdomsskoleelev i dag. Terje Jonassen forsøker å bidra til at det blir litt enklere, for elevene på Bankgata ungdomsskole og Løpsmark skole i Bodø.

 • 26.09.2016
  - Vi må gjøre mer av det vi vet virker

  Et av de viktigste hovedbudskapene fra Inkluderingskonferansen på Gardermoen 19. og 20. september er at vi må gjøre mer av det vi vet virker.

 • 08.09.2016
  Inkludering - fra kunnskap til handling

  Hva kan vi gjøre for dem som trenger ekstra bistand for å holde seg i arbeidslivet? Det er en av utfordringene som er skal diskuteres under inkluderingskompetansekonferansen på Gardermoen i høst.

Fant du det du lette etter?