Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser - NorSpis

NorSpis har som mål å bidra til å utvikle, forbedre og kvalitetssikre utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. Registeret vil også gi den enkelte behandlende enhet mulighet til å evaluere sin kliniske virksomhet.

Om registeret

Registerets målgruppe er alle pasienter som behandles for spiseforstyrrelser innen spesialisthelsetjenesten. Registeret skal inkludere pasienter som mottar utredning og behandling innen psykisk helsevern for barn/ungdom og voksne.

NorSpis skal inkludere alle behandlingsenheter som behandler pasienter med spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten. I første omgang vil det omfatte de regionale sentrene for behandling av spiseforstyrrelser, dernest behandlingsenheter som spesialpoliklinikker og deretter Distriktspsykiatriske sentre (DPS) og Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Til slutt vil det åpnes opp for avtalespesialister og private behandlingsenheter.

Fagrådet for registeret har det faglige ansvaret. Databehandlingsansvarlig er Nordlandssykehuset HF ved administrerende direktør.

Norsk kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) fikk status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister i 2015.

Kontaktinfo​rmasjon:


Faglig leder:

Tove Skarbø

E-post: Tove.Skarboe@nlsh.no

Registerkoordinator:

Mads K. Rohde

Epost: Mads.Kristian.Rohde@nordlandssykehuset.no​ 

Adresse:

NorSpis v/Tove Skarbø
PHR klinikken, RESSP Nordlandssykehuset HF
Pb 1480 
8092 Bodø​

Telefon:

75 50 14 00

Internett:

www.helseregistre.no​

Fagråd for NorSpis

Fagrådet er representativt sammensatt med representanter fra alle RHF, fra relevante fagmiljøer og fra brukerorganisasjonene.

  • Øyvind Rø: Ph.d., forskningsleder, professor, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus HF, Helseregion Sør-Øst
    Leder for fagrådet
  • Stein Frostad: Dr. med., overlege, Forskningsavdelingen, Divisjon for psykisk helsevern, Helse Bergen, Helse Vest
  • Sigrid Bjørnelv: Ph.d., overlege, Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Helseregion Midt-Norge
  • Vibeke Stalsberg: Psykologspesialist, seksjonsleder, Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Helseregion Nord
  • Irene Kingswick: Representant for interesseorganisasjonen Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS)
  • Elin Olsen: Representant for Spiseforstyrrelsesforeningen (Spisfo)

Referansegruppe for N​​orSpis

Etableringen av kvalitetsregisteret er basert på et initiativ fra det nasjonale kliniske nettverket for spiseforstyrrelser (NKNS). Nettverket er sammensatt av sentrale fagpersoner fra de fem regionale sentrene for behandling av spiseforstyrrelser, representanter fra brukerorganisasjonene Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS) og Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS), samt en representant fra Helsedirektoratet.

Flertallet av fagrådets medlemmer utgår fra det nasjonale kliniske nettverket. Referansegruppen består av de øvrige representantene fra det nasjonale kliniske nettverket. I tillegg er spesialistforeningene Norsk psykologforening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening invitert til å stille med én representant hver i referansegruppen.

Samtyk​keskjema

Her kan du laste ned samtykkeskjemaet (PDF-format):

Samtykkeskjema No​rSpis

Samtykkeskjema NorSpis foreldre/foresatte​

Informasjonsskriv om deltagelse i NorSpis

Registerbeskrivelse og vedtekter

Registerbeskrivelse NorSpis

Vedtekter for NorSpis

Brukerveileder

Brukerveileder NorSpis versjon 1.0

Spørreskjema 

Under finner du skjemapakker sortert etter type registrering (kun utredning, start, slutt, avbrudd) og pasientens alder. Hver skjemapakke (PDF-fil) utgjør en registrering i NorSpis. Se skjemaoversikten for en mer detaljert oversikt over pakkene.

      Kun utredning

      Barn og unge:

      Under 8 år (kun utredning)

      8-10 år (kun utredning) 

      11-13 år (kun utredning)

      14 år (kun utredning)

      15 år (kun utredning)

      16-17 år (kun utredning) 

      Voksen:

      18 år eller eldre (kun utredning) 

      Start 

      Barn og unge:

      Under 8 år (start)

      8-10 år (start) 

      11-13 år (start)

      14 år (start)

     15 år (start)

      16-17 år (start)

      Voksen:

      18 år eller eldre (start)

      Slutt

      Barn og unge:

      Under 8 år (slutt) 

      8-10 år (slutt)

      11-13 år (slutt)

      14 år (slutt)

      15 år (slutt)

      16-17 år (slutt)

      Voksen:

      18 år eller eldre (slutt)

      Avbrudd

      Barn og unge - under 18 år (avbrudd)

      Voksen - 18 år eller eldre (avbrudd) 

      

      Skjemaene som inngår i skjemapakkene ovenfor, og som er laget spesielt til NorSpis, kan også lastes 

      ned enkeltvis her:

     Enkeltskjema

      Pasientskjema:

      Bakgrunn (under 15 år)

      Bakgrunn (15 år og eldre)

      Pasienterfaringer

      Pasienttilfredshet


      Behandlerskjema:

      Personopplysninger

      Registreringstype

      Diagnoser - barn og unge

      Diagnoser - voksne

      Medisinske opplysninger

      Behandling (ordinær sluttregistrering)

      Behandling (avbrudd)   

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.