Helsenorge

Nora Ness disputerte

Cand. med Nora Ness disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet fredag 11. juni.

Nora Ness

Disputasleder Ole-Lars Brekke, professor ved UiT Norges arktiske universitet og overlege ved Diagnostisk klinikk, og Nora Ness, LIS 3 ved Kreftavdelingen i Medisinsk klinikk.

Avhandlingens tittel er «Immunological biomarkers in prostate cancer - A retrospective cohort study utilizing immunohistochemistry on tissue microarrays for evaluation of immune biomarker expression and experimental in vitro assays».

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø. Før dette holdt Ness sin prøveforelesning over temaet «Overview of inflammatory diseases with respect to cancer development».

På grunn av koronapandemien ble disputasen gjennomført med en del restriksjoner, men det var åpnet for et begrenset antall inviterte personer som fikk følge prøveforelesning og disputas i auditoriet.

Bedømmelseskomitéen bestod av professor Marene Landström, Umeå Universitet (1. opponent), førsteamanuensis Åsmund Flobak, NTNU (2.opponent) og forsker Synnøve Magnussen, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komité).

Disputasen ble ledet av professor Ole-Lars Brekke, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Disputasleder var til stede i auditoriet mens komiteen deltok digitalt via Teams. Både prøveforelesning og disputas ble strømmet slik at alle som ønsket, fikk dette med seg.

Disputanten gjorde en meget solid innsats. Vi gratulerer henne med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!

Dersom du ønsker å se disputasen i ettertid er den tilgjengelig her i cirka én måned​