Utdanning og kompetanseutvikling

Rett kunnskap, riktig behandling

Gjennom kunnskap og utvikling skal Nordlandssykehuset sikre riktige og trygge behandlingstilbud til våre pasienter, og gi gode utviklingsmulighet for alle våre ansatte.

I Nordlandssykehuset skal vi ha kompetente medarbeidere som er oppdaterte på det siste innen fag og forskning.

I Seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering er vi tverrfaglig sammensatt, og har hovedansvar for utdanning, rekruttering, utvikling og iverksetting av interne utdanningsprogram, kurs og konferanser. Seksjonen gir tilbud om psykoterapiveiledning, legger til rette for og gir støtte til spesialistutdanning og videreutdanning. 

Vi har et godt fagbibliotek (link bibliotek) og gir et omfattende opplæringstilbud til pasienter og pårørende (link lms). 

Koordinering av «Barn som pårørende» er tillagt seksjonen. Prosjekter er en viktig del av vår virksomhet, og vi er aktivt medvirkende i lokale, nasjonale og internasjonale faglige nettverk.

Vi ønsker studenter, elever og lærlinger velkommen som framtidige kolleger og medarbeidere. Årlig gir vi tilbud om praksisplasser til mange hundre studenter, med praksistid fra noen uker til flere måneder.

Kontaktinfo HR - seksjon for kunnskapsbygging og rekruttering

Astrid Jacobsen, leder: aja@nlsh.no   

Inger Simonsen, rådgiver/stedfortreder leder: isi@nlsh.no  

Grazyna Banach, psykoterapiveileder: gba001@nlsh.no  

Lasse Djerv, psykoterapiveileder: ldj@nlsh.no  

Tonje Firing, konsulent: tfi002@nlsh.no  

Lillian Haukland, rådgiver/foretakskoordinator: lha@nlsh.no  

Elisabeth Heldahl, erfaringskonsulent: ehel@nlsh.no  

Nora Frydendal Hoem, rådgiver/prosjektleder: nfh@nlsh.no  

Veronica Jacobsen, konsulent: vjc@nlsh.no  

Odd Leithe, sekretær: ole@nlsh.no  

Arve Nordlie, rådgiver: ano029@nlsh.no

Knut Richard Vanderloock, rådgiver: kva001@nlsh.no

​​Ønsker du mer informasjon, kan du kontakte oss på tlf: 75 50 11 00

Utdanning i ​Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset er et utdanningssykehus. Dette innebærer et tett samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner. Vi legger til rette for veiledet praksis for studenter og elever innen de fleste helse- og sosialfaglige utdanninger. 
Studenter kommer bl.a fra medisin, sykepleie, psykologi, fysioterapi, ergoterapi, radiografi, sosialt arbeid, bioingeniør og helsefagarbeid. Gjennom kunnskapsbasert praksis dyktiggjøres studentene i sitt fag. Nordlandssykehuset administrerer årlig praksisplasser for flere hundre studenter og elever.

Utdanningsstillinger og stipend

Nordlandssykehuset gir 80% lønn til studenter som tar master i spesialsykepleie i anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft (ABIOK), samt videreutdanning i psykisk helsearbeid for sykepleiere.
Det gis stipend til videreutdanning i psykisk helsearbeid for andre helse- og sosialfaglige yrkesgrupper.

Lærlinger

Nordlandssykehuset HF tar årlig inn 11 nye helsefaglærlinger.
Lærlingen blir ansatt på en enhet, og skal primært være på sin «moderenhet» i 2 år. Dette for at lærlingen skal få bli godt kjent med sin enhet, sine kolleger og sine pasientgrupper. I tillegg får de, om nødvendig, mulighet for hospitering for å få dekket kompetansemålene sine. Dette har vi gode erfaringer med. 
Lærlingen vil få en eller to veiledere på enheten som har hovedansvaret for oppfølging og den praktiske opplæringen. Enhetsleder/avdelingsleder har arbeidsgiveransvaret for lærlingen. 
I tillegg har NLSH egen fagansvarlig som følger opp lærlingene, instruktørene/veilederne og enhetslederne som har lærling inne i sin enhet.
Alle veilederne i NLSH får tilbud om et 3 dagers instruktørkurs (2+1) som arrangeres hvert år i regi av Nordland Fylkeskommune. I tillegg startet NLSH eget utdanningsprogram for veiledere i januar 2016.​

Ekstern videre- og etterutdanning

Vi gir støtte til andre videre- og etterutdanninger, som vurderes individuelt og etter sykehusets behov.

Spesialistutdanning fo​r leger og psykologer

Vi legger til rette for gjennomføring av spesialistforløp for leger og psykologer.

Psykoterapiveile​dning 

Nordlandssykehuset Bodø er godkjent for hele utdanningen av spesialister i psykiatri, hvor psykoterapiveiledning er en integrert del. Den skal utvikle grunnleggende forståelse av lege-pasientforhold som danner basis for møte med alle typer pasienter, uansett grad av sykdom. Vi gir også veiledning på gruppepsykoterapi i sykehuset.
I tillegg gir vi ved ledig kapasitet veiledning til leger og psykologer i sykehuset i forbindelse med utdannelsene ved «Institutt for psykoterapi», og til alle faggrupper i forbindelse med utdannelse ved «Institutt for gruppeanalyse».

Interne utdanningsprogr​am

Vi utvikler vår egne langsgående utdanningsprogram. Det gjøres i samarbeid med våre fagmiljøer på sykehuset. Interne utdanningsprogram gir tilbud til mange, og er gratis for våre ansatte. Vi sørger for at programmene godkjennes av de relevante spesialistkomitéene. Her linker vi til aktuelle program​

Digital støttet opplæring og e-læring

Nordlandssykehuset tilbyr sine ansatte og samarbeidspartnere kunnskapsheving via digitale plattformer. Dette innebærer blant annet et stort utvalg av e-læring, opplæringsvideoer, virtuelle verdener, 360 virtual tours, podcaster og streaming. Vi har for eksempel satt sammen en egen e-læringspakke for nyansatte. Det jobbes tett med fagmiljøene for å utvikle og videreutvikle e-læringstilbudet til våre ansatte.​

Kurs og konferanser

Vi utvikler og arrangerer kurs og konferanser - i samarbeid med - og for våre ansatte. Slik skreddersyr vi tilbud tilpasset sykehusets behov​.
Du finner liste over de kurs og konferanser vi arrangerer lenger ned på denne siden.

Biblioteket​​

Nordlandssykehuset har eget bibliotek, lokalisert i hhv NLSH Sentrum Somatikk og NLSH Rønvik Psykiatri, begge i Bodø. Hoveddelen av somatikkfilialens samling er medisinsk faglitteratur om somatiske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger. En egen samling med tilpasset faglitteratur beregnet på pasienter og pårørende finnes også. Hoveddelen av psykiatrifilialens samling er medisinsk faglitteratur om psykiske lidelser og pensumlitteratur for helsefaglige utdanninger.
Biblioteket bistår med litteratursøk – og opplæring i dette - for ansatte/studenter, fjernlån fra andre bibliotek, lesesalsplasser og kunde-pc’er. link bibliotek

Ledel​se

Vi satser på evidensbasert lederutvikling og lederopplæring som har fokus på medarbeiderstøtte, relasjonsledelse og kommunikasjonsferdigheter, tydelig lederskap og teamutvikling. Vi planlegger ulike interne lederprogrammer for ledere på flere ledernivå i foretaket. Våre ledere deltar i eksterne lederutviklingsprogram som f.eks «Norsk topplederprogram» og lederutdanninger som f.eks mastergradsprogram i helseledelse ved Nord universitet, og ledermobiliseringsprogrammet - i regi av «Nasjonal ledelsesutvikling» (NLU)

Nordlandssykehuset i​ Stormen

Dette er vårt tilbud til befolkningen i Bodø, hvor vi ønsker å formidle våre ansattes kunnskap om helse og forskning. Vi bruker Litteraturhuset i Stormen bibliotek som arena for 1-times forelesninger, etterfulgt av spørsmål og eventuelle diskusjoner. På disse arrangementene kan det komme opptil flere hundre personer. Linker til plakatene

Barn som pårør​ende​

Nordlandssykehusets foretakskoordinator for «Barn som pårørende» er ansatt i seksjonen, og leder arbeidet med kompetanseutvikling og organisering av kurs og opplæring.  I tillegg har seksjonen en erfaringskonsulent som medvirker i dette arbeidet. Helse Nord RHF har en egen handlingsplan for «Barn som pårørende», som gjelder for alle helseforetak i regionen.​

Kultur i Nordlandssykehuset

Kor sykt: I Nordlandssykehuset har vi vårt eget kor, «Kor sykt». Koret har mange oppdrag i løpet av året, og er et populært innslag på ulike typer arrangement.

Elvelangs: God helse er óg å kombinere mosjon med kulturelle opplevelser i vårt vakre nærområde. Hvert år arrangerer vi i samarbeid med Bodø kommune og Kirkens bymisjon vandring langs ei lysbesatt Bodøelv, akkompagnert av musikk og annen kultur. Mange tusen deltar hvert år.

Her er mer om Elvelangs på prosjektets F​acebook-side​​

Kurs og konferanser:

  • 11.05 torsdag
    Er arbeid bra for helsa?

    Norge har et stort utenforskap fra arbeidslivet, og en stadig økende andel av helserelaterte ytelser innvilges for psykiske lidelser.