Grunnkurs i helsepedagogikk

Digitalt fire dagers grunnkurs i helsepedagogikk for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter i lærings- og mestringskurs.
Du må delta på alle fire kursdager.

Helsepedagogikk

Helsepedagogikk handler først og fremst om hvordan legge til rette for læring som fremmer helse og mestringskompetanse hos brukere, pasienter og pårørende. Den pedagogiske funksjonen til fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten utøves i en kompleks kontekst, og det har betydning for den pedagogiske tilnærmingen. Det handler om møter med pasienter og pårørende i ulike situasjoner og på forskjellige arenaer; med ulike helseutfordringer, variasjon i alder, og med individuelle forutsetninger for læring og helsekompetanse. 

Målet med å utdanne gode helsepedagoger er å øke helsekompetansen i befolkningen. Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Kompetanse i helsepedagogikk er grunnleggende for å møte behovene for informasjon, veiledning, undervisning og rådgivning i helse- og omsorgstjenesten. 

Les mer om helsepedagogikk

Målgruppe

Kurstilbudet retter seg mot fagpersonerog brukerrepresentanter som bidrar inn i lærings- og mestringskurs.

Det digitale kurset kan ha maksimum 11 deltakere, og det må være minst 5 påmeldte for å arrangere kurset.

Læringsmål

Grunnkurset i helsepedagogikk gir en innføring i sentrale tema i pasient- og pårørendeopplæring.

Målsetting med kurset er at deltakerne får videreutviklet og styrket sin kompetanse innenfor fagfeltet, samt får reflektert over egen rolle i pasientmøter både individuelle og i grupper. 

Vi ønsker også å stimulere og inspirere til at du vil være med å etablere eller bidra i eksisterende lærings- og mestringstilbud for pasienter og pårørende.

Godkjent som meritterende kurs

Kurset søkes godkjent som meritterende kurs hos aktuelle foreninger/forbund. 
For at kursdeltager skal få kurset godkjent må en delta på alle fire kursdager.

Innhold

Kursets emner

  • Hva er en god velkomst, og hvorfor er det viktig?
  • Rammer for pasient- og pårørendeopplæring, herunder lærings- og mestringstilbud
  • Brukermedvirkning
  • Mestrings- og endringsprosesser
  • Kommunikasjon
  • Relasjonskompetanse
  • Læring, didaktikk og metode
  • Gruppen som redskap for læring 

Kurset er utformet ved bruk av arbeidsmetoden ”Standard metode” som brukes i Lærings- og mestringstjenesten. Her samarbeider fagpersoner og brukerrepresentanter likestilt i planlegging, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringstilbud. Forelesere vil være rådgivere fra Lærings- og mestringssenteret, en gruppeveileder og lokale kursledere og brukerrepresentanter.

I kurset ser vi både på teoretisk forankring og ny forskning og knytter dette opp mot egne erfaringer. Vi deler praktiske eksempler og reflekterer over hva som skal til for å bli en god helsepedagog i møte med pasienter og pårørende.

Kursavgift

Kurset er gratis.

Litteraturliste

Litteraturliste helsepedagogikk (PDF)

Nyttige nettadresser

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Sør-øst

Fant du det du lette etter?