Bryst- og endokrinkirurgi

Bryst- og endokrinkirurgien ved Nordlandssykehuset ivaretar pasienter på alle omsorgsnivå og har ett nært samarbeid med Brystdiagnostisk senter i Nordlandssykehuset. Enheten er ansvarlig for utredning, behandling og kontroller av pasienter med sykdom i bryst, skjoldbruskkjertel (thyroidea) og biskjoldbruskkjertel (parathyroidea). For utdanningsforløp mot bryst- og endokrinkirurgi er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak. Vi har per i dag samarbeidsavtale med UNN, St. Olavs og OUS.

   Sykepleier måler blodtrykk på pasient


Om utdanningsvirksomheten

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Organisering av utdanning i NLSH. Fagavdelingens rolle, fagsjefs rolle, overordnet utdanningsutvalg sin rolle, utvalg klinikkvist og avdelingenes utdanningsutvalg. Innhold og funksjon av utdanningsansvarlig overlege, og 10-20 % tid til å ivareta organisering av LIS utdannelsen for utdanningsasansvarlig lege. Alle fagområder med mer enn 8 LIS leger har innført funksjonen utdanningsansvarlig overlege.

Les mer om oss og jobbmulighetene
Følg oss på: Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube eller Twitter.Om klinikken

Kirurgisk klinikk er organisert i 8 avdelinger og består av 13 fagområder herunder anestesiologi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, gynekologi (fødselshjelp og kvinnesykdommer), kar-kirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikk kirurgi, thoraxkirurgi, øre-nese-hals-sykdommer og øye- sykdommer. For 11 av disse fagområdene har klinikken utdanningsforløp for leger i spesialisering.
Klinikken behandler pasienter på alle omsorgsnivå og har både elektiv og akutt virksomhet i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Klinikken har totalt 103 sengeplasser fordelt på sengeenheter ved alle våre lokasjoner og har i tillegg føde/gyn enhet ved hver lokasjon. Bodø har intensivenhet med kapasitet til å ta imot inntil 5 til 6 intensivpasienter. Vesterålen har intensivenhet med kapasitet til å ta imot inntil 1 respiratorpasienter og behandle pasienten i to til tre dager i påvente av overflytting til høyere nivå eller ekstubering. Lofoten har en overvåkningsenhet med mulighet for å behandle inntil 1 respiratorpasienter i påvente av overflytting til høyere nivå. Alle lokasjoner har postoperativ overvåkning.

Nordlandssykehuset HF har status som akuttsykehus med traumefunksjon.

Klinikken har ca. 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell.

Kirurgisk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) for en rekke pasientbehandlinger og noen regionale funksjoner.

Kirurgisk klinikk har utplassert 5. og 6. års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø. Legene i klinikken deltar i undervisningen av disse. Sjette års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø gjennomfører sitt siste studieår og avlegger embetseksamen i Bodø. Leger ved Klinikken er også involvert i undervisningen av disse.

Bryst- og endokrinkirurgi

Ved kirurgisk klinikks lokalisasjon i Bodø er det totalt tre sengeposter, hvorav en av disse tar imot pasienter med bryst- og endokrinkirurgiske problemstillinger; Sengeenhet Gastro-generell/Gyn/Bryst-Endokrin (GGBE) har 23 senger.

Pr. tiden har er det 13 LIS 2/3 i ulike utdanningsforløp i de bløtdelkirurgiske fagene, hvorav en av disse er i utdanningsforløp mot bryst- og endokrinkirurgi. Alle disse går i en roterende 13 delt vaktplan der vaktene er felles for alle. Det er tilstedevakt hele døgnet for LIS, hvor LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktssjiktet. Kirurgisk klinikk har 3 spesialister innen bryst- og endokrin kirurgi. Overlegene har arbeidstid frem til kl 16.00, ingen vaktberedskap.

Kirurgisk klinikk Bodø har utstrakt dag og poliklinisk behandling og har høy aktivitet gjennom året. Ved bryst- og endokrinkirurgisk ble det i 2019 ble det gjennomført 2085 polikliniske konsultasjoner, 161 dagkirurgiske inngrep og 223 heldøgnsopphold.

Pasienter med sykdommer i bryst blir initialt vurdert av radiolog ved Brystdiagnostisk senter, og hvis det er indikasjon blir kirurg, onkolog og patolog involvert. De pasienter som har behov blir således undersøkt i et integrert diagnostisk system hvor det eventuelt foretas MR-mammae, kontrast mammografi, mammografi, tomosyntese, ultralydscanning, klinisk undersøkelse, grovnålsbiopsi og/eller cytologi. For enkelte pasienter er det nødvendig å foreta merkebiopsi for å sikre diagnosen. Det gjennomføres ukentlig multidisiplinær tverrfaglig konferanse (MDT møte) med deltakelse av kirurg, patolog, radiolog og onkolog hvor prøvesvar av de pasienter som er biopsert og/eller operert blir gjennomgått. Etterfølgende blir pasient informert ad svar via telefon, brev eller ved poliklinisk konsultasjon av enten kirurg, radiolog eller onkolog.

For denne pasientgruppen inkluderer polikliniske konsultasjoner utredning ved mistanke brystkreft, kontroll etter brystkreftbehandling, pre- og postoperative kontroller, sårproblematikk, mastitter samt onkoplastikk-kirurgiske pasienter.

For pasienter med lidelser i thyroidea og parathyroidea inkluderer polikliniske konsultasjoner utredning, pre- og postoperative kontroller og kontroller etter gjennomgått thyroidea cancer behandling. Seksjonen har etablert sammedagsdiagnostikk for thyroidealidelser hvor pasienten får gjennomført klinisk undersøkelse, UL og om indikasjon FNAC. Blodprøver skal være tatt på forhånd før konsultasjon. Ettergående kontaktes pasienten per telefon eller brev angående resultatet av celleprøven.

Brystkreftpasienter blir primært henvist til operasjon ved dagkirurgisk enhet. Thyroidea pasienter opereres som hovedregel ved hovedoperasjonen, samt pasienter med sykdom i parathyropidea hvor adenom ikke er verifisert med parathyroideascintigrafi eller UL før operasjonstidspunkt eller på grunn av annen ko-morbiditet.

Enheten har i samarbeid med lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset, kreftforeningen og foreningen for brystkreftopererte opprettet et Lærings- og mestringskurs «Å leve som brystkreftoperert».


Om utdanningsløpet

De fleste læringsmålene i bryst- og endokrinkirurgi kan oppnås ved Nordlandssykehuset. Det er satt en minimumstid på 12 mnd. tjeneste ved universitetssykehus. Det vil hovedsakelig bli til UNN, OUS eller St. Olavs. Dette er gjort for å sikre kandidaten nye impulser, bidra til nettverksbygging og tilby et større pasientvolum enn det vi kan tilby i Nordlandssykehuset. Tjenestetiden ved universitetssykehus vil i utgangspunktet bli utført i slutten av utdanningsforløpet.

I Nordlandssykehuset er Bodø læringsarena. Lege i spesialisering (LIS) har sin kliniske tjeneste ved poliklinikk for bryst- og endokrinkirurgi, avdeling for operasjon og ved sengepost. I tillegg deltar LIS på de faste tverrfaglige møter.

Fordypningsdager er lagt inn i arbeidsplanen til LIS.

Introduksjon av nye LIS

Ved oppstart blir du i Bodø tatt imot av rådgiver i Kirurgisk klinikk. Rådgiver vil hjelpe deg å ordne praktiske ting som ID-kort, arbeidstøy, telefon, kontor, datatilgang og tilgang til det elektroniske journalsystemet vårt. Deretter vil en erfaren LIS vise deg rundt og introdusere deg for aktuell seksjon og kollegaer. Du vil bli presentert for det øvrige legekollegiet ved første morgenmøte du deltar på.

Arbeidsplan med tilrettelagte opplæringsvakter vil du ha mottatt i god tid før oppstart. Du vil minimum få to følgevakter, men dette avhengig av tidligere erfaring. Du vil i løpet av de fire første ukene få tildelt veileder, individuell utdanningsplan og det vil bli utarbeidet en individuell gjennomføringsplan for ditt utdanningsforløp.

Internundervisning og kurs

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel: Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i Nordlandssykehuset og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Internundervisning og kurs ved Kirurgisk klinikk

Det er internundervisning for de kirurgiske fagene i tilknytting til felles morgenmøte to ganger i uken. I Bodø inkluderer dette en felles undervisning felles for sykehuset annenhver fredag. Lofoten og Vesterålen kan delta på Skype. Undervisningen har en varighet på 45 minutter og planlegges slik at alle de teoretiske læringsmålene blir gjennomgått. Ansvar for undervisningen fordeles mellom de ulike fagområdene. En av LIS 2/3 har ansvar for å administrere dette. Det forventes at alle LIS bidrar i internundervisningen med egne innlegg, både internt og for studenter. I tillegg har LIS 3 ukentlig seksjonert undervisning med varighet 45 min.

Simulering og ferdighetstrening

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018-2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS, uavhengig av spesialitet, vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f.eks. BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).


Simulering ved Kirurgisk klinikk

I kirurgisk klinikk er det faste BEST øvelser der LIS deltar.

Klinikken har tilgjengelig egen laparoskopisk treningsboks i Bodø. Denne er til enhver tid tilgjengelig for alle LIS i Bodø.

Klinikken gjennomfører årlige traumeøvelser ved alle lokasjoner der LIS deltar.

Forskning

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF her
Forskningsrapport 2019

Forskning ved Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk har flere ansatte med ph.d. grader og en ansatt med professorat. Flere ansatte i pågående forskerstillinger der også LIS har mulighet til å bidra/delta. Klinikken har flere ansatte med lektorstillinger knyttet til medisinerutdanningen ved Universitetet i Tromsø.


Felles kompetansemål (FKM)

I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.


Organisering av supervisjon

Kirurgisk klinikk har et sterkt fokus på supervisjon og veiledning av leger i spesialisering. Arenaene har nær og lett tilgjengelig supervisjon. Supervisjonen vil foregå ved at lege i spesialisering løpende følges opp av spesialist. God tid på morgenmøter til å drøfte spesielle kasus. Alltid rom for å spørre om råd og hjelp stort sett til enhver tid og alltid per telefon eller via annen elektronisk kommunikasjon.

Kontorplassene for LIS og overleger er plasser nært hverandre, noe som gir nærhet og letter mulighet til å spørre om råd/veiledning. Previsitt/visitt gjennomføres med spesialist tilstede.

I starten av spesialiseringen, og når lege i spesialisering har lite erfaring eller stort behov for supervisjon, vil en mer erfaren kollega i større grad være til stede sammen med legen som er i spesialisering. Deltakelse på operasjon under supervisjon.
LIS har 4 timers fordypning /uke, lagt til dagtid.

Veiledning og faglig utvikling

Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

Veiledning og faglig utvikling ved Kirurgisk klinikk

Du vil ved oppstart i Kirurgisk klinikk få tildelt en klinisk veileder (spesialist) som følger deg over tid. Individuell veiledning gjennomføres månedlig med veileder for å bidra til progresjon og tilbakemelding. Første veiledning etter ansettelse bør gjennomføres innen 1 mnd. Veiledningen skal være planlagt og det skal være satt av tid til dette i arbeidstiden. Veiledningen skal dokumenteres i kompetansemodulen.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål ved Kirurgisk klinikk

For å sikre at du som LIS kan oppnå faglig progresjon og tilegne deg kompetansekrav i spesialistutdanningen, vil det gjennomføres regelmessig kompetansevurdering enten i dialog med veileder, supervisører eller via evalueringskollegium. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål vurderes og godkjennes. Dette ansvar har leder på vår avdeling delegert til den veileder du tildeles.

De enkelte læringsaktiviteter vurderes og loggføres i Kompetanseportalen på følgende måte: Supervisør/veileder godkjenner læringsaktiviteter i kompetanseportalen etter hvert, og så sendes læringsmålet til leder for endelig godkjenning.


Individuell utdanningsplan

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Les mer om individuell plan


Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege ved Kirurgisk klinikk

Forskrift om spesialistutdanning angir at ansvaret for utdanningen i utdanningsvirksomhetene er i skjæringspunktet mellom faglinjen og det personalmessige. Det er derfor opprettet et utdanningsutvalg for alle spesialistutdanningene der linjeledelsen er representert. Utvalget skal fungere som et rådgivende utvalg for klinikksjef. Utvalgene består minimum av spesialist, LIS og en linjeleder. Seksjons- avdelingsoverleger/spesialist er valgt som leder av utdanningsutvalgene. Klinikken har utdanningsutvalg for alle forløp vår utdanningsforløp. Leder for de ulike utdanningsutvalgene ivaretar funksjonen som utdanningsansvarlig overlege.

I tillegg har Kirurgisk klinikk ett utvidet utdanningsutvalg som består av avd. leder for avd. leger, ass. Klinikksjef. leder for utdanningsutvalgene i Kirurgisk klinikk og rådgiver. Dette utvidede utdanningsutvalget skal sørge for at alle aktuelle ledere får opplæring i bruk av kompetanseplanene som skal benyttes som et av de viktigste verktøyene i oppfølgingen av kandidatene i LIS utdanningen, legge til rette for at LIS kandidatene får gjennomført både de kliniske læringsmålene og læringsmålene i felles kompetansemodul. legge til rette utdanningsforløpet for LIS kandidatene slik at læringsmål som må dekkes ved andre klinikker/lokasjoner/HF/regioner kan gjennomføres og ut over dette bistå utdanningsutvalgene ved behov.


Tillitsvalgte

Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.


Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med seksjonsoverlege Lisa Steffensen, lisa.steffensen@nordlandssykehuset.no

Møt våre ansatte

Fant du det du lette etter?