Nyresykdommer

Nyremedisinsk seksjon i Bodø består av sengepost, poliklinikk, dagbehandling og dialyseenhet. Nyreseksjonen har akuttfunksjon for Nordland fylke med egen døgnkontinuerlig vakt, og har ansvar for all oppstart av både hemodialyse og peritoneal dialyse i hele fylket foruten Ofoten. Seksjonen har fylkesfunksjon i utredning av transplantasjonskandidater og nyredonorer.

   To damer som sitter ved PC og snakker sammen

Om utdanningsvirksomheten

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø.

Sykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger, og har samarbeidsavtaler med flere universitetssykehus om spesialiseringsperioder.

Organisering av utdanning i NLSH. Fagavdelingens rolle, fagsjefs rolle, overordnet utdanningsutvalg sin rolle, utvalg klinikkvist og avdelingenes utdanningsutvalg. Innhold og funksjon av utdanningsansvarlig overlege, og 10-20 % tid til å ivareta organisering av LIS utdannelsen for utdanningsasansvarlig lege. Alle fagområder med mer enn 8 LIS leger har innført funksjonen utdanningsansvarlig overlege.

Les mer om oss og jobbmulighetene
Følg oss på: Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube eller Twitter.Om klinikken

Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte og innehar spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, hud, onkologi, reumatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering. Medisinsk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) og noen regionale funksjoner som utredning og behandling av sykelig overvekt.

Medisinsk klinikk Bodø

Ved medisinsk klinikks lokalisasjon i Bodø er det fire sengeposter med til sammen 76 senger og en medisinsk overvåkning. I tillegg disponerer klinikken senger i observasjonsenheten som ligger i tilknytning til akuttmottaket. For de indremedisinske fagene er det tilstedevakt hele døgnet for LIS, hvor LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktssjiktet. Overlegevakt for generell indremedisin betjenes av grenspesialister fra flere fagområder. Overlegevakten har tilstedevakt til kl. 21.00 og går deretter over på hjemmevakt. Det er etablert egne bakvaktordninger for nyresykdommer og for hjertesykdommer. Det er eget nevrologisk vaktordning som ivaretar mottak av slagalarm. På dagtid er det etablert lege i front i akuttmottaket.

Klinikken har utstrakt dag og poliklinisk behandling og har høy aktivitet gjennom året med rundt 72 000 konsultasjoner.

Det drives utbredt ambulering av spesialistkompetanse i flere fagområder til lokalisasjonene i Lofoten og Vesterålen.


Nordlandssykehuset har utdanningsansvar for de siste to studieårene for ca ¼ av de medisinske studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT), dvs 24 studenter på hvert av studieårene. Legene i Klinikken deltar i undervisningen av disse i henhold til plan som samsvarer med den undervisningen som gis i Tromsø. Sjette års medisinerstudenter avlegger embetseksamen i Bodø. En rekke leger ved Klinikken har bistilling ved UiT og har ansvar for gjennomføringen av undervisning og eksamen.

Medisinsk klinikk Vesterålen

Vesterålen er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Medisinsk klinikk har her en sengepost med 25 sengeplasser, en akutt slag og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk. Det er bred kompetanse i generell indremedisin, og det gjennomføres utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Avdelingen har spesialister innenfor generell indremedisin, lunge, og gastroenterologi, samt kompetanse på endokrinologi. Det er også spesialistkompetanse innen nevrologi. Avdelingen har utstrakt poliklinisk virksomhet (Ca. 10.000 konsultasjoner per år) i ulike driftsområder, bl.a. akuttpoliklinikk, diabetes, sykelig overvekt, hjerte, lunge, gastroenterologi og hjerneslag. Medisinsk avdeling Vesterålen har tre vaktsjikt, hvor LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktsjiktet og har aktiv vakt til kl. 21.00. LIS 2/3 går deretter over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt til kl. 16.00, er deretter hjemmevakt.

Medisinsk klinikk Lofoten

Lofoten er et lokalsykehus med akuttfunksjon, hvor medisinsk klinikk har sengepost med 23 sengeplasser fordelt på to poster og en overvåkningsenhet. Slagenheten med fire øremerkede senger og 1 psykiatrisk kriseseng, er en del av sengepostene i Loften. Her er det også en hemodialyseenhet med 9 plasser. Medisinsk klinikk har nært samarbeid med kreftpoliklinikk, hvor også medisinsk klinikk bidrar inn med legeressurser ved behov. I Lofoten drives det med utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Her er det er det spesialistkompetanse innen generell indremedisin og kardiologi. I tillegg er det kompetanse innen gastroenterologi. Det er årlig om lag 4500 polikliniske konsultasjoner. LIS 2 og 3 går i mellomvaksjikt og har tilstedevakt til kl22 på hverdag og kl 21 på helg, deretter går de over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt frem til kl 2100 og går da over på hjemmevakt.

Avdelingen

Seksjon for nyresykdommer er organisert inn i avdeling for Nyre/Endokrinologi og Lokalt -og Regionalt senter for sykelig overvekt. Avdelingen innehar sengepost, dialyse, poliklinikk og dagbehandling. Seksjon for nyresykdommer har pr tiden 6 spesialister i nyresykdommer. Det er til enhver tid tilknyttet 3 LIS og en LIS1 til seksjonen.
Nyreseksjonen har sentralsykehusfunksjon og dekker tjenestetilbud for hele Nordland fylke, foruten Ofoten. som tilsvarer et befolkningsgrunnlag på ca. 215 000. Seksjonen har akuttberedskap som bemannes med døgnkontinuerlig nyrevakt. All akutt dialyse, og oppstart av dialyse ved kronisk nyresykdom gjøres i Bodø.

I den daglige organiseringen av arbeidet i seksjonen legges det vekt på at det skal være kontinuitet ved de ulike arbeidsstasjonene. Det tilstrebes derfor faste overlegeressurser tilknyttet sengepost og dialyse. Det er daglig visitt på intensivenhet og medisinsk overvåkning.

Nyreseksjonen deler sengepost med seksjon for fordøyelsessykdommer. Av innlagte pasienter vil det i tillegg til fagspesifikke pasienter være en andel av pasienter med mer generelle indremedisinske problemstillinger.

Seksjonen driver nyremedisinsk virksomhet innenfor alle aspekter av faget. Diagnostikk og behandling av:

 • Primære og sekundære, akutte og kroniske nyresykdommer.
 • Systemsykdommer som affiserer nyrene, både renale og ekstrarenale manifestasjoner.
 • Forstyrrelser i væske, elektrolytt og syre-base balansen. 
 • Pasienter med nyresvikt før transplantasjon og oppfølging av nyre og nyre -og pankreastransplanterte pasienter. 
 • Nyredonorer. Utredning og oppfølgning.
 • Utredning og behandling av terapiresitent og sekundær hypertensjon.
 • Plasmautskiftning der dette er indisert.
 • Dialysebehandlig ved forgiftninger der dette er indisert.


Forebyggende behandling for å hindre: 

 • Utvikling av sykdommer i andre organsystem forårsaket av nyresvikt og hypertensjon 
 • Skader av nødvendig immunsuppresjon etter transplantasjon 
 • Infeksjon og stendannelse i nyre og urinveier

Nyreseksjonen har samarbeid med karkirurgisk avdeling som anlegger AV-fistler. Akutte dialysekatetre og permanente tunnelerte kateter legges av nyreavdelingens egne leger eller anestesileger. Det er et godt samarbeid med gastrokirurgisk avdeling ved behov for å få lagt PD-kateter. Samarbeid med intervensjonsradiolog ved stenoser i AV-fistler med behov for blokking.

Dialysen

Det er 16 behandlingsplasser ved dialysen i Bodø. I tillegg har nyreseksjonen medisinskfaglig ansvar for oppfølgingen av dialysepasientene ved våre satellitter i Lofoten og Vesterålen. Nyrelege ambulerer jevnlig til disse lokalisasjonene for oppfølgning av pasienter. Det er også etablert satellitter i to kommuner i nedslagsfeltet vårt, som også følges opp av ved Nyreseksjonen. Nyreseksjonens leger bidrar også med medisinskfaglig veiledning til dialyseneheter tilknyttet Helgelandssykehuset HF.

Hjemmedialyse

Det er et nasjonalt mål om at 30% av pasientene i dialyse skal etableres i hjemmedialyse. Nyreseksjonen har fylkesfunksjon i oppfølging av pasienter i PD
Seksjonen har egne sykepleiere som følger opp pasienter etablert i PD. Alle modaliteter av PD benyttes i avdelingen.

Dialyseenheten har erfaring i å etablere pasienter i hjemme HD og har en selvdialyseplass inne på enheten i Bodø.

Transplantasjon

Nyreseksjonen har ansvaret for alle resipient- og donorutredninger i «sentralsykehusområdet» samt oppfølging etter donasjon/transplantasjon. Oppfølgingen gjøres delvis i samarbeid med leger på lokalsykehusene.
Avdelingen har egen transplantasjonssykepleier som organiserer logistikken i transplantasjons og donasjonsutredninger i tett samarbeid med ansvarlig lege.

Sengepost

Sengeposten har 23 senger som deles mellom fagområdene nyresykdommer og fordøyelsessykdommer. I tillegg vil det være pasienter med generelle indremedisinske problemstillinger inneliggende på sengeposten.

Om utdanningsløpet

Læringsarena for de felles indremedisinske læringsmålene for LIS 2 kan gjennomføres ved alle våre lokalisasjoner Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Ved lokasjonen vår i Bodø vil LIS 2 ha rotasjoner på 6 måneders varighet ved ulike indremedisinske fagområder. På grunn av rotasjoner til de ulike fagområdene vil LIS 2 erfaringsvis ha en varighet på minimum 36 måneder, hvorav at det forventes at 24 av disse er tilknyttet vakttjeneste.

For Lofoten og Vesterålen vil LIS 2 tiden i sin helhet kunne gjennomføres ved medisinsk avdeling ved sykehuset.

Fordypningsdager legges inn i arbeidsplanen til LIS. Det er også satt av tid i arbeidsplanen for at LIS skal kunne delta på interne kurs og simuleringsøvelser.
For LIS 2 i rotasjon vil arbeidet fordele seg imellom sengepost, vakt og poliklinikk.
Som LIS 3 i nyresykdommer vil tjenesten være tilknyttet seksjon for nyresykdommer. Læringsarena for spesialisering i nyresykdommer er i Bodø. Utdanningen kan gjennomføres her i sin helhet bortsett fra 3 ukers obligatorisk hospitering ved OUS, Rikshospitalet.

LIS 3 vil i sin tjeneste rotere mellom sengepost, dialysen (HD og PD), poliklinikk og dagpost.

Det er i dag 7 delt dialysevakt som ivaretar døgnkontinuerlig beredskap for hele fylket, foruten Ofoten. Deltagelse i nyrevakt kan bli aktuelt for LIS 3.


Introduksjon av nye LIS

Ved oppstart er det oppmøte på kontoret til rådgiverne i medisinsk klinikk, K3. Rådgiverne vil ta godt imot LIS og hjelpe med praktiske ting som ID-kort, arbeidstøy, telefon, kontor, datatilganger og tilgang til det elektroniske journalsystemet vårt. Deretter vil en erfaren LIS vise den nytilsatte rundt og introdusere ansatt til aktuell seksjon og kollegaer. Nye LIS vil bli presentert for det øvrige legekollegiet ved første morgenmøte. De to første ukene er satt av til opplæring, som består av tre følgevakter, tre dager på medisinsk overvåkning, samt opplæringsdager ved observasjonsposten og egen sengepost.

Du vil i løpet av de fire første ukene få tildelt veileder, individuell utdanningsplan og det vil bli utarbeidet en individuell gjennomføringsplan for ditt utdanningsforløp.
I løpet av det første halvåret som LIS vil alle får tre kveldsseminarer som vil inneholde følgende tema:

Dag 1 

 • Vanlige vakttemaer 2 timer
  • Plassprioriteringer
  • Hvem skal til OVA
  • NEWS
  • Logistikk
  • Tvang
  • Sedasjon/akutt delir/rus

Dag 2

 • Mottaksteam - teamlederrollen (1,5 time)
 • BiPAP og OVA intensivmedisin (1,5 time)


Dag 3

 • Ultralyd intro - 2 time
 • Pacing og prehospitale EKG 1 time


Internundervisning og kurs

Sykehuset arrangerer regelmessig klinikkovergripende kurs/opplæring for ulike grupper ansatte inkludert leger gjennom Seksjon for Kunnskapsbygging. Det er mulig å følge ulike opplæringsprogrammer. For eksempel Forbedringsutdanning som vil dekke flere Læringsmål i Felles Kompetansemodul. Alle klinikker/avdelinger har løpende internundervisning for LIS som gjenspeiler de nye Læringsmålene i hver spesialitet og Felles kompetansemodul.

Obligatorisk krav til 70 timers undervisning pr. år er innfridd ved alle avdelinger i NLSH og det legges til rette for at LIS skal kunne delta på 2-3 anbefalte kurs pr. år.

Oversikt over aktuelle kurs finner du her

Det er internundervsning for de indremedisinske fagene i tilknytting til felles morgenmøte alle ukedager foruten tirsdager. Undervisningen har en varighet på 30 minutter. Ansvar for undervisning på morgenmøtene fordeles mellom de ulike fagområdene. Hver tirsdag er internundervisningen ved de ulike fagseksjonene.
Ved Nyreseksjonen er det internundervisning hver tirsdag av 45 minutters varighet. Leger i spesialisering deltar i undervisningen. Plan for internundervisning utarbeides bakgrunn av en emneplan som over 18 måneder dekker det nefrologiske fagfeltet. I seksjonens arbeidsplaner og i tjenesteplan er det satt av tid til forberedelse av undervisning. Det forutsettes at LIS 2/3 legene også bidrar i internundervisningen med egne innlegg.

Hver 4. uke er det telemøte med patologisk avdeling ved Gades institutt på Haukeland med gjennomgang av histologi på aktuelle nyrebiopsier. Hver torsdag kl. 08.45-09.05 gjennomgås 1-2 artikler. Artikkelpresentasjon roterer mellom alle legene ved avdelingen etter liste.

Det legges til rette for at LIS 2/3 får delta på 2-3 obligatoriske kurs per år.

Simulering og ferdighetstrening

Den overordnet målsetting for simulering og ferdighetstrening i Nordlandssykehuset er:
Nordlandssykehuset skal drive simulering og ferdighetstrening for å oppfylle kravene til utdanning og kompetanse, til det beste for våre pasienter. Simuleringstrening bør skje på tvers av fagområder og i team. Dette er et foretaksovergripende arbeid forankret i Strategisk utviklingsplan for perioden 2018 – 2035, og arbeidet med å planlegge et SIM-senter i Nordlandssykehuset er påbegynt. Parallelt med arbeidet i Nordlandssykehuset ble det høsten 2019 iverksatt en prosess av Helse Nord RHF for å få etablert en regional simuleringsenhet – RegSim Nord. Denne enheten er under etablering ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og i tilknytning til det Regionale utdanningssenteret (RegUt Nord).

Simulering og ferdighetstrening skjer ved alle Nordlandssykehusets fire lokasjoner, men i størst utstrekning innen somatikk i Bodø. Tverrfaglig trening og scenariotrening gjennomføres i dag innenfor en rekke fagområder i Nordlandssykehuset. Dette gjelder blant annet trening knyttet til ProACT, PedSafe, RETTS, BEST, HLR, AHLR, DHLR, medisinsk mottaksteam og slagsimulering. Innenfor flere av disse områdene har vi et bredt instruktør- og fasilitatorkorps. SIM-trening er for enkelte fagområder strukturert inn i den kontinuerlige, faglige virksomheten, men dette gjelder ikke alle. Vi jobber derfor med å få inkludert SIM- og ferdighetstreningen innenfor alle de fagområder hvor det er naturlig, både som en del av utdanning med også for å opprettholde kompetanse.

LIS under utdanning i Nordlandssykehuset vil delta i spesifikk ferdighetstrening innenfor de respektive fagområdene samt inngå som en del av tverrfaglige team i simuleringsøvelser av ulike art. Alle LIS uavhengig av spesialitet vil årlig trene på ferdigheter og simulering innenfor HLR/AHLR. I tillegg vil LIS i spesialiteter tilknyttet sengeposter få opplæring i ProACT gjennom kurs og simulering. Øvrige tverrfaglige simuleringsøvelser er koblet opp mot spesifikke fagområder (som f. eks BEST for kirurgiske fag, PedSafe for barnemedisin og slagsimulering for nevrologi).

I medisinsk klinikk er det fast månedlig simulering for LIS 2/3 i:

 • Mottaksteam 
 • Akutt tilstander
 • Teamlederfunksjon

Forskning

Nordlandssykehuset kan vise til en lang rekke kvalitets-, innovasjons- og forskningsprosjekter. Hva forskning angår, så er dette et område som stadig øker i omfang i foretaket. Det er i dag etablert interne forskningsgrupper innen blant annet nevrologi, psykiatri, akuttmedisin og immunologi. Foretakets ansatte oppmuntres til å involvere og engasjere seg i aktiviteten. Forskningsprosjektene er innenfor en rekke ulike områder, som helsetjenesteforskning, klinisk forskning, psykiatri/rus og laboratorieforskning.

Foretaket støtter opp under forskning via Fagavdelingen. Seksjon for forskning bidrar med generell forskningsstøtte relatert til ekstern finansiering, publisering, statistisk bistand, lovverk/prosedyrer innen forskning etc. Seksjonen forvalter også ordning med interne forskningsmidler som utlyses årlig medio oktober. Forskningslaboratoriet er særlig knyttet til immunologi og komplementsystemet, og bidrar i en lang rekke prosjekter der flere av PHD-studentene i Nordlandssykehuset inngår.

Les mer om forskningen ved Nordlandssykehuset HF
Forskningsrapport 2019


I Medisinsk klinikk er det per Nov. 2020 15 stk. med doktorgrader og 12 stk. som er i Ph.d.-løp, Av pågående Ph.d.-løp er flere av disse LIS 2/3, som gjennomfører dette parallelt med sin stilling som LIS. Klinikken har også fire professorater, fire førsteamanuensiser og det er flere leger som underviser 5. og 6.års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø.

Ved seksjon for nyresykdommer er en av nyrespesialistene i et Phd forløp, samtidig innehar vedkommende en 50 % stilling som amanuensis ved Universitetet i Tromsø. Arbeidet i stillingen går ut på koordinering/undervisning av 5. års medisinstudenter.


Felles kompetansemål (FKM)

I tillegg til de fagspesifikke læringsmålene (LM) og læringsaktivitetene (LA), skal læringsmålene i Felles kompetansemodul (FKM), som er felles for alle spesialitetene, oppnås. Disse dekker et grunnleggende sett av kompetanse som LIS må tilegne seg og kunne bruke for å fylle alle delene av legerollen optimalt. Felles kompetansemodul for del 2 og 3 inneholder til sammen 24 læringsmål med ulike læringsaktiviteter.
Temaene i FKM skal dekkes i løpet av et 5 års spesialiseringsløp etter gjennomført LIS 1 tjeneste.

Se oversikt over læringsmål og anbefalte læringsaktiviteter fra Helsedirektoratet

Nordlandssykehuset HF har valgt å lage en felles klinikkovergripende løsning for å dekke hele FKM. Denne administreres av Fagavdelingen med utdanningskoordinerende overlege.

Noen av temaene har vært del av internundervisningen i ulike spesialiteter tidligere, men hensikten med å samle dem i en egen kompetanseplan er at alle LIS 2/3 i ny ordning skal ha samme grunnforståelse innenfor disse områdene. Opplæringen vil foregå som forelesninger, organiserte diskusjoner, lesning, langsgående forbedringsarbeid, kurs og gruppeveiledning.

Selv om det holdes egne læringsaktiviteter innenfor FKM, skal temaene likevel integreres i klinisk praksis. Det vil si at også veiledere, supervisører og ledere må sette seg inn i alle læringsmålene og læringsaktivitetene i FKM, slik at disse også kan diskuteres i klinisk veiledning og praksis.

For mer info om hvordan signering av de ulike læringsaktivitetene skal foregå, kan du lese mer om felles kompetansemodul ved Nordlandssykehuset.


Organisering av supervisjon

Supervisjon vil foregå vet at lege i spesialisering løpende følges opp av spesialist i fagområdet. Lege i spesialisering vil ha supervisør tilstede ved innlæring av ferdigheter, prosedyrer og kunne møte supervisør umiddelbart ved behov. Supervisør vil også være tilgjengelig under selvstendig tjeneste som poliklinikk og vil alltid være tilgjengelig per telefon eller annen elektronisk kommunikasjon. Det er et nært samarbeid mellom legene ved de ulike spesialitetene i foretaket, noe som gjør det enkelt for lege i spesialisering også å konferere med andre spesialiteter ved behov.

Ved nyreseksjonen tilstrebes det god daglig supervisjon, og at det skapes rom for faglige diskusjoner når det er behov for det i hverdagen. Alle leger som er på arbeid ved seksjonen møtes i avdelingen etter morgenmøte hvor det er satt av 30 min til diskusjon av utfordrende kliniske problemstillinger som seksjonens leger deltar i behandlingen av. Dette er pasienter som ligger i nyreseksjonen, eller i andre avdelinger som på intensivavd, hjerteavd, hematologisk avd. osv.

Previsitt på sengepost gjennomføres hver dag under supervisjon av overlege og man går visitt sammen til utvalgte pasienter. Overlege er alltid tilgjengelig for supervisjon når LIS har poliklinikk og det er satt av god tid til hver pasient slik at man kan rådspørre ved behov. På dialyseavdeling er det overlege tilgjengelig for supervisjon.

Den daglige supervisjonen gis av de leger LIS jobber sammen med på et hvert tidspunkt. Dette gis ofte uformelt, og finner sted i forbindelse med morgenmøter, previsitter og samarbeid om pasienter og prosedyrer.

Veiledning og faglig utvikling

Sykehuset har et sterkt fokus på å bygge veiledningskompetanse som bidrag til faglig oppfølging og utvikling for LIS. Vi arrangerer «Veiledningskurs for LIS veiledere» to ganger årlig over to enkeltdager. Kurset inneholder ulike forelesninger om bla ny spesialitetsordning, veiledningsteori, gruppeveiledning, evaluering og vurdering, samt praktiske øvelser og videovurdering av egen veiledning. Siden 2017 har over 100 overleger tatt kurset, og kurset dekker kravene til Læringsmål 20 i Felles Kompetansemodul (FKM) for LIS.

Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder (spesialist) som føler deg over tid og som skal sette av tid til planlagt veiledning. Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Med veileder kan du drøfte faglige problemstillinger, egen utvikling og andre temaer som er viktig for din spesialisering. Sykehuset ønsker å være en lærende organisasjon.

Alle LIS 2/3 må som en del av FKM delta i en langsgående veiledningsgruppe over tid på tvers av spesialitetene. Hensikten er å ha en trygg og forutsigbar mulighet til å drøfte temaer innen FKM i lys av egen erfaring og faglige utvikling. Vi mener fagovergripende grupper vil tilføre det enkelte fag andre perspektiver, bidra til økt kjennskap på tvers av faggrenser og stimulere til samarbeid på tvers. Gruppeveiledningen ledes av egne veiledere.

I medisinsk klinikk vil du få tildelt veileder snarlig etter tilsetting. Veiledning gjennomføres hver fjerde tirsdag kl. 08.00-08.30. Som LIS 3 vil du få tildelt veileder som er spesialist i nyresykdommer.

Avdelingsoverlege møter kandidat og veileder to ganger i året.

Vurdering og dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Oppnådde læringsaktiviteter og læringsmål skal dokumenteres i Kompetanseportalen. Du har krav på og kan be om løpende tilbakemelding på eget arbeid, men du vil også motta vurdering fra din veileder. De fleste avdelinger innfører nå evalueringskollegium som form for vurdering (dvs planlagt møte med avdelingens spesialister og eventuelt deg for drøfting av faglig progresjon og planlegging av videre kvalifisering/tjeneste.

Mer informasjon om kompetansemodulen finner du her


Individuell utdanningsplan

Læringsmålsplanen og den individuelle gjennomføringsplanen utgjør til sammen individuell utdanningsplan.

Innen fire uker etter ansettelse i fast stilling utarbeides det i samråd med LIS en individuell gjennomføringsplan. Det er din leder som er ansvarlig for å lage din gjennomføringsplan. Dette følger av overenskomsten del A2 §6.1. Denne skal sikre en effektiv gjennomføring av spesialiseringsløpet ditt. Gjennomføringsplanen er et grovt utdrag av foretakets utdanningsplan, og viser på hvilke arena du skal gjennomføre din spesialiseringen din ved for å oppnå alle læringsmål og aktiviteter i din utdanningsplan, som tildeles i kompetansemodulen. Av hensyn til avklaringer med samarbeidsforetak, bør planen vise tidsperioder som gjennomføres hos hovedarbeidsgiver, og evt. planlagte spesialiseringsperioder hos samarbeidsforetak, angitt med tentativ dato og avtalt normert varighet (normalt satt i fagavtaler mellom to foretak).

Senere endringer i den individuelle utdanningsplan avtales i samråd mellom LIS, veileder og nærmeste leder, og tilgjengeliggjøres i Kompetanseportalen.

Les mer om individuell plan


Utdanningsutvalg og utdanningsansvarlig overlege

Alle avdelinger/spesialiteter et Utdanningsutvalg bestående av minimum en overlege, en LIS og en med administrativt ansvar. Utdanningsutvalget har ansvar for å planlegge og gjennomføre en god utdanning for LIS både faglig og driftsmessig. I tillegg skal hver spesialitet ha en Utdanningsansvarlig overlege med særskilt oppmerksomhet på avdelingens utdanningsplan, oppfølging og veiledning av LIS og videreutvikling av utdanningen. Utdanningsansvarlig overlege er medlem i Utdanningsutvalget. Sykehuset har en Utdanningskoordinerende overlege som er sykehusets representant inn i Regionalt Utdanningskontor lokalisert på UNN.


Tillitsvalgte

Det er tillitsvalgte for LIS ved alle klinikker. Tillitsvalgt bistår i flere ulike prosesser, blant annet ansettelsessaker, endring og godkjenning av tjenesteplaner, vaktorganisering, tilpasning av tjenesteplaner og enkelte personalsaker. Vi etterstreber å ha et godt samarbeide mellom ledelse og tillitsvalgte ved Nordlandssykehuset HF.Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanningen ta kontakt med avdelingsoverlege Camilla Madsen, camilla.madsen@nordlandssykehuset.noMøt våre ansatte

Fant du det du lette etter?