Utdanning

Nordlandssykehuset er et utdanningssykehus. Dette innebærer et tett samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner. Vi legger til rette for veiledet praksis for studenter og elever innen de fleste helse- og sosialfaglige utdanninger.

Studenter kommer bl.a fra medisin, sykepleie, psykologi, fysioterapi, ergoterapi, radiografi, sosialt arbeid, bioingeniør og helsefagarbeid. Gjennom kunnskapsbasert praksis dyktiggjøres studentene i sitt fag. Nordlandssykehuset administrerer årlig praksisplasser for flere hundre studenter og elever.

Utdanningsstillinger og stipend

Nordlandssykehuset gir 80% lønn til studenter som tar master i spesialsykepleie i anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft (ABIOK), samt videreutdanning i psykisk helsearbeid for sykepleiere.

Det gis stipend til videreutdanning i psykisk helsearbeid for andre helse- og sosialfaglige yrkesgrupper.

Lærlinger

Nordlandssykehuset HF tar årlig inn 11 nye helsefaglærlinger.

Lærlingen blir ansatt på en enhet, og skal primært være på sin «moderenhet» i 2 år. Dette for at lærlingen skal få bli godt kjent med sin enhet, sine kolleger og sine pasientgrupper. I tillegg får de, om nødvendig, mulighet for hospitering for å få dekket kompetansemålene sine. Dette har vi gode erfaringer med.

Lærlingen vil få en eller to veiledere på enheten som har hovedansvaret for oppfølging og den praktiske opplæringen. Enhetsleder/avdelingsleder har arbeidsgiveransvaret for lærlingen.

I tillegg har NLSH egen fagansvarlig som følger opp lærlingene, instruktørene/veilederne og enhetslederne som har lærling inne i sin enhet.

Alle veilederne i NLSH får tilbud om et 3 dagers instruktørkurs (2+1) som arrangeres hvert år i regi av Nordland Fylkeskommune. I tillegg startet NLSH eget utdanningsprogram for veiledere i januar 2016.​

Ekstern videre- og etterutdanning

Vi gir støtte til andre videre- og etterutdanninger, som vurderes individuelt og etter sykehusets behov.

Spesialistutdanning fo​r leger og psykologer

Nordlandssykehuset HF har tre somatiske og ett psykiatrisk sykehus. Helseforetaket er organisert med gjennomgående klinikkstruktur med klinikksjef plassert i Bodø og avdelingsledere i Lofoten og Vesterålen. Det er seks somatiske klinikker og én klinikk for psykisk helse og rus.

De somatiske sykehusene er lokalisert i Bodø, Gravdal (Lofoten) og Stokmarknes (Vesterålen). Det psykiatriske sykehuset er lokalisert i Bodø, med distriktpsykiatriske sentre (DPS) i Bodø, Gravdal og Stokmarknes.

Nordlandssykehusets nedslagsfelt dekker 21 kommuner med en befolkning på 131 000 innbyggere. Helseforetaket har også regionale funksjoner som dekker Nordland fylke og hele Nord-Norge.

Del 1

Del 2 og 3, utdanningsplaner - beskrivelse av spesialieringer ved NLSH

Lokale kurs og andre aktiviteter aktuelle for leger i spesialiering

Interne utdanningsprogr​am

Vi utvikler vår egne langsgående utdanningsprogram. Det gjøres i samarbeid med våre fagmiljøer på sykehuset. Interne utdanningsprogram gir tilbud til mange, og er gratis for våre ansatte. Vi sørger for at programmene godkjennes av de relevante spesialistkomitéene. Her linker vi til aktuelle program​

Digital støttet opplæring og e-læring

Nordlandssykehuset tilbyr sine ansatte og samarbeidspartnere kunnskapsheving via digitale plattformer. Dette innebærer blant annet et stort utvalg av e-læring, opplæringsvideoer, virtuelle verdener, 360 virtual tours, podcaster og streaming. Vi har for eksempel satt sammen en egen e-læringspakke for nyansatte. Det jobbes tett med fagmiljøene for å utvikle og videreutvikle e-læringstilbudet til våre ansatte.​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.