Utdanning

Nordlandssykehuset er et utdanningssykehus. Dette innebærer et tett samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner. Vi legger til rette for veiledet praksis for studenter og elever innen de fleste helse- og sosialfaglige utdanninger.

Studenter kommer bl.a fra medisin, sykepleie, psykologi, fysioterapi, ergoterapi, radiografi, sosialt arbeid, bioingeniør og helsefagarbeid. Gjennom kunnskapsbasert praksis dyktiggjøres studentene i sitt fag. Nordlandssykehuset administrerer årlig praksisplasser for flere hundre studenter og elever.

Utdanningsstillinger og stipend

Nordlandssykehuset gir 80% lønn til studenter som tar master i spesialsykepleie i anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft (ABIOK), samt videreutdanning i psykisk helsearbeid for sykepleiere.

Det gis stipend til videreutdanning i psykisk helsearbeid for andre helse- og sosialfaglige yrkesgrupper.

Lærlinger

Nordlandssykehuset HF tar årlig inn 11 nye helsefaglærlinger.

Lærlingen blir ansatt på en enhet, og skal primært være på sin «moderenhet» i 2 år. Dette for at lærlingen skal få bli godt kjent med sin enhet, sine kolleger og sine pasientgrupper. I tillegg får de, om nødvendig, mulighet for hospitering for å få dekket kompetansemålene sine. Dette har vi gode erfaringer med.

Lærlingen vil få en eller to veiledere på enheten som har hovedansvaret for oppfølging og den praktiske opplæringen. Enhetsleder/avdelingsleder har arbeidsgiveransvaret for lærlingen.

I tillegg har NLSH egen fagansvarlig som følger opp lærlingene, instruktørene/veilederne og enhetslederne som har lærling inne i sin enhet.

Alle veilederne i NLSH får tilbud om et 3 dagers instruktørkurs (2+1) som arrangeres hvert år i regi av Nordland Fylkeskommune. I tillegg startet NLSH eget utdanningsprogram for veiledere i januar 2016.​

Ekstern videre- og etterutdanning

Vi gir støtte til andre videre- og etterutdanninger, som vurderes individuelt og etter sykehusets behov.

Leger i spesialisering

Nordlandssykehuset HF har tre somatiske og ett psykiatrisk sykehus. Helseforetaket er organisert med gjennomgående klinikkstruktur med klinikksjef plassert i Bodø og avdelingsledere i Lofoten og Vesterålen. Det er seks somatiske klinikker og én klinikk for psykisk helse og rus.

De somatiske sykehusene er lokalisert i Bodø, Gravdal (Lofoten) og Stokmarknes (Vesterålen). Det psykiatriske sykehuset er lokalisert i Bodø, med distriktpsykiatriske sentre (DPS) i Bodø, Gravdal og Stokmarknes.

Nordlandssykehusets nedslagsfelt dekker 21 kommuner med en befolkning på 131 000 innbyggere. Helseforetaket har også regionale funksjoner som dekker Nordland fylke og hele Nord-Norge.


Digital støttet opplæring og e-læring

Nordlandssykehuset tilbyr sine ansatte og samarbeidspartnere kunnskapsheving via digitale plattformer. Dette innebærer blant annet et stort utvalg av e-læring, opplæringsvideoer, virtuelle verdener, 360 virtual tours, podcaster og streaming. Vi har for eksempel satt sammen en egen e-læringspakke for nyansatte. Det jobbes tett med fagmiljøene for å utvikle og videreutvikle e-læringstilbudet til våre ansatte.​

Arrangementer

  • Fagdag - barn som pårørende

    Denne fagdagen egner seg mest for barneansvarlige, og særlig nye. Enhetsledere kan også delta. Representanter fra kommunen kan delta ved avtale.

  • Grunnkurs helsepedagogikk

    Grunnkurs i helsepedagogikk over 2 dager for tverrfaglig helsepersonell og brukerrepresentanter. Arrangeres både i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Fant du det du lette etter?