Flere ringer 113 ved mistanke om hjerneslag

Resultater fra Hjerneslagregisteret bekrefter med sikkerhet at "Prate, smile, løfte-kampanjen" har hatt effekt.

113-kampanjen
Med data fra Hjerneslagregisteret kan man med sikkerhet si at Helsedirektoratets informasjonskampanje om hjerneslag har hatt ønsket effekt.

Senhøsten 2016 ble «Prate, smile, løfte»-kampanjen gjennomført. Kampanjen hadde som mål å øke kjennskapen til symptomer ved hjerneslag og betydning av rask behandling. Kampanjen gikk på TV, utendørs og digitalt. Kampanjen ble vist på buss og trikk i flere store byer, samt på flytoget. Budskapet var å handle raskt og ringe 113 hvis vansker med å prate, smile eller løfte. Materiell med budskapet ble også sendt til sykehus, fastlegekontorer og legevakter, samt til ulike foreninger og apoteker.


Unik evaluering

Hjerneslagregisteret har ved hjelp av resultater fra registeret målt om kampanjen har hatt faktisk effekt. Resultater fra kvalitetsregisteret gir unike muligheter til å evaluere effekt med bakgrunn i sikre tall fra før, under og etter kampanjen ble gjennomført. Data ble hentet ut for en tre måneders periode under kampanjen og sammenlignet med en tilsvarende tre måneders periode ett år før kampanjen, tre måneder før kampanjen og de tre første månedene etter kampanjen.

Målene for informasjonskampanjen «Prate, smile, løfte» var å øke kjennskap til symptomene for hjerneslag og å få folk til å ringe 113 raskt ved symptomer på akutt hjerneslag, som prate, smile, løfte-vansker. For å evaluere effekten av kampanjen ble følgende spørsmål stilt:

  1. Har kampanjen ført til økt kjennskap til symptomer ved akutt hjerneslag?
  2. Er det flere som ringer 113?
  3. Er det flere som innlegges raskere?
  4. Er det flere som får behandling med trombolyse?

Flere ringer 113

Hjerneslagsregisterets konklusjoner etter evalueringen er at kampanjen har hatt god effekt. Av de som før kampanjen ikke hadde kjennskap til symptomer på hjerneslag, har andelen som har kunnskap økt med 8% etter kampanjen. Total andel av befolkningen som har kjennskap til symptomer har økt med 2 prosent. Resultatene viser klart at kampanjen har ført til økt kjennskap til slagsymptomer.

Det var også flere som ringte 113 ved mistanke om hjerneslag både under og etter kampanjen, men effektene avtok noe etter kampanjens avslutning. Man ser likevel at flere ringer 113 etter kampanjen enn før gjennomføringen. Hele 20 prosent har gjennom kampanjen fått ny kunnskap om å ringe 113 ved slagsymptomer.

Evalueringen viste også at man kunne også se en trend til raskere innleggelse (innen 4 timer etter symptomdebut) og at flere fikk trombolysebehandling.

Les hele evalueringsrapporten her