HELSENORGE

Dialogmeldinger mellom legekontor og Nordlandssykehuset er innført

Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk kommunikasjonskanal mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

  Lege som smiler og prater med pasient

Ordningen erstatter ikke ordinære henvisninger, men dialogmeldinger skal erstatte telefoner og unngå at henvisning og epikrise brukes til andre formål. Dialogen vil automatisk lagres i pasientens journal. 

- Digital dialogmelding vil gjøre det enklere for behandlere å kommunisere om en pasient på en sikker måte, sier Trine Kaspersen, assisterende senterleder Senter for klinisk støtte og dokumentasjon.

- Dialogmeldingene kan besvares når behandler har ledig tid, og er derfor ikke avhengig av telefonkontakt. Det vil også fjerne feilbruk av andre meldinger som for eksempel henvisning og epikrise, som har vært brukt til dette formålet. Dialogmeldingene kan kun sendes til helseforetak i egen region, Kaspersen. 

- På denne måten vil dialogen få en egen kanal. Dialogen vil automatisk lagres i pasientens journal, understreker hun. 

Men innføring i Nordlandssykehuset, er fastlegedialog nå innført ved alle helseforetak i nord.
​​


Spørsmål og svar om dial​​ogmeldinger​

Hva er dialogmeldinger mellom fastlegekontor og helseforetak?

Dialogmeldinger er et journaldokument og lages og lagres i elektronisk pasientjournal. Pasient vil se meldingene i Pasientjournal-tjenesten på Helsenorge.no.

Dialogmeldinger kan brukes til å ettersende tilleggsinformasjon ved henvisning. Dersom opplysningene kan endre prioritet eller bør føre til nye tiltak, må dette komme klart fram av teksten.

 • Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp.
 • Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter f.eks. ved spørsmål rundt mottatt epikrise eller henvisning.
 • Dialogmeldinger brukes når pasient er i et behandlingsforløp, og skal kunne erstatte brev, telefoner og elektroniske henvisninger og epikriser.

Hva skjer når jeg har sendt en dialogmelding

Det er ikke behov for å gi tilbakemelding om at meldinger er lest og at oppgaver vil bli utført. Man kan regne med at dette blir gjort når meldingen er levert til korrekt mottaker og at en automatisk generert kvittering er mottatt fra mottakerens journalsystem.

Hver melding blir et dokument i pasientens journal.

Når og hvordan skal fastlegen bruke dialogmelding?

Fastlegen sender melding til en tjeneste ved sykehuset. Der det er hensiktsmessig kan man starte meldingen med navn på ønsket lege/behandler, fagområde og eventuelt referanse til henvisning eller epikrise.

Fastlegen skal benytte meldingstype "Dialog forespørsel" og "Svar på forespørsel". (Ikke Dialog Notat / Medisinske opplysninger / Helseopplysninger / Helsefaglig dialogmelding).

(ikke Dialog Notat / Medisinske opplysninger / Helseopplysninger)

Eksempler på bruk for fastlegen:

 • Etterspørre status på en henvisning 
 • Spørsmål om oppfølging av pasient etter kontakt med sykehus eller knyttet til en epikrise
 • Spørsmål om legemiddelbehandling
 • Ettersende tilleggsopplysninger
 • Etterspørre epikrise

Når skal jeg IKKE bruke dialogmelding (og hva er alternativet)?

 • Til øyeblikkelig hjelp - bruk telefon
 • For avklaringer eller funn av alvorlig karakter - bruk telefon
 • For lange faglige utredninger – bruk da vanlig journalnotat, henvisning eller epikrise
 • For generelle råd og veiledning som ikke er aktuelle for behandlingsformål
 • For administrative diskusjoner som arbeidsfordeling fastlege/sykehuslege

Når skal helseforetaket bruke dialogmelding?

 • Spørsmål for å kunne vurdere og prioritere henvisning.
 • Spørsmål om inneliggende pasient, et poliklinisk forløp, oppfølging av pasienter med kroniske eller langvarige sykdomsforløp.
 • Spørsmål om legemiddelbehandling.
 • Ettersende tilleggsopplysning.

Retningslinjer for innhold i dialogmeldinger

 • Vær konsis og konkret. Meldinga vil kunne sees av pasienten i Pasientjournal på Helsenorge.no.
 • Unngå forkortelser og vanskelige medisinske termer.
 • Det er ikke nødvendig med navn på avsender og "høflighetsfraser" i selve meldingen.
 • Still tydelige spørsmål som er enkle å svare på og som ikke genererer nye spørsmål.
 • Ikke bland fagområder (f.eks. kirurgi og medisin) i samme melding.

Felles kjøreregler for bruk av dialogmeldinger

 • Forventet svartid: Svar skal gis så raskt som mulig og innen 3– 5 virkedager. Sendte og mottatte meldinger må følges opp av begge parter. For øyeblikkelig hjelp, avklaringer eller funn av alvorlig karakter må telefonkontakt benyttes.
 • Vedlegg/utklipp i dialogmeldinger kan ikke benyttes, f.eks. legemiddelliste som vedlegg vil ikke komme fram. Kun ren tekst kan benyttes i meldingene.
 • Meldingstypen "Avvik"/ "Tilbakemelding om feil i mottatt melding" benyttes kun dersom dialogmeldingen er på feil pasient, eller hvis innholdet går ut over retningslinjene for avtalt bruk.
 • Svar på forespørsel gjøres ved å benytte svarfunksjonen i den mottatte meldinga.
 • Fastlege: Start meldingen med navn på mottaker og/eller fagområde hvis behov.
 • Helseforetak: Start meldingen med referanse til henvisning hvis aktuelt.

Adresseregisteret på Norsk Helsenett må være oppdatert

Både fastlege og helseforetak må sørge for at opplysninger om egen organisasjon i adresseregisteret på Norsk Helsenett er oppdatert slik at disse samsvarer med praksis.

Brukerveiledninger - hvordan sende og motta dialogmeldinger?


 

Brukerstøtte