HELSENORGE

Høyrisikopasienter risikerer å ikke få riktig vaksineprioritet

- For å sikre at høyrisikopasienter riktig prioritet i vaksinekøen, ønsker sykehuset en tettere dialog med fastlegene. Mange av disse pasientene har nesten bare kontakt med spesialisthelsetjenesten, og lite kontakt med egen fastlege, skriver lungelege Terje Tollåli. 

Terje Tollåli

Terje Tollåli, lungelege ved Nordlandssykehuset.

Det er viktig å etablere en dialog som sikrer en best mulig ivaretagelse av enkelte pasienter som i hovedsak har sin kontakt med spesialisthelsetjenesten og kanskje i mindre grad er i kontakt med fastlege, og som kommer innenfor vaksinegruppe 4-7.  Vi må sikre at høyrisikopasienter ikke faller mellom to helsetjenestenivå. 

Nordlandssykehuset HF sine leger ønsker å bidra med en oversikt fra de ulike avdelingene over pasienter vi følger tett med underliggende sykdom, og som bør tilbys Covid-19 vaksine. Dette er pasienter som i all hovedsak har sine kontaktpunkter i spesialisthelsetjenesten og har lite eller ingen kontakt med sin fastlege.  

Bakgrunn:  De ulike avdelingene ved Nordlandssykehuset har alle små pasientgrupper med kronisk sykdom med tett og hyppig oppfølging fra spesialisthelsetjenesten. Dette er pasienter som vil tåle Covid-19 sykdom dårlig og som inngår i de prioriterte gruppene med tilleggssykdommer (vaksinegruppe 4-7). Vi er usikre hvor stor grad disse fanges opp av fastlegene da de er så hyppig på sykehus at fastlegene sjelden ser dem. Flere pasienter innen disse gruppene har vært i kontakt med sine kontaktpunkter på sykehuset (lege og sykepleier) for å etterlyse når det er deres tur til å få vaksine. Vi ber selvsagt alle pasienter som kontakter oss om å registrere seg for vaksine via kommunenes system. Det har vært reist spørsmål om disse gruppene burde få sin vaksine i regi av spesialisthelsetjenesten, men denne strategien er FHI gått bort fra. Helseforetakene får tildelt svært få doser til distribuering og til klart definerte grupper. Vår henvendelse er ment som en hjelp til å sikre disse pasientene rett vaksine og prioritet i kø. Og Slik kan vi støtte pasient og fastleger i prioritering i de tilfeller de ikke kan få denne hos oss. 

Gruppene som vi peker på her, er i volum ikke mange pr. fagfelt, men utgjør samlet et ikke ubetydelig antall. Dette er en oversikt over de pasientgruppene vi tenker på i prioriteringsgruppe 4-7 (se nederst for hele lista).  Det er ikke en prioriteringsliste, for dette vises det til FHIs prioritering.

 • Pasienter med immunsvikt enten
  • ervervet gjennom medikamentell forming
  • som sykdom (primær eller ervervet immunsvikt)
 • Kreftpasienter med aktiv medikamentell behandling som må få tilpasset vaksinetidspunkt
 • Cystisk fibrose
 • Alvorlig KOLS med respirasjonssvikt
 • Interstitielle lungesykdommer
 • Organtransplanterte (lunge, nyre, lever, pankreas)
 • Alvorlig diabetes mellitus (type 1) vanskelig regulerbar/organkomplikasjoner
 • Pasienter på behandling med B-celledempende medikamenter (rituximab)
 • Enkelte grupper av nevrologiske pasienter • Alvorlig hjertesvikt NYHA 3-4
 • Alvorlig nyresvikt grad 4-5
 • Alvorlig reumatisk sykdom med betydelig immunsuppresjon
 • Andre  

Pasientliste kan sendes etter avtale med smittevernlege og vår tanke er at den kan brukes til å avstemme med kommunens vaksinelister med for prioriterte grupper til Covid-19 vaksine. Målet vårt er å forhindre at høyrisikopasienter faller i mellom to helsetjenestenivå.