HELSENORGE

Er det bosted som bestemmer kvalitet på behandling av alvorlige sykdommer?

Får pasienter som bor i Salten, Lofoten og Vesterålen samme kvalitet i pasientbehandlingen som pasienter bosatt i Trondheim, Hammerfest eller Oslo? Dette spørsmålet forsøker «Helseatlas for kvalitet» å gi svar på i sin rapport over kvalitet i helsetjenesten i Norge. – Helseatlaset viser at pasienter med alvorlige sykdommer i Nordlandssykehusets opptaksområde får god behandling. Dette er svært gledelig, sier administrerende direktør Paul Martin Strand. 

Fire personer i en operasjonssal

– Vi er tilfreds med at vi samlet sett har god måloppnåelse for de ulike kvalitetsindikatorene som helseatlaset baserer seg på, sier Paul Martin Strand, administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF.

Helseatlaset har hentet data fra tolv nasjonale medisinske kvalitetsregistre i norsk helsetjeneste og sammenstilt disse, i tett samarbeid med de aktuelle registrene. Helseatlaset konkluderer med at kvalitet i nødvendige helsetjenester for pasienter som rammes av alvorlige sykdommer, varierer med hvor i landet pasientene bor. 

God måloppnåelse, men viktige forbedringsområder

Nordlandssykehuset har høy måloppnåelse på 12 kvalitetsindikatorer og henholdsvis moderat og lav måloppnåelse på 6 indikatorer hver. Helseforetaket plasseres samlet som nummer 5 av landets 20 helseforetak i kvalitetsbarometeret. Vestre Viken, Oslo, Stavanger og Sørlandet har bedre måloppnåelse. Nasjonalt var måloppnåelsen høy for 9 kvalitetsindikatorer, moderat for 10 og lav for 5.  

– Vi er tilfreds med at vi samlet sett har god måloppnåelse for de ulike kvalitetsindikatorene som helseatlaset baserer seg på, sier Paul Martin Strand, administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF.

– Samtidig forteller det oss at vi ikke kan lene oss tilbake. For flere områder har vi fortsatt høyere mål å nå. Dette er et kontinuerlig arbeid. Vår visjon om å være «ledende på kvalitet» forplikter. 

Tabell

Viktig kunnskap fra flere fagområder

Totalt inngår 31 kvalitetsindikatorer innen fagområdene hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes, nyresykdom og hoftebrudd i helseatlaset. I underkant av 100.000 pasienter og behandlinger inngår årlig i beregningene. For 24 av områdene er det et definert målnivå for behandlingskvalitet. Disse danner grunnlag for det som i rapporten beskrives som «kvalitetsbarometeret». For de syv andre indikatorene oppnår vi i Nordlandssykehuset resultater rundt nasjonal snitt eller bedre.

God kvalitet er oppnåelig

Helseatlas for kvalitet

– Kunnskapen helseatlaset gir, er et viktig bidrag til det kontinuerlige forbedringsarbeidet hos oss. Våre pasienter skal motta samme kvalitet ved sykdom som pasienter i andre deler av landet, sier Strand.

På regionalt nivå viser helseatlaset mindre variasjon enn mellom det enkelte helseforetaks opptaksområde. 

God kvalitet er oppnåelig

Helseatlaset er utarbeidet av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF.

I rapporten skriver SKDE at resultatene innebærer at pasienter bosatt i noen opptaksområder fikk bedre kvalitet i utvalgte nødvendige helsetjenester, enn pasienter bosatt i andre områder. Dette innebærer at god kvalitet er oppnåelig. 

– Det kan være mange årsaker til variasjon, herunder ulike faglig praksis, ulik bruk av teknologiske hjelpemidler i behandling, eller det kan ha vært ulik prioritering av kvalitetsarbeid i de ulike opptaksområdene, skriver de. 

– Årsakene bør undersøkes nærmere, da variasjonen kan tyde på at helsetjenester som gis til befolkningen ikke er likeverdige og at de regionale helseforetakenes «sørge-for-ansvar» ikke er tilstrekkelig ivaretatt. For noen kvalitetsindikatorer var det utfordringer med lav måloppnåelse i hele landet. 

De 24 indikatorene med definert målnivå som inngår i rapporten er: 
1. Tykktarmskreft, overlevelse
2. Hjerneslag, trombolyse
3. Brystkreft, primærkirurgi
4. Lungekreft, kurativ behandling
5. Diabetes voksne, HbA 1c < 75mmol
6. Endetarmskreft, laparoskopi
7. Prostatakreft, radikal behandling
8. Hoftebrudd, sementert stamme
9. Prostatakreft, fri rand
10. Karkirurgi, carotisstenose
11. Endetarmskreft, uten tilbakefall
12. Diabetes voksne
13. Brystkreft, brystbevarende kirurgi
14. Nyre, hemodialyse
15. Tykktarmskreft, laparoskopi
16. Hjerteinfarkt NSTEMI, utredning
17. Diabetes barn, HbA 1c <53mmol
18. Hoftebrudd, operasjon
19. Lungekreft, overlevelse
20. Diabetes barn, HbA 1c < 75mmol
21. Hjerteinfarkt STEMI, reperfusjon
22. Nyre, hjemmedialyse
23. Invasiv kardiologi, trykkmåling
24. Nyre, blodtrykk