Hilsen fra Covid-19 posten ved NLSH Lofoten

Dette er først og fremst et takkebrev, men også en liten orientering om hvordan det går på sykehuset vårt på Gravdal.

​​​​Overlegene på medisinsk avdeling i Lofoten: Bettina Heermann, Sven Kindler og Robert Hammer

Etter at landet nylig ble åpnet opp og «meteren» ble fjernet, har vi sett en kraftig økning i antall covid-19 tilfeller nasjonalt, men også lokalt i Lofoten. Dette er en forventet utvikling, men en mindre fryktet utvikling siden vi nå har vaksinert en stor del av befolkningen og fordi vi er bedre forberedt i helsevesenet med planverk, testutstyr, smittevernutstyr osv.

21 sengeposter

Når det er sagt så har vi jo nasjonalt omtrent like mange sengeplasser, intensivplasser, leger og sykepleiere som før pandemien. Det medfører at sengeplasser og personell må omdisponeres. Lokalisasjoner med utfordringer på bemanningssiden blir mer presset og sårbarheten blir mer synlig.

Her på Gravdal har vi til vanlig to medisinske sengeposter med til sammen 21 senger. I tillegg disponerer vi fire overvåkningsplasser sammen med kirurgisk avdeling. Disse fire plassene ble bygd i en tid hvor smittevern hadde en mindre sentral plass, slik at rommene er avdelt fra korridor med skyvedør, hvilket i praksis vil si at vi ikke kan bruke dem til Covid-19 pasienter. Dermed må pasienter som har behov for avansert luftveisstøtte eller respirator overflyttes til NLSH Bodø (evt. UNN Tromsø).

​Gjort om til ren Covid-19 sengepost​​

​Vi har, grunnet den siste tidens innleggelser, gjort om post Medisin C til en ren Covid-19 sengepost. Her er det mange som har «brettet opp armene»! Dette for å isolere de syke pasientene, men også for å skåne de øvrige (mange svært sårbare) pasientene våre for smitte. Pasientene behandles i tråd med internasjonale retningslinjer som per tiden er surstoff, blodfortynnende (da man har økt risiko for blodpropp), dexametason (kunstig steroid) og i noen tilfeller antibiotika.

Vi har på kort tid tatt i bruk optiflow, som er en litt mer avansert luftveisstøtte som gir høytrykk oksygenbehandling på nese. Pasienten monitoreres tett med målinger, og de fleste overvåkes også med fingermålinger slik at vi til enhver tid har kontroll på puls og oksygenmetningen i blodet.

Per i dag (19.11.21) har vi to inneliggende pasienter på Covid-19 sengepost, mens vi så langt på det meste hadde 7 pasienter inneliggende samtidig. Vi har kapasitet til ca. 11-12 pasienter.

Har blitt mer selektive

På den andre siden har vi post Medisin B. Denne posten huser for tiden «alle andre» pasienter. Da våre innleggelser primært er ø-hjelp, er det vanskelig å styre antall innleggelser. Vi har i denne perioden derfor vært nødt til å ha korridorpasienter og pasienter liggende på overvåkningen og kirurgisk avdeling. Vi på medisin takker for hjelpen fra øvrige avdelinger i denne tiden!

Av samme grunn har vi blitt nødt til å være noe mer selektive enn vi vanligvis er. I en normalsituasjon er det er lav terskel for å motta pasienter til innleggelse hos oss, om så bare for observasjon til neste dag. Vi kan ofte ha pasienter liggende 1-2 døgn ekstra for «å komme seg litt mer på bena» før de utskrives til hjemmet eller heldøgns omsorg. Slike hensyn har det vært vanskeligere å ta i denne perioden. Merk at alle utskrivelser gjøres basert på grundige vurderinger slik at det ikke går på bekostning av forsvarligheten.

Godt samarbeid

Vi takker pasienter og pårørende for forståelsen rundt de vanskelige prioriteringene vi må gjøre i forbindelse med dette. Men også kommunene (hjemmesykepleien, helseinstitusjonene, fastlegene og legevaktslegene) skal ha ros for at de på kort varsel har tilpasset seg situasjonen.

Vi opplever at innleggelsene oftere diskuteres på telefonen i stedte for at pasientene bare sendes. Vi opplever også at utskrivningsklare pasienter blir tatt raskt imot av kommunene. Dette i motsetning til situasjonen som man har sett i Trondheim og Tromsø. Så takk for godt samarbeid!

Avslutningsvis vil vi også takke den enorme jobben som gjøres ute i Lofoten fra de som vaksinerer seg, de som holder seg hjemme når det er syke, de som tester syke og alle som er gode medmennesker på andre vis med omsorg for de syke.​​