Pasienter er hele mennesker

Onsdag 9. juni 2021 markeres «Hva er viktig for deg?»- dagen ved Nordlandssykehuset. Denne dagen oppfordres alle ansatte til å spørre pasienter og pårørende "Hva er viktig for deg?".  

 

Dagen har som mål å rette oppmerksomheten mot hele pasienten. Det er ikke bare sykdom som betyr noe i et pasientforløp. Det handler om å se hele mennesket, ikke bare sykdommen og det som begrenser pasienten. 

«Hva er viktig for deg?» har blitt en internasjonal bevegelse. Initiativet startet i 2014, gjennom Gode pasientforløps læringsnettverk, en satsning som gjennomføres av Kommunenes Sentralforbund (KS) i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI). Retningsendringen fra å spørre «Hva er i veien med deg?» til å spørre «Hva er viktig for deg?» gir rom for å innta pasientens perspektiv. 

Hensikten med dagen: 

Å rette oppmerksomheten mot hele pasienten. 
Å ha respekt for at alle er sjef i eget liv. 
At helsepersonell må kombinere sitt fagområde med pasientens egen kontekst.
At helsepersonell har gode spørsmål som får fram pasientens perspektiv.
Å styrke oppmerksomheten på det som fremmer bedre helse.

- Viktig sak 

Eva Remnes er avdelingsleder ved Dagbehandling og poliklinikk og har jobbet med implementeringen av dette i Kirurgisk klinikk. Hun har gjennom deltakelse i læringsnettverket «Gode pasientforløp» fått innføring i hva som ligger bak markeringen av Hva er viktig for deg-dagen og hvordan den markeres nasjonalt, i landets kommuner og i sykehusene. 

Eva Remnes

Eva Remnes er avdelingsleder ved Dagbehandling og poliklinikk og har jobbet med implementeringen av "Hva er viktig for deg?" i Kirurgisk klinikk.

- Pasienten selv vet best hvor skoen trykker, og å stille dette spørsmålet skaper aktiv brukermedvirkning, involverer pasienten og øker pasientens evne til mestring, forteller hun.

- Vi som deltok i læringsnettverket, har fått anledning til å bidra i Nordlandssykehusets markering fra oppstarten. Mitt engasjement ble forankret i læringsnettverket og Nordlandssykehusets prosjekt «Et vennligere sykehus». Arbeidet er en svært viktig sak for meg.

Fronter pasientene

Gjennom arbeidet med «Et vennligere sykehus», som hadde utgangspunkt i pasienttilbakemeldinger og brukerundersøkelser, utarbeidet de nye rutiner for velkomstsamtaler og utreisesamtaler. 

- Jeg fikk i den forbindelse gleden av å jobbe tett og jevnlig med brukerrepresentanter over tid og «Hva er viktig for deg?» var midt i kjernen av hva pasientene var opptatt av. Disse møtene med sykehusets brukerrepresentanter har styrket mitt engasjement og ønske om å bidra til at dette perspektivet opprettholdes i det enkelte møte med pasienten og integreres på systemnivå.
              
Kirurgisk klinikk har vært involvert og bidratt inn i arbeid med bedre rutiner for samhandling med kommunehelsetjenesten og systematiske samtaler med pasientene ved innkomst og utreise.  

- Helt konkret integrerer vi spørsmålet «Hva er viktig for deg?» i flere sammenhenger fra den konkrete samtalen med pasienten og samhandlingsrutiner, til stillingsannonser og jobbintervju. Det er en førende standard å møte pasienter og medarbeidere med høflighet og respekt og spørre hva som er viktig for den enkelte. For meg er det avgjørende at ledere går frem som rollemodell og fronter pasienter og brukeres medvirkning. 

Nordlandssykehuset vil i tiden fremover poste små intervjuer av ansatte som på ulike måter belyser tematikken knyttet til «Hva er viktig for deg?». De øvrige intervjuene vil dere finne på vår Instagram-konto nordlandssykehusethf fram mot 9. juni.