HELSENORGE

Bli vår nye kollega - desember 2020

Vi har samlet de mest spennende stillingene i Nordlandssykehuset med søknadsfrist i desember og januar.

1. Overlege i psykisk helse (Vesterålen)

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter spesialisthelsetjeneste til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Gjeng med damer som går tur ute

Vår visjon er at Lofoten og Vesterålen DPS skal være ledende på kvalitet. For oss betyr det at vi skal være moderne og innovative innenfor behandling, utredning og brukermedvirkning. Vi legger vekt på å tilby gode og faglig oppdaterte behandlingstilbud for pasientene, og legger videre vekt på tverrfaglighet, kollegial støtte, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving. 

Søknadsfrist 31.01.2021


Tre bioingeniører med lab-tralle

2. Bioingeniør, vaktgående (Lofoten)

Laboratoriet i Nordlandssykehuset Lofoten utfører analyser innen medisinsk biokjemi, transfusjonsimmunologi og noe mikrobiologi. I tillegg tappes blodgivere, det produseres SAG og plasma sendes til produksjon. Blodprøver tas på sengeposter, i akuttmottak og i egen poliklinikk. Prøver fra alle legekontorene i Lofoten hentes inn til laboratoriet. Analyser som ikke utføres i Lofoten sendes daglig med fly til laboratoriet ved Nordlandssykehuset Bodø. Resterende sendes med post til andre laboratorier.

Søknadsfrist 06.12.2020


Lege studerer røntgenbilde

3. Overlege, invasiv kardiologi (Bodø)

Nordlandssykehuset startet i februar 2020 invasiv koronarutredning og behandling. Virksomheten er organisert etter senter-satelitt modell, i samarbeid med Universitetssykehuset i Nord-Norge. Enheten disponerer to koronar-angio laber, en monoplan og en biplan, som er utstyrt med nytt og moderne utstyr. Enheten består av enhetsleder, erfaren invasiv kardiolog, og 7 PCI sykepleiere. I tillegg foregår det, i samarbeid med UNN, regelmessig ambulering av erfarne invaise kardiologer fra UNN Tromsø.

Driften foregår på dagtid, og har hovedsakelig bestått av utredning og behandling av elektive pasienter fra Salten og Helgeland. Fra høsten 2020 planlegges det å trappe opp tilbudet til også å omfatte subakutte pasienter fra sykehusene på Helgeland. 

Søknadsfrist 15.12.2020


Vinge av ambulansefly tatt i luften

4. Enhetsleder/flysykepleier (Bodø)

Ambulanseflytjenesten er en del av det offentlige helsevesenet og Nordlandssykehuset HF har ansvaret for ambulanseflyet i Bodø. Tjenesten er operativt underlagt Luftambulansetjenesten HF og medisinsk underlagt de fire regionale helseforetakene. Vi transporterer årlig ca. 1400 pasienter.  

Nordlandssykehuset søker nå etter flysykepleier som har lyst å jobbe i en spennende og variert stilling som kombinert enhetsleder og flysykepleier ved ambulanseflybasen ved Nordlandssykehuset Bodø. Som enhetsleder vil du jobbe både på dagtid og i turnus, vekselvis som enhetsleder og flysykepleier. Ved enheten jobber det 10 anestesi-/intensivsykepleiere, som du som enhetsleder skal følge opp, og du vil ha ansvar for deres faglige utvikling.

Søknadsfrist 11.12.2020 


Operasjon pågår

5. Rekrutteringsstilling, operasjonssykepleie (Bodø)

I denne stillingen får du en unik mulighet til å finne ut om operasjonssykepleie er den utfordringen du ser etter. Som rekrutteringssykepleier vil du bli en viktig brikke i operasjonshverdagen; du vil blant annet være medspiller til en effektiv drift, ta imot pasienter og klargjøre operasjonsstuer. Du får i tillegg være med under operasjoner, og få et godt innblikk i hvordan operasjonssykepleierne jobber i nært samarbeide med andre yrkesgruppe. 

Søknadsfrist 06.12.2020


6. Lege i Spesialisering (LIS3), Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

BUPA er organisert i to seksjoner, seksjon poliklinikk og seksjon døgn/fag-enheter. Den aktuelle stillingen er tilknyttet seksjon poliklinikk med arbeidssted i Bodø men der første del av tjenesten vil være tilknyttet Bup Indre Salten, kontorsted Fauske og døgntjeneste vil foregå i Bodø.

Vi tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsløpet i barne- og ungdomspsykiatri, med planlagt rotasjon til barneavdeling og voksenpsykiatri. LIS får ukentlig veiledning, og deltar i lokalt og regionalt undervisningsprogram, i tråd med godkjent utdanningsplan. LIS deltar også i Helse Nords utdanningsløp for leger i barne- og ungdomspsykiatri, slik at man følger utdanningsplanen for spesialiteten.

Søknadsfrist 08.12.2020


Nordlandssykehuset Bodø tatt i midnattsol

7. Tekniker svakstrøm, Seksjon for Elektro (Bodø)

Tekniker svakstrøm skal være drift- og eiendomsavdelingens nærmeste bindeledd mellom leietaker/bruker og bidra til problemfri drift. Du vil bidra til at bygg og tekniske installasjoner innenfor ansvarsområdet til enhver tid fungerer iht. lover og forskrifter, og som avtalt i bruks- og leieavtaler. I tillegg vil du basert på oppsatte planer, iverksette og løse løpende driftsoppgaver for å forebygge klager på funksjonalitet og tilstand.

Søknadsfrist 21.12.2020


Tre medarbeidere ser i kamera gjennom MR-maskin

8. Radiograf (Bodø)

Radiologisk enhet Bodø er Nord-Norges nest største enhet for radiologi og tilbyr undersøkelser innen generell røntgen, CT, MR og angio/intervensjon. Enheten ble renovert i 2018 og alle fagområder har installert nye maskiner fordelt på 3 røntgenlaber, 2 CT-maskiner, 2 MR-maskiner, 2 angio/intervensjonslaber, 2 ultralyd og 1 beintetthetsmåling.

Som vår kollega vil du få en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer. Du vil bli en del av et fagmiljø som har fokus på kvalitet og service. Som radiograf vil du inngå i Nordlandssykehusets beredskap for mottak av traumepasienter og diagnostisering av pasienter med symptomer på slag (team slag - alarm).

Søknadsfrist 13.12.2020  HR-avdelingen står oppstilt ute

9. HR-rådgiver (Bodø)

HR-Personal har blant annet ansvaret for rekruttering, administrasjon av arbeidsforhold, pensjon og forsikring, generell rådgivning og tolkning av lov- og avtaleverk, reglementer og administrative bestemmelser innen seksjonens ansvarsområde, samt utarbeidelse og vedlikehold av rutiner m.m.

HR-avdelingen ledes av HR-sjefen, og er i dag inndelt i fire seksjoner med til sammen 30 medarbeidere. HR-avdelingens visjon er å bidra til at Nordlandssykehuset utvikles til en lærende og helsefremmende organisasjon, med fokus på godt lederskap, medarbeiderskap, involvering og brukermedvirkning. 

Avdelingen tilrettelegger for og støtter ledere i blant annet rekrutteringsarbeid, kompetanse- og lederutvikling, HMS og IA-arbeid, lønnsforhandlinger, ressursstyring og arbeidstidsplanlegging, samarbeid med tillitsvalgte, omstillingsprosesser, tolkning av lov- og avtaleverk og arbeidsrettslige forhold, rekruttering samt ulike administrative oppgaver.


10. Klinisk konsulent/Psykolog, Salten DPS (Bodø)

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca 83 000 innbyggere. Senteret har to allmennpsykiatriske døgnenheter (enhet B og enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon og korttidspoliklinikk. Salten DPS er en avdeling i Psykisk Helse og Rusklinikken ved Nordlandssykehuset

Korttidspoliklinikken ved Salten DPS er et nyopprettet tilbud, som skal tilby effektive og målrettede behandlingsforløp for elektivt henviste pasienter med moderate tilstander av angst og depresjon, samt mindre komplekse traumetilstander.

Korttidspoliklinikken er et team med godt humør, stor takhøyde og god samarbeidsånd. 

Søknadsfrist 18.12.2020