HELSENORGE

Bli vår nye kollega - februar 2021


Tre bioingeniører som går med hver sin lab-tralle i en sykehusgang

Vaktgående bioingeniør

Avdeling for Laboratoriemedisin har moderne og godt utstyrte laboratorier i flotte lokaler. Til sammen jobber 130 ansatte i avdelingen, fordelt på blodbankenheten, sentrallaboratoriet, preanalytisk enhet, molekylærbiologisk enhet og bakteriologisk enhet. Blodbankenheten har ca. 16 ansatte fordelt på bioingeniører, helsesekretærer, sekretær og assistent.

Enhetene samarbeider mye på tvers og noen oppgaver er definert som fellesansvar, eksempelvis prøvetaking, poliklinikk og prøvemottak. Blodbankenheten og sentrallaboratoriet har felles vaktsamarbeid.

Ved Blodbankenheten Bodø har vi ledige vikariater som vaktgående bioingeniør i 3-delt turnus. 3. års bioingeniørstudenter oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 28.02.2021Tre personer som står i et bibliotek


Bibliotekar/spesialbibliotekar

Biblioteket er en del av Seksjon for kunnskapsbygging i Fagavdeling, og betjener Nordlandssykehuset i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Bibliotekets primære kundegrupper er ansatte, studenter, pasienter, pårørende og brukerrepresentanter. Det er to bibliotekarstillinger, begge med arbeidssted Bodø. Biblioteket er lokalisert med en enhet i Rønvik og en i sentrum.

Biblioteket er et spesialbibliotek innen medisin og helsefag, og skal gi sine brukere tilgang til kvalitetssikret kunnskap via faglitteratur, referansetjenester og databaser. Opplæring og veiledning i bruk av faglige ressurser gis til enkeltpersoner og grupper etter forespørsel.

Søknadsfrist: 28.02.2021
Inngangspartiet til Nordlandssykehuset Bodø

Driftstekniker Bygg – Malerfag

Senter for Drift og eiendom Nordlandssykehuset HF forvalter, vedlikeholder og drifter 185.400 kvm fordelt på 4 lokasjoner. I Bodø utgjør bygningsmassen ca 126.000 kvm fordelt på Rønvik og Sentrum. Byggemassen består av moderne bygg og tekniske anlegg, men også bygg og anlegg av eldre dato. Drift og vedlikehold Bodø er organisert i seksjoner for Bygg, Elektro/svakstrøm, Teknisk vakt samt VVS-mek. Vi har behov for å styrke vår bemanning i seksjon for Bygg og søker Driftstekniker i 100% stilling. Vi søker etter kandidater med kompetanse innenfor malerfag. 

Søknadsfrist: 28.02.2021Sykepleier - Akuttmottaket/Observasjonsposten Bodø

Avdelingen er organisert under Prehospital klinikk, og er delt i to arbeidsområder; Akuttmottak og Observasjonspost.

Som hovedregel rullerer ansatte mellom akuttmottaket og observasjonsposten. Ansattgruppen består av spesialsykepleiere, sykepleiere, merkantile, fagutviklingssykepleiere og ledere. Akuttmottaket har ansvar for mottak av ø-hjelp pasienter hele døgnet og kirurgisk/ortopedisk poliklinisk ø-hjelp kveld, natt og helg. Observasjonsposten tar imot pasienter som forventes avklart innen 24 timer før eventuell videre innleggelse eller utskriving.

Søknadsfrist: 24.02.2021Hvitt sykehusbygg på Stokmarknes


Lege i spesialisering Vesterålen – DPS voksenpsykiatrisk enhet

Nordlandssykehuset HF har ledig fast stilling for lege i spesialisering ved Voksenpsykiatrisk enhet i Psykisk helse- og rusklinikk.

Lofoten og Vesterålen DPS (LOVE DPS) er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter tjenester innenfor psykisk helsevern til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Lofoten og Vesterålen. Voksenpsykiatrisk enhet Vesterålen er samlokalisert med døgnenhet og ambulant akutt-team på Stokmarknes. Enheten har 14 behandlerstillinger.
Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i Psykiatri i Vesterålen. Som et ledd i spesialistutdanningen må det påregnes rotasjon/hospitering ved Psykisk helse- og rusklinikken i Bodø. Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen.  

Søknadsfrist: 22.02.2021Dame i røde ambulanseklær smiler mot pasient på båre i ambulanse

Ambulansearbeider – Vesterålen 

Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF er organisert under Prehospital klinikk, og betjener hele Salten regionen, samt Lofoten og Vesterålen. Det er besluttet ny fremtidsrettet organisasjonsmodell som deler tjenesten inn i 6 ulike områder med totalt 20 stasjoner.

I område 5 - Vesterålen har vi ledig følgende stillinger:
  • 2 x 100 % faste stillinger som ambulansearbeider på Stokmarknes/Sortland. 
  • 3 x 100 % midlertidige stillinger som ambulansearbeider i perioden 08.03.2021-06.03.2022. på Stokmarknes/Sortland. 
  • 1 x 25 % stilling midlertidig stilling som ambulansemedarbeider på Sortland (kan kombineres med 75 % stilling på Stokmarknes).
  • 1 x 75 % stilling midlertidig stilling som ambulansemedarbeider på Stokmarknes (kan kombineres med 25 % stilling på Sortland).  
  • 1 x 100 % ledig vikariat som ambulansemedarbeider Stokmarknes 01.03.2021- 31.05.2022.
Det kan være mulighet for forlengelse i alle midlertidige og vikariatstillingene som er i utlysningsteksten.

Ved interne forflytninger, kan det bli ledig midlertidig/vikariat i område 5. Dersom du kan være aktuell for stillinger andre plasser i område 5 (Myre, Straume, Åse og Andenes) si det i søknaden.

Du må spesifisere ønsket jobblokasjon i søknaden.Konsulent – HR-Personal

HR-Personal har blant annet ansvaret for rekruttering, administrasjon av arbeidsforhold, pensjon og forsikring, generell rådgivning og tolkning av lov- og avtaleverk, reglementer og administrative bestemmelser innen seksjonens ansvarsområde, samt utarbeidelse og vedlikehold av rutiner m.m.

HR-avdelingen ledes av HR-sjefen, og er i dag inndelt i fire seksjoner med til sammen 30 medarbeidere. HR-avdelingens visjon er å bidra til at Nordlandssykehuset utvikles til en lærende og helsefremmende organisasjon, med fokus på godt lederskap, medarbeiderskap, involvering og brukermedvirkning. 

Avdelingen tilrettelegger for og støtter ledere i blant annet rekrutteringsarbeid, kompetanse- og lederutvikling, HMS og IA-arbeid, lønnsforhandlinger, ressursstyring og arbeidstidsplanlegging, samarbeid med tillitsvalgte, omstillingsprosesser, tolkning av lov- og avtaleverk og arbeidsrettslige forhold, rekruttering samt ulike administrative oppgaver.  

Søknadsfrist: 21.02.2021


Sykepleier 100% stilling

Vil du være med å utvikle fremtidens helsevesen, da bør du søke jobb hos oss på Kirurgen i Bodø. Vi trenger din kunnskap og ditt pågangsmot!

Ortopedisk og Øre-Nese-Hals sengeenhet A9 er en sengepost med 28 senger i Kirurgisk klinikk. Her behandler vi pasienter innen ortopedi og øre-nese-hals-kjeve-øye tilknyttet Kirurgisk klinikk Bodø.  Hos oss kommer sykepleierne på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, setter pasienten i fokus og spør – hva er viktig for deg?

Søknadsfrist: 21.02.2021
Tre radiologer i hvite klær smilende gjennom røntgenhullet

Radiograf

Er du vår nye medarbeider? Ved Radiologisk enhet Bodø er det ledig 1 fast stilling som radiograf i turnus, og vi ser etter deg som er interessert i faglig utvikling ved en spennende enhet.

Radiologisk enhet Bodø er Nord-Norges nest største enhet for radiologi og tilbyr undersøkelser innen generell røntgen, CT, MR og angio/intervensjon. Enheten ble renovert i 2018 og alle fagområder har installert nye maskiner fordelt på 3 røntgenlaber, 2 CT-maskiner, 2 MR maskiner, 2 angio/intervensjonslaber, 2 ultralyd og 1 beintetthetsmåling.

Som vår kollega vil du få en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer. Du vil bli en del av et fagmiljø som har fokus på kvalitet og service. 
Som radiograf vil du inngå i Nordlandssykehusets beredskap for mottak av traumepasienter og diagnostisering av pasienter med symptomer på slag (team slag-alarm).

Søknadsfrist: 21.02.2021Rødt sykehusbygg fra Gravdal

Sykepleier medisinsk avdeling Lofoten

Fast stilling sykepleier 50% ledig fra snarest. Medisinsk avdeling består av sengepost, ulike typer dagbehandling og poliklinikk, dialyseenhet med 8 behandlingsplasser, medisinske leger. Sengeposten drifter 22 senger. Vi er en generell indremedisinsk avdeling beliggende i 2 fløyer, der pasientene blir fordelt etter diagnoser. Vi drifter diabetespoliklinikk, lungepoliklinikk, lokalt senter for sykelig overvekt (LSSO), holter og dialyse. Vi holder også flere lærings- og mestringskurs.

Søknadsfrist: 19.02.2021