HELSENORGE

Bli vår nye kollega - Januar 2021

Hver måned vil vi presentere et utvalg spennende stillinger ved Nordlandssykehuset.

To statuer fra parken i Rønvik

1. Sykepleiere (Vesterålen)

Hos oss kommer sykepleierne på jobb med en faglig nysgjerrighet, er opptatt av kvalitet i jobben, setter pasienten i fokus og spør - hva er viktig for deg?

Sykehusbygget på Stokmarknes

Vårt sykehus i Vesterålen er nytt og moderne. Vi er akkurat "passe stort" slik at du som sykepleier vil få en bred og god erfaring som vi er stolte av å kunne gi deg. Vi får ofte tilbakemeldinger fra større sykehus om at "våre" sykepleiere kan mye og har vært innom det meste innenfor kirurgisegmentet. I tillegg ligger vi sentralt plassert i vakre Vesterålen omringet av naturperler som gir et hav av tur og fritidsmuligheter, og med flyplassen nært er det god samferdsel og forbindelse til resten av landet.

Søknadsfrist 31.01.2021

2. Lege i spesialisering, Rus- og avhengighetsmedisin (Bodø)

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er avdeling i Psykisk helse –og rusklinikken (PHR) ved Nordlandssykehuset HF Bodø. 

Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter og ruspoliklinikk inklusiv LAR. I tillegg har avdelingen enheter med både lokalsykehusfunksjoner og fylkesdekkende funksjoner. 

TSB er et satsningsområde i Nordlandssykehuset, og vi er for tiden inne i en svært spennende prosess med utviklingen av fagområdet og avdelingen! Vi utlyser nå Nordlands første 100% fast stilling som lege i spesialisering (LIS 3) i rus -og avhengighetsmedisin. 

Avdelingen har søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet i rus -og avhengighetsmedisin. 

Ønsker du en arbeidshverdag hvor du jobber med både somatiske problemstillinger, lettere psykiatriske tilstander og rus/avhengighetsproblematikk er dette rette fagfeltet for deg! 

Søknadsfrist: 10.01.2021


Statuer fra NPS-parken

3. Fagansvarlig radiograf angio og intervensjon (Bodø)

Radiologisk enhet Bodø er Nord-Norges nest største enhet for radiologi og tilbyr undersøkelser innen generell røntgen, ultralyd, CT, MR og angio/intervensjon. Enheten ble renovert i 2018 og alle fagområder har installert nye maskiner. Angio/intervensjon har 2 nye angiolaber og 1 ny ultralyd. 

Ved Radiologisk enhet Bodø er det ledig 1 fast stilling som fagansvarlig radiograf på angio/intervensjon. Vi ser etter deg som er interessert i faglig utvikling ved en spennende enhet.

Søknadsfrist: 17.01.2021

Nærbilde av blomster

4. Klinisk konsulent behandlerstab for døgnenheter (Salten DPS)

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca. 83.000 innbyggere. Senteret har to allmennpsykiatriske døgnenheter (enhet B og enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon og en korttidspoliklinikk. Salten DPS er en avdeling i Psykisk Helse og Rusklinikken ved Nordlandssykehuset

Vi har ledig stilling som klinisk konsulent. Stillingen tilhører enhet Behandlerstab Salten, en enhet med behandlere for våre 2 allmennpsykiatriske døgnenheter Enhet B og Enhet D. Behandlerstab Salten har egen enhetsleder. Denne stillingen vil primært være tilknyttet Allmennpsykiatrisk Enhet D, men det kan bli aktuelt å være behandler på tvers av døgnenhetene ved behov. Enhet D er en åpen enhet med pasienter innenfor et bredt spekter av psykiske lidelser. Enheten har pr tiden 1 brukerstyrt seng og 11 elektive plasser, totalt 12 sengeplasser. Enheten er åpen hele året. 

Søknadsfrist 15.01.2021


Gruppe mennesker går i en park

5. Overlege i psykisk helse, døgnenhet (Lofoten og Vesterålen)

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter spesialisthelsetjeneste til en befolkning på omlag 54.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten i Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Hadsel, Bø, Sortland, Øksnes og Andøy. Vår visjon er at Lofoten og Vesterålen DPS skal være ledende på kvalitet. For oss betyr det at vi skal være moderne og innovative innenfor behandling, utredning og brukermedvirkning. 

Lofoten og Vesterålen DPS har et godt arbeidsmiljø. Vi legger vekt på å tilby gode og faglig oppdaterte behandlingstilbud for pasientene, og legger videre vekt på tverrfaglighet, kollegial støtte, og det å gi ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving. Vi implementerer FACT team og B4DT i vårt DPS.

Vi har enheter lokalisert på Gravdal, Leknes, Svolvær og Stokmarknes. 
Vi samarbeider med klinikkens spesialavdelinger om blant annet akuttilbud til våre pasienter.

Søknadsfrist: 31.01.2021 


6. Nattstilling sykepleier/Psykiatrisk sykepleier 65,7 % (Bodø)

Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) er en avdeling i psykisk helse og rusklinikken, Nordlandssykehuset HF. Avdelingen inneholder to differensierte døgnenheter, en døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og en døgnenhet for samtidig rusavhengighet og alvorlig psykiatriske lidelser (ROP). 
Avdelingen har også en ruspoliklinikk inklusiv LAR. Avdelingen har enheter med både lokalsykehusfunksjoner og fylkesdekkende funksjoner. 
ROP er et døgntilbud til personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og en rusavhengighet. Enheten har 8 senger og tilbyr kartlegging, utredning, diagnostisering og behandling.

Vi har nå ledig vikariat som sykepleier / psykiatrisk sykepleier 65,7 % nattevakt stilling. 

Søknadsfrist 17.01.2021

7. Uroterapeut, KIR Avdeling Dagbehandling (Bodø)

Kirurgisk poliklinikk i Bodø utreder og behandler pasienter innenfor fagområdene ortopedi, gastrokirurgi, urologi, karkirurgi og generell kirurgi. Vi utfører alt fra kontroller og vurdering av nye pasienter innenfor bruddbehandling, avansert sårbehandling og mindre kirurgiske inngrep. I tillegg har vi mottak av pasienter for preoperative undersøkelser i forbindelse med planlagte innleggelser. 

Hverdagen foregår i et utpreget tverrfaglig samarbeid mellom leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og helsesekretærer. Poliklinikken har moderne logistikk, høyt tempo og store muligheter for faglig egenutvikling.

Søknadsfrist: 01.03.2021


Inngangspartiet til Nordlandssykehuset Bodø

8. Overlege til psykoseteamet, (Salten DPS)

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca. 83.000 innbyggere. Senteret har to allmennpsykiatriske døgnenheter (enhet B og enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon og ambulant akutteam. Salten DPS er en avdeling i Psykisk Helse og Rusklinikken ved Nordlandssykehuset.

Er du psykiater, brenner du for faget og ønsker å jobbe med utredning, behandling og rehabilitering til mennesker som har en førstegangspsykose eller står i fare for å utvikle en slik tilstand? Psykoseteamet tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til mennesker som har en førstegangspsykose eller står i fare for å utvikle en slik tilstand. Teamet gir også avgrensede tilbud til mennesker som har vært syk i lengre tid. Tilbudet er ambulant. Tidlig intervensjon og brukermedvirkning er sentralt i arbeidet. Fokuset på pasientenes familier er stort.

Hvis du samtidig ønsker du å kombinere jobben med mulighet for en aktiv fritid, da er denne stillingen på psykoseteamet ved Salten DPS noe for deg! 

Søknadsfrist: 12.01.21

9. Assisterende enhetsleder, BUP Ytre Salten (Bodø)

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er 1 av 6 hovedavdelinger ved Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset HF. Avdelingen er en sentral del av psykisk helsevern for barn og ungdom i Nordland.

BUP Ytre Salten er den største av våre 5 poliklinikker med ca. 25 årsverk. Enheten har kontorsted i Bodø. Behandlerstaben består av ulike profesjoner, herunder barne- og ungdomspsykiatere, psykologspesialister, psykologer, LIS-leger og andre helse- og sosialfaglige profesjoner. 

Enheten skal gi et utrednings- og behandlingstilbud til barn og unge i avdelingens opptaksområde, og legger vekt på tett samarbeid med pasientens nærmeste pårørende og nettverk. 

Ass.enhetsleder har enhetsleder som nærmeste overordnede og har stedfortrederfunksjon for enhetsleder. 

Søknadsfrist: 19.01.2021

Fontene, park og blomster

10. Vernepleier/Sykepleier 2-delt turnus med jobb hver fjerde helg (Bodø)

Regional enhet for psykoser er underlagt Spesialpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset. Vårt behandlingstilbud er delt i to lokasjoner der:

Enhet for psykoser 1. etg gir tilbud om behandling til pasienter som har vært gjennom diagnostisering og har en kjent psykoselidelse. Målgruppen her vil være personer med langvarige eller tilbakevendende psykoselidelser. (Primært aldersgruppen over 30 år).

Enhet for psykoser 2. etg gir tilbud om utredning og behandlingsoppstart til unge, nysyke (aldersgruppen 16-30 år), der det er mistanke om alvorlig psykoselidelse.

Våre behandlingstilbud drifter i nært samarbeid med hverandre.
Enheten ønsker å oppnå en god fordeling av mannlige og kvinnelige ansatte.
Regional enhet for psykoser utlyser en stilling som sykepleier i fast 40%. Det er gode muligheter til å fylle på med ledige vakter.

Søknadsfrist: 24.01.2021